Mateusz Baj
Mateusz Baj
30 Wrz, 2017 - 01:00
Opodatkowanie przez ryczałt - dla kogo jest opłacalne

Opodatkowanie przez ryczałt – dla kogo jest opłacalne

Mateusz Baj

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to ciekawa propozycja dla podatników dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą.

Decydując się na formę opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek zapłacimy od przychodów wynikających z działalności gospodarczej, czyli naszych wpływów ze sprzedaży towarów lub usług, niepomniejszonych o koszty uzyskania przychodu. Wysokość stawki po­datku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności.

Na czym polega ryczałt

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Został on szczegółowo uregulowany w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (sprawdź tutaj).

Cechą charakterystyczną tej formy opodatkowania jest to, że przedsiębiorcy płacą podatek od przychodu, a nie od dochodu. Tym  samym nie mają możliwości pomniejszania dochodu o koszty jego uzyskania.

Dla kogo ta forma opodatkowania

Z ryczałtu mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej jak i spółki osobowej.

Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskali:

  • przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 250 000 EUR;
  • przychody uzyskiwane wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 EUR.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym (i którzy nie korzystają z karty podatkowej), mogą opodatkować działalność ryczałtem nie zważając na limit osiąganych przychodów. Oznacza to, że jeśli taki przedsiębiorca przekroczy limit 250 tys. euro w pierwszym roku prowadzenia działalności, zachowuje wówczas prawo do rozliczania za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego w następnym roku. Dopiero w roku następnym będzie go obowiązywał limit obrotów.

Kto nie może skorzystać z ryczałtu

Nie każdy jednak może rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Ustawodawca wyłączył z możliwości opodatkowania w tej formie następujące rodzaje działalności:

  • prowadzenie aptek,
  • działalność w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (czyli prowadzenie lombardów),
  • działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów (z wyjątkiem zawodu lekarza, tech­nika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłuma­cza oraz nauczyciela w zakre­sie świadczenia usług edu­kacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny),
  • świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (chodzi tu m.in. o usługi reklamowe, pośred­nictwa finansowego, detek­tywistyczne i ochroniarskie, wykonywania fotografii reklamowych itp),
  • działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
  • wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Poza wymienionymi wyżej ograniczeniami, w tej formie nie mogą rozliczać się również podatnicy (lub wspólnicy spółki cywilnej), którzy przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym bądź w roku poprzedzającym ten rok, wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Ryczałtu nie może opłacać również osoba, która była (lub nadal jest) zatrudniona na umowę o pracę, a zamierza prowadzić własną działal­ność i wykonywać w jej ramach – na rzecz byłego lub obecnego pra­codawcy – takie same czynności, jakie w ostatnich dwóch latach podatkowych wykonywa­ła w ramach stosunku pracy.

Jak przejść na ryczałt

Opodatkowanie w formie ryczałtu można wybrać od początku istnienia firmy lub przejść na ryczałt w trakcie prowadzenia działalności.

Przy rozpoczynaniu działalności wybór tej formy opodatkowania najlepiej  zgłosić już we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1 (sprawdź tutaj). Jeśli nie zrobimy tego we wniosku, możemy zgłosić pisemne oświadczenie o wybo­rze tej formy opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego, właściwe­go według miejsca zamieszkania. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia poprzedzające­go dzień rozpoczęcia działalności, jednak nie później niż w dniu uzy­skania pierwszego przychodu.

Jeśli przejście na ryczałt ewidencjonowany ma nastąpić w trakcie prowadzenia działalności, zgłoszenie tego faktu należy złożyć najpóźniej do 20 stycznia danego roku podatkowego do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli działalność jest  prowadzona w formie spółki cywilnej, takie oświadczenie składają wszyscy wspólnicy – każdy w swoim urzędzie skarbowym.

Jakie są stawki ryczałtu

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są rożne w zależności od rodzaju wykonywanej działalności. Aktualnie wynoszą one: 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Możliwe jest opłacanie ryczałtu według jednej z powyższych stawek albo według kilku – gdy wykonujemy kilka rodzajów działalności.

Rozliczając się ryczałtem, podatnik od sumy przychodu ma prawo odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne. Następnie wyliczony podatek pomniejsza się – podobnie jak ma to miejsce przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych – o część opłaconej składki ubezpieczenia zdrowotnego (o 7,75% wymiaru składki).

Dowiedz się więcej: Podatek od umowy o dzieło – kto płaci i jak go rozliczyć? >>

Dla kogo ryczałt jest korzystny

Opodatkowanie w formie ryczałtu jest chętnie wybierane przez wielu podatników. Wynika to głównie z nieskomplikowanej formy rozliczeń – nie ma konieczności prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a jedynie ewidencję przychodów, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ale często jest także bardzo korzystne pod względem fiskalnym.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest opłacalne przede wszystkim w sytuacji, kiedy przedsiębiorca ponosi niskie koszty związane z prowadzoną działalnością, gdyż ta forma opodatkowania nie pozawala na odliczenie kosztów uzyskania przychodów.

Jednak ryczałt nie zawsze jest korzystny. Dzieje się tak w przypadku, gdy przedsiębiorca ponosi duże wydatki na zakup towarów albo też ponosi spore wydatki na inwestycje związane na przykład z rozpoczęciem działalności. Ryczałt nie jest też korzystny dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników, gdyż nie mają oni możliwości uwzględnienia w kosztach wydatków związanych z ich wynagrodzeniami.

Warto tez pamiętać o tym, że przedsiębiorca, który decyduje się na ryczałt, nie może rozliczać się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko ani wspólnie z małżonkiem. Nie ma także prawa do skorzystania z ulgi na dzieci.

ZOBACZ RÓWNIEŻ