Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
19 Kwi, 2018 - 02:00

Licytacja komornicza – zasady, które trzeba znać

Malwina Tomżyńska

Licytacje komornicze to coraz bardziej popularna forma nabywania nieruchomości i przedmiotów, które pochodzą z majątku dłużnika. Mimo dużych zalet jakie daje udział w licytacji, każdy licytant nie może zapomnieć o kilku ważnych kwestiach. Jakich? W artykule prezentujemy najważniejsze zasady licytacji komorniczej.

 

Licytacje komornicze oprócz tego, że mogą nieść za sobą dużą korzyść (w postaci nabycia przedmiotu lub nieruchomości w atrakcyjnej cenie), wiążą się także z pewnym ryzykiem, z którego każdy licytant powinien zdawać sobie sprawę. Poniższy artykuł prezentuje najważniejsze kwestie dotyczące tematu licytacji komorniczej – poznaj zasady, które każdy licytant powinien znać.

Licytacja komornicza – zasady dotyczące obwieszczeń o licytacji

Zgodnie z prawem informacja o każdej licytacji komorniczej powinna być zamieszczona na dwa tygodnie przed planowanym terminem licytacji w kilku miejscach m.in.:

 • w budynku sądu właściwego dla dłużnika lub nieruchomości podlegającej licytacji,
 • w lokalu gminy właściwego dla licytowanej nieruchomości,
 • w poczytnym dzienniki, wydawanym na terenie danej miejscowości,
 • na portalu internetowym prowadzonym przez Krajową Rade Komorniczą (www.licytacje.komornicze.pl).

W obwieszczeniu o licytacji powinny znaleźć się poniższe informacje:

 • informacje o przedmiocie licytacji (nieruchomości), ze wskazaniem miejsca, przeznaczenia, imienia i nazwiska dłużnika, numerem księgi wieczystej,
 • miejsce licytacji oraz czas,
 • suma oszacowania licytowanego przedmiotu lub nieruchomości wraz z ceną wywoławczą licytacji,
 • wysokość rękojmi, czyli tzw. wadium, które licytant powinien złożyć w ramach zabezpieczenia, przed planowanym terminem licytacji,
 • czas w jakim licytującym wolno zapoznać się ze stanem przedmiotu / nieruchomości podlegającej licytacji.

Zapoznanie się z przedmiotem licytacji

W przypadku licytacji nieruchomości, komornik odpowiedzialny za licytację komorniczą jest zobowiązany do wyznaczenia, w obwieszczeniu o licytacji, terminów w których potencjalny licytujący może zapoznać się z jej stanem. W sytuacji gdy aukcji podlegają rzeczy ruchome, nie ma obowiązku udostępniania ich licytującym przez terminem licytacji.

Licytacja komornicza – zasady przeprowadzenia licytacji oraz jej forma

Warunkiem przeprowadzenia licytacji komorniczej jest stawienie się w trakcie jej trwania przynajmniej jednego licytanta, który zaoferuje cenę w wysokości co najmniej równej cenie wywoławczej.

Licytacja komornicza przeprowadzana jest ustnie przez komornika, który w pierwszej kolejności prezentuje przedmiot licytacji, następnie wywołuje cenę początkową.

Przebieg licytacji

 1. Licytacja zostaje ogłoszona na dwa tygodnie przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
 2. Cena wywoławcza pierwszej licytacji wynosi ¾ ceny oszacowania ruchomości lub nieruchomości.
 3. Jeżeli w pierwszej licytacji nie pojawią się oferty kupna, komornik wyznacza termin drugiej licytacji.
 4. Cena wywoławcza drugiej licytacji wynosi 2/3 ceny oszacowania ruchomości lub nieruchomości.
 5. Jeżeli w trakcie drugiej licytacji również nie dojdzie do sprzedaży przedmiotu lub nieruchomości, podstępowanie egzekucyjne zostaje umorzone.
 6. Ponowne wszczęcie postępowania komorniczego, a tym samym wyznaczenie kolejnej licytacji, może nastąpić dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia umorzenia.

Dowiedz się więcej: Pierwsza licytacja komornicza – jak się przygotować? >>

Aukcja komornicza a wadium

Wadium to określona pieniężnie wysokość zabezpieczenia przeprowadzanej licytacji komorniczej. Dotyczy w szczególności licytacji komorniczych nieruchomości (np. mieszkań, domów, lokali usługowych, garaży, magazynów  innych).

Jeżeli w obwieszczeniu o licytacji komorniczej, oprócz kwoty oszacowania wartości przedmiotu licytacji podana jest wysokość wadium, licytujący powinien dokonać jego wpłaty najpóźniej dzień przed planowanym terminem licytacji. Wadium powinno zostać wpłacone w gotówce, w formie książeczki oszczędnościowej lub przelewem na konto komornika.

Dowiedz się więcej: Wadium w licytacjach komorniczych – co to takiego? >>

Pełnomocnik w licytacji komorniczej

Jeżeli licytant, z różnych powodów, nie może stawić się na licytacji osobiście, prawo dopuszcza możliwość wysłania na licytację pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być udzielone pisemnie, podpisane przez mocodawcę i poświadczone urzędowo.

Ważne! Poświadczenie urzędowe nie jest konieczne, jeżeli udziela się go radcy prawnemu lub adwokatowi.

Cena wywoławcza przedmiotu licytacji

Wszystkie przedmioty będące w posiadaniu dłużnika, a podlegające licytacji komorniczej, w pierwszej kolejności podlegają oszacowaniu.

 • Na tej podstawie ustala się cenę wywołania, która na pierwszej licytacji (pierwszy ustalony przez komornika termin licytacji) wynosi ¾ wartości oszacowania.
 • W przypadku gdy zlicytowanie przedmiotu lub nieruchomości, w pierwszy terminie, nie dojdzie do skutków, komornik ustala drugi termin licytacji, na którym cena wywoławcza zostaje obniżona do progu 2/3 wartości szacunkowej.

Co z właścicielem licytowanego przedmiotu lub nieruchomości?

Ponieważ z założenia aukcja komornicza ma służyć spieniężeniu majątku dłużnika, w celu zaspokojenia roszczeń jego wierzyciela, wystawione na licytacjach komorniczych ruchomości (m.in. pojazdy, samochody, meble, broń, biżuteria) są własnością dłużnika.

Komornik nie przejmuje przedmiotów ani nieruchomości. Po zajęciu, prawo dłużnika z właściciela przechodzi w tzw. zarządcę nieruchomości. Jego zadaniem jest sprawowanie kontroli nad prawidłowym tokiem egzekucji komorniczej.

Licytacja komornicza: zasady wyłonienia zwycięzcy licytacji

W licytacjach komorniczych, podobnie jak w przypadku innego rodzaju licytacji (również tych przeprowadzanych w Internecie na portalach aukcyjnych), wygrywa ta osoba, która zaoferuje w trakcie trwania licytacji najwyższą cenę, przy czym należy mieć świadomość, że zaproponowana cena musi być co najmniej równa cenie wywoławczej.

Po każdej ofercie złożonej przez licytanta, podczas licytacji, powinno nastąpić wezwanie komornika do jej tzw. przebicia. W tym celu komornik prowadzący aukcję trzykrotnie pyta uczestników – Kto da więcej? Jeżeli nie będzie nikogo chętnego do przebicia ceny, komornik wypowiada słowo – Nikt – a następnie udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

Dowiedz się więcej: Aukcje komornicze online krok po kroku >>

Aukcja komornicza: zapłata zaoferowanej ceny

Jakie jeszcze obowiązki, wobec licytanta, nasuwa licytacja komornicza? Zasady są bardzo klarowne. Licytant, którego cena została przybita na licytacji przez komornika, powinien niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, dokonać zapłaty należności. Jeżeli jednak cena przybicia przekracza kwotę 500 zł, licytant ma obowiązek złożenia komornikowi 1/5 zaoferowanej ceny (nie mniej jednak niż 500 zł).

Reszta ceny (jeżeli w toku udziału w licytacji niezbędne było uregulowanie wadium – zostaje ono wliczone w cenę) powinna zostać wpłacona komornikowi w dniu następnym, w kasie kancelarii komorniczej lub przelewem na rachunek bankowy.

Ważne! Jeżeli dzień następny po licytacji, przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, licytant ma obowiązek uiścić resztę ceny w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wolnych.

Co się dzieje w przypadku unikania płacenia zaoferowanej ceny przez licytanta? Oto możliwe skutki:

 1. Licytant, który nie wywiąże się z wyznaczonych terminów dotyczących uregulowania ceny licytacji, traci prawa wynikające z przybicia.
 2. Jeżeli uczestnictwo w licytacji warunkowane było wpłaceniem wadium, licytant traci wpłacone zabezpieczenie.
 3. Jeżeli licytant nie dokona natychmiast po przybiciu wpłaty żądanej sumy (1/5 wartości przybicia), licytacja zostaje wznawiana, a dotychczasowy licytant nie ma prawa brać w niej udziału.

Przekazanie własności wylicytowanego przedmiotu

W chwili przybicia ceny przez komornika dochodzi do sprzedaży przedmiotu licytacji (ruchomości lub nieruchomości). Sprzedaż w tym przypadku nie oznacza niestety przeniesienia własności. Aby do tego doszło muszą zostać spełnione dwa warunki:

 • uregulowanie całej zalicytowanej kwoty,
 • uprawomocnienie się przybicia.

Dowiedz się więcej: Licytacje komornicze: postanowienie o przysądzeniu własności >>

Negatywne strony licytacji komorniczych

Aukcje komornicze mogą być nie lada gratką dla łowców ciekawych ofert pod postacią ruchomości bądź nieruchomości. Nie zapominajmy jednak także o negatywnych stronach, jakie niesie za sobą licytacja komornicza. Zasady przetargów sprawiają, że w licytacjach komorniczych może uczestniczyć każdy, przez co często może dochodzić do sztucznego podbijania ceny licytowanego przedmiotu lub nieruchomości – musimy się liczyć z dużą konkurencją.

Ponadto nie mamy możliwości negocjowania terminu licytacji (w przypadku gdy podana w obwieszczeniu data aukcji nam nie pasuje, warto pamiętać o możliwości wysłania na licytację pełnomocnika). Kolejnym minusem jest możliwość, jaka przysługuje dłużnikowi lub innymi licytantom, dotycząca zaskarżenia przybicia ceny, co może spowodować utrudnienia w sfinansowaniu transakcji.

ZOBACZ RÓWNIEŻ