Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
15 Paź, 2017 - 04:00
Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego krok po kroku

Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego krok po kroku

Malwina Tomżyńska

Wziąłeś kredyt i postąpiłeś zbyt pochopnie? Zastanawiasz się czy odstąpienie od umowy kredytu jest możliwe? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące odstąpienia.

Pomimo, iż zaciągnięcie kredytu hipotecznego należy do tematów dobrze przemyślanych i poddanych dogłębnej analizie przez potencjalnego kredytobiorcę, może zdarzyć się sytuacja, w której po podpisaniu umowy kredytowej dochodzimy do wniosku, że to jednak nie był dobry pomysł. Czy odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego jest możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby nie ponieść dodatkowych kosztów oraz jak wygląda procedura odstąpienia krok po kroku – podpowiadamy w poniższym artykule.

Ile dni na odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego

Powodów rezygnacji z kredytu hipotecznego może być wiele. Od analizy umowy i stwierdzenia, że warunki kredytowe nie są tak dobre jak uważaliśmy wcześniej, przez komplikacje osobiste, aż do wycofania się właściciela wybranej przez nas nieruchomości ze sprzedaży.

Bez względu na przyczynę, konsument może zdecydować się na odstąpienie od umowy kredytu, w terminie 14 dni od daty jej podpisania. Prawo to uregulowane zostało ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami [Dz.U. 2017 poz. 819]. Zgodnie z art. 42 wyżej wymienionej ustawy: Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Odstąpienie od umowy kredytu – formalności

Kredytodawca jest zobowiązany do dostarczenia kredytobiorcy odstąpienia od umowy kredytu wraz z umową kredytową. Termin odstąpienia od umowy kredytu hipotecznego zaczyna płynąć od momentu podpisania umowy kredytowej, o ile zawiera ona informacje dotyczące:

  • opłat i innych kosztów związanych udzieleniem kredytu hipotecznego, w tym opłaty za rozpatrzenie wniosku kredytowego, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt hipoteczny, oraz warunki ich zmian,
  • całkowitego kosztu kredytu hipotecznego,
  • całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta,
  • zasad i kosztów ustanowienia, zmiany lub wygaśnięcia zabezpieczeń i ubezpieczeń,
  • prawa konsumenta do spłaty kredytu hipotecznego przed terminem oraz koszty spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem,
  • warunków, terminu, sposobów i skutków odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny przez konsumenta,
  • skutków niedotrzymania warunków umowy o kredyt hipoteczny,
  • sposobów i warunków ustalania stopy procentowej,
  • minimalnego zakresu umowy ubezpieczenia, jeżeli jest ono przez kredytodawcę wymagane,
  • dodatkowych warunków związanych z kredytem hipotecznym, jeżeli istnieją.

W sytuacji gdy umowa nie określa wszystkich powyższych elementów, termin na odstąpienie rozpoczyna bieg od dnia dostarczenia klientowi wszystkich wymaganych informacji.

Odstąpienie od umowy kredytu jest ważne gdy, zostanie złożone przed upływem ustawowego terminu 14 dni pod wskazanym (przez bank, innych kredytodawców, pośrednika) adresem. W przypadku przesłania odstąpienia pocztą, liczy się data nadania przesyłki poleconej. Oznacza to, że przesyłka nie musi dotrzeć na miejsce przed upływem 14 dni od podpisania umowy, a wystarczy jedynie nadać przesyłkę z dokumentem odstąpienia, w tym terminie.

Zgodnie z art. 44 ustawy o kredycie hipotecznym, konsument nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów decydując się na odstąpienie od umowy kredytu (np. kary umowne). Zobowiązany jest natomiast do spłaty odsetek od kredytu, naliczonych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia jego spłaty.

Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytowej, kredytobiorca ma 30 dni na zwrot udzielonej kwoty kredytu hipotecznego wraz z odsetkami.

Kredyt hipoteczny nie jest wyjątkiem w kwestii odstąpienia od umowy kredytowej. Aktualne przepisy prawa bankowego umożliwiają kredytobiorcy zdecydowanie się na odstąpienie od umowy kredytowej także w przypadku kredytów konsumenckich, jak i kart kredytowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ