Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
27 Wrz, 2017 - 03:00
Jak umorzyć kredyt studencki

Jak umorzyć kredyt studencki

Malwina Tomżyńska

Kredyt studencki oprócz niskiego oprocentowania i karencji w spłacie, posiada dodatkową zaletę. W określonych sytuacjach istnieje realna możliwość umorzenia zobowiązania. Podpowiadamy, w jaki sposób umorzyć kredyt studencki krok po kroku i na co szczególnie należy zwrócić uwagę.

Kredyt studencki to jeden ze sposobów sfinansowania swojej edukacji. Niestety, trudna sytuacja życiowa może spowodować, że spłata tego zobowiązania będzie niemożliwa do wykonania. Co zrobić w takiej sytuacji? Na szczęście student może złożyć wniosek o umorzenie lub zawieszenie swojego kredytu. Podpowiadamy jak to zrobić.

Kredyt studencki – charakterystyka

Kredyt studencki to forma kredytu gotówkowego na preferencyjnych warunkach, udzielanego przez banki komercyjne studentom publicznych i niepublicznych uczelni wyższych [dokładne zasady jego funkcjonowania reguluje ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 1998 r. Nr 108 poz. 685)].

Ten rodzaj kredytu charakteryzuje się:

  • niskim oprocentowaniem (częściowo finansowanym z budżetu państwa),
  • wypłatą realizowaną w transzach (świadczenie przekazywane jest studentowi cyklicznie, przez maksymalnie 6 lat),
  • opóźnioną spłatą kredytu (spłata pierwszej raty kredytu następuje po upływie 2 lat od ukończenia studiów).

Możliwość umorzenia lub zawieszenia kredytu

Co jednak w przypadku, gdy po zakończeniu ochrony (dwuletniego okresu karencji) student nie będzie w stanie spłacać zaciągniętego zadłużenia?

Na wypadek takiej sytuacji, ustawodawca przewidział możliwość zawieszenia lub umorzenia (anulowania) kredytu studenckiego w całości lub pewnej jego części.

Dowiedz się więcej: Jak wziąć kredyt w sposób mądry i bezpieczny >>

Kredyt studencki – zawieszenie spłaty

Na wniosek kredytobiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej (spowodowanej np. chorobą lub utratą pracy), bank może zawiesić spłatę kredytu wraz z odsetkami – na maksymalnie 12 miesięcy w całym okresie trwania spłaty zadłużenia.

Umorzenie kredytu studenckiego – kiedy jest możliwe

Na umorzenie 20% kwoty kredytu pozostałego do spłaty, mogą liczyć osoby znajdujące się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni w danym roku akademickim. Trzeba jednak pamiętać, że bank nie wyjdzie do nas z taką propozycją – kredytobiorca, który uważa, że ta opcja go dotyczy, musi więc zgłosić się do banku z wnioskiem oraz niezbędnym zaświadczeniem z uczelni.

Umorzenie kredytu w całości

O umorzenie całości zadłużenia mogą ubiegać się osoby znajdujące się w  trudnej sytuacji materialnej, której następstwem jest trwała utrata zdolności do spłaty zaciągniętego zobowiązania (kredytobiorca musi udokumentować zarówno trudną sytuację materialną oraz trwałą niezdolność do pracy). Kredyt studencki anulowany jest w całości także w przypadku śmierci kredytobiorcy lub w przypadku braku prawnych możliwości dochodzenia roszczenia.

Umorzenie części zobowiązania

Częściowe umorzenie kredytu studenckiego może nastąpić na wniosek kredytobiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej. Rozumie się przez nią udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej, sytuację kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1, z późn. zm.).

Dowiedz się więcej: Kiedy umorzenie kredytu w banku jest możliwe? >>

Anulacja kredytu studenckiego – najważniejsze informacje

Warto wiedzieć, że o umorzenie kredytu studenckiego można się starać przez cały okres trwania spłaty kredytu.

W przypadku osób, które dopiero rozpoczynają spłatę zobowiązania, wniosek o umorzenie może zostać złożony, ale nie wcześniej niż miesiąc przed planowanym rozpoczęciem spłaty ustalonej zgodnie z harmonogramem.

Kredytobiorca składa wniosek o umorzenie kredytu studenckiego (dostępny tutaj) wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • uzasadnienie wniosku zawierające opis sytuacji życiowej,
  • kopia umowy kredytu studenckiego,
  • zaświadczenie z banku potwierdzające wysokość zadłużenia z tytułu kredytu studenckiego (na dzień złożenia wniosku lub kopię harmonogramu spłaty kredytu),
  • kopia dyplomu ukończenia studiów,
  • dokumenty potwierdzające sytuację materialną kredytobiorcy i osób, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, w szczególności: zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy; zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej; kopie aktualnych decyzji o przyznanej pomocy z MOPS, informacje o innych dochodach (renty, alimenty, zasiłki, stypendia itp.); zaświadczenie z MOPS o spełnieniu kryteriów uzasadniających korzystanie z określonych świadczeń,
  • kopia orzeczenia o niezdolności do pracy i/lub o stopniu niepełnosprawności, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  • oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w orzeczeniach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dowiedz się więcej: Podanie o umorzenie długu – jak napisać? >>

Wniosek wraz z kompletem dokumentów kredytobiorca przesyła na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Budżetu i Finansów
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

Szczegółowe zasady postępowania w przypadkach umorzenia lub zawieszenia kredytu studenckiego określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (DZ. U. z 2016r. poz. 1, z późn. zm.).

ZOBACZ RÓWNIEŻ