Sylwia Łysak
Sylwia Łysak
29 Sty, 2018 - 01:00

Czym jest plan rozwoju zawodowego i co powinien zawierać?

Sylwia Łysak

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela – czym jest, kiedy jest potrzebny i jak go sporządzić? Sprawdź już dziś.

Plan rozwoju zawodowego to obowiązkowy dokument sporządzany przez nauczycieli wszystkich stopni, umożliwiający rozwój zawodowy w karierze nauczyciela. W niniejszym artykule przyjrzymy mu się bliżej. Dowiemy się, do czego właściwie służy, kiedy jest potrzebny oraz co powinno się w nim znaleźć. Podpowiemy też, jak opracować plan rozwoju zawodowego w celu ubiegania się o awans zawodowy nauczyciela.

Plan rozwoju zawodowego – co to jest?

Plan rozwoju zawodowego stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o rozpoczęcie stażu przygotowującego do pracy w charakterze nauczyciela wyższego stopnia – np. kontraktowego, mianowanego czy dyplomowanego. Jest to dokument niezbędny do uzyskania awansu w karierze nauczyciela, którego obowiązek sporządzenia jest określony ustawowo.

Przepisy dotyczące stopni nauczycielskich, procedur warunkujących awans zawodowy nauczyciela oraz struktury samego planu rozwoju zawodowego możemy znaleźć między innymi w:

 • Ustawie Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1986 r. z późniejszymi zmianami;
 • Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli;
 • Ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.

Kiedy sporządzić plan rozwoju zawodowego?

Plan rozwoju zawodowego jest potrzebny do uzyskania awansu na kolejny stopień nauczycielski np. aby pedagog kontraktowy uzyskał tytuł nauczyciela mianowanego. Dołącza się go do każdego wniosku o staż na wyższy tytuł zawodowy, składanego u dyrektora szkoły, w jakiej chce się go podjąć.

Plan rozwoju zawodowego ułatwia przygotowanie się do pracy nauczyciela wyższego stopnia. Po jego dostarczeniu trzeba bowiem poświęcić czas na realizację zawartych w nim celów. Działania nauczyciela starającego się o awans są na bieżąco ewaluowane i poddawane kontrolom w kolejnych etapach ubiegania się o wyższy tytuł nauczycielski.

Zawartość dokumentu

Plan rozwoju zawodowego powinien zawierać listę zadań, które chcemy wykonać w czasie stażu, by po jego zakończeniu bez problemu zakwalifikować się do pracy jako nauczyciel kolejnego stopnia.

Dokument musi także zawierać daty realizacji zadań oraz sposoby rozwiązywania problemów na drodze do pracy na wyższym stopniu.

Można powiedzieć więc, że jest to rozbudowana strategia podnoszenia kwalifikacji i nabywania  umiejętności oraz kompetencji niezbędnych w pracy nauczyciela wyższego stopnia. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela możemy też z powodzeniem nazwać harmonogramem działań prowadzących do uzyskania statusu idealnego kandydata na nauczyciela wyższego szczebla.

Jak napisać ten dokument?

Plan rozwoju zawodowego można opracować w formie opisowej lub tabelarycznej – przy czym ta druga jest z pewnością najwygodniejsza. Ułatwia rozbicie większych zadań na mniejsze i rozłożenie ich w czasie.

Część 1: Profil nauczyciela

Przed przystąpieniem do wypisania zadań należy jednak zadbać o strukturę planu. Każdy dokument tego typu musi zawierać sekcję formalną. Przedstawia się w niej profil nauczyciela, czyli:

 • dane osobowe,
 • aktualny stopień zawodowy np. nauczyciel mianowany,
 • posiadane kwalifikacje (dyplomy i tytuły naukowe, odbyte kursy),
 • czas stażu pracy (w konkretnej placówce i ogólny),
 • stopień, o który nauczyciel chce się ubiegać.

W tej sekcji należy też zawrzeć informację o wyborze opiekuna-mentora, który będzie pełnił nadzór nad realizacją planu, a jednocześnie wspierał w jego wdrażaniu.

Część 2: Sprecyzowana lista zadań

W kolejnej części trzeba zawrzeć wspomnianą wcześniej listę zadań do wykonania w czasie stażu z uwzględnieniem terminów ich realizacji. Ich charakterystykę należy dopasować w oparciu o:

 • Przepisy dot. nauczycieli i systemu oświaty wskazanych w pierwszym akapicie artykułu;
 • Dokumenty wewnętrzne szkoły, w której będziemy odbywać staż, takie jak m.in. plany współpracy z rodzicami, programy wychowawczo-profilaktyczne i naprawcze szkoły, modele absolwenta, misji placówki, wizje działalności, plany imprez organizowanych w placówce czy wyniki egzaminów z ostatnich lat;
 • Znajomość specyfiki konkretnej placówki i jej wyjątkowych potrzeb lub problemów w kontekście określonego przedmiotu lub obszaru nauczania.
  Przykładowo plan rozwoju zawodowego nauczyciela WF-u w szkole średniej powinien zawierać co innego niż plan rozwoju nauczyciela przedszkola integracyjnego – w tym pierwszym można postawić nacisk na np. naukę profilaktyki wad postawy i sportów współczesnych, a w drugim na warsztaty dot. kontaktu z osobami upośledzonymi psychicznie czy kurs języka migowego.

Podsumowując, plan rozwoju zawodowego nauczyciela to dokument niezbędny do uzyskania awansu na np. nauczyciela mianowanego, dołączany do wniosku o staż przygotowujący do zmiany tytułu nauczycielskiego. Jest to strategia, która ułatwia metamorfozę w świadomego, doświadczonego specjalistę, gotowego na awans zawodowy nauczyciela.

Można ją opracować w formie pisemnej lub tabelarycznej, uwzględniając w niej zadania do wykonania oraz terminy ich realizacji. W planie rozwoju zawodowego  trzeba wyznaczyć sobie cele zgodne z profilem nauczycielskim, specyfiką szkoły i założeniami wypisanymi w dokumentach placówki. Dobrze opracowany i skrupulatnie realizowany plan rozwoju zawodowego to gwarancja awansu zawodowego nauczyciela!

ZOBACZ RÓWNIEŻ