Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
15 Kwi, 2019 - 05:39

Kredyt dla obcokrajowca w Polsce – czy to możliwe?

Malwina Tomżyńska

Kredyt dla obcokrajowca w Polsce, czyli jak wygląda procedura kredytowa i jakie produkty kredytowe banki oferują obcokrajowcom.

W ostatnich latach coraz więcej obcokrajowców wybiera Polskę jako docelowy kraj swoich migracji. Wzrost zainteresowania stałym pobytem w naszym rodzimym kraju nasuwa także wiele pytań, a jednym z nich jest to, czy kredyt dla obcokrajowca w Polsce jest w ogóle możliwy do uzyskania. Postaramy się zgłębić ten temat.

Jeszcze do niedawna Polska postrzegana była jako przystanek na trasie do państw Europy Zachodniej. Aktualnie wielu obywateli pochodzących z krajów leżących na wchód od Wisły wybiera Polskę jako kraj osiedlenia się na stałe, a polski rynek pracy jest interesującym punktem na mapie pracowników pochodzących z zagranicy. Taka sytuacja spowodowała powstawanie coraz to nowych agencji pracy/agencji zatrudnienia kierujących swoje usługi do obcokrajowców, oferując pomoc w znalezieniu pracy oraz zamieszkania.

Przebywanie obcokrajowca na terenie Polski, prędzej czy później prowadzi do jego zainteresowania produktami bankowymi. O ile w przypadku produktów depozytowych nie ma większego problemu z otwarciem wybranego produktu, o tyle chęć uzyskania produktu kredytowego może nastręczyć niemałych problemów.

Kredyt dla obcokrajowca w Polsce  – najważniejsze warunki

Poniżej omawiamy listę warunków, jakie cudzoziemiec musi spełnić, aby móc aplikować o kredyt.

Kraj pochodzenia

Wiele banków oraz instytucji finansowych uzależnia udzielenie kredytu od kraju pochodzenia potencjalnego kredytobiorcy. W przypadku obywateli Unii Europejskiej uzyskanie kredytu nie powinno sprawić większych problemów. Zgodnie z prawami obowiązującymi na terenie Unii obcokrajowcy powinni być traktowani jak rodzimi obywatele Polski.

Dodatkowo wiele banków dokonało poszerzenia zakresu podmiotowego kredytobiorców m.in. o obywateli Ukrainy, Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Strefy Schengen.

Dowiedz się więcej: Jak wziąć kredyt w sposób mądry i bezpieczny

Kraj uzyskiwania dochodu

W przypadku kredytów bankowych najbardziej pożądaną lokalizacją uzyskiwania dochodów jest oczywiście Polska – zarówno w kwestii zatrudnienia, jak również prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dla obcokrajowców uzyskujących dochody za granicą zaciągnięcie kredytu może okazać się  praktycznie niemożliwe. Oznacza to, że kredyt dla obcokrajowca w Polsce warunkowany jest posiadaniem, w rozumieniu polskiego prawa, statusu rezydenta.

Rezydent to osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, posiadająca zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.

Zgodnie z powyższym, dla niektórych banków, osoba która osiąga dochody za granicą nie jest rezydentem, gdyż z uwagi na długotrwałe przebywanie za granicą w celach zarobkowych, musi posiadać tam miejsce zamieszkania.

Uwaga! Powyższy warunek odnoszący się do kraju uzyskiwania dochodu dotyczy nie tylko obcokrajowców. Bank udzielający kredytu obywatelowi Polski także wymaga od niego posiadania statusu rezydenta. W związku z tym Polakowi osiągającemu dochód za granicą bank może odmówić udzielenia kredytu, podobnie jak w przypadku obcokrajowca.

  • Do banków, które nie dokonały konkretnego uszczegółowienia krajów, z których źródło dochodu może zostać zaakceptowane, należą między innymi Bank BGŻ oraz PKO BP.
  • W przypadku np. Deutsche Banku, potencjalny kredytobiorca musi uzyskiwać swoje dochody na terenie Unii Europejskiej.
  • Natomiast do banków, w których nie uzyskamy żadnego kredytu posiadając zatrudnienie zagranicą, należy np. Credit Agricole.

Prawo pobytu

Dokumentami poświadczającymi prawo pobytu obcokrajowca na terenie Polski są: karta stałego lub karta czasowego pobytu. Jest to dokument warunkujący zaciągnięcie jakiegokolwiek zadłużenia w banku. O ile kredyt dla obcokrajowca w Polsce posiadającego kartę stałego pobytu nie będzie problemem, o tyle karta czasowego pobytu może powodować pewne niedogodności związane z brakiem możliwości udzielenia kredytu na czas dłuższy niż sama ważność karty.

Dowiedz się więcej: Krok po kroku: Zameldowanie dla obcokrajowca z UE w Polsce

Kredyt dla obcokrajowca w Polsce – z jakich produktów może skorzystać obcokrajowiec

Obcokrajowiec może skorzystać z kredytu gotówkowego bądź kredytu hipotecznego. Jakie warunki musi jednak spełnić?

Gotówkowy kredyt dla obcokrajowca w Polsce

Obcokrajowiec zamieszkujący teren Polski i spełniający powyższe kryteria ma możliwość skorzystania z kredytu gotówkowego. W przypadku tego rodzaju kredytu oprócz dokumentu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego) i karty stałego pobytu (ewentualnie zaświadczenia o zarejestrowaniu obywatela innego kraju na terenie Polski), niezbędne będzie posiadanie zaświadczenia o osiąganych dochodach na terenie RP.

Dodatkowo niektóre banki mogą warunkować przyjęcie wniosku kredytowego od dostarczenia wyciągu z odpowiednika polskiego BIK (Biura Informacji Kredytowej), w większości przypadków wystarczy jednak samo oświadczenie obcokrajowca o posiadanym zadłużeniu.

Hipoteczny kredyt dla obcokrajowca w Polsce

Tak samo jak w przypadku kredytu gotówkowego niektóre banki przewidują możliwość udzielenia obcokrajowcowi kredytu hipotecznego. Oprócz wszystkich dokumentów niezbędnych do udzielenia kredytu gotówkowego, obcokrajowiec musi posiadać zezwolenie na zakup nieruchomości w Polsce, które w pewnych sytuacjach może wymagać specjalnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nabycie zwykłego lokalu mieszkalnego

W przypadku chęci nabycia przez cudzoziemca zwykłego lokalu mieszkalnego [w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali, z dnia 24 czerwca 1994r. (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) – sprawdź tutaj], nie musi on występować o pozwolenie, pod warunkiem, że potencjalna nieruchomość nie znajduje się w strefie nadgranicznej.

Nabycie domu lub działki

Inaczej sytuacja wygląda w momencie chęci nabycia domu lub działki. Nabycie takiej nieruchomości będzie możliwe tylko w przypadku posiadania wyżej wymienionego zezwolenia. Oczywiście od tej reguły są pewne wyjątki. Konieczność posiadania zezwolenia nie dotyczy:

  • obcokrajowca przebywającego na terenie Polski minimum 5 lat od momentu uzyskania prawa do pobytu stałego lub zezwolenia na pobyt w stosunku do rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • obcokrajowca będącego małżonkiem obywatela Polski zamieszkującego na terenie RP co najmniej 2 lata od momentu uzyskania prawa do pobytu stałego lub zezwolenia na pobyt w stosunku do rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, w przypadku nabycia nieruchomości, które będą stanowiły ustawową wspólność małżeńską.

Dodatkowym warunkiem, niesprecyzowanym bezpośrednio w przepisach bankowych, jest znajomość języka polskiego. Pomimo że same banki nie warunkują udzielenia kredytu hipotecznego od znajomości języka polskiego, to nabycie nieruchomości wiążące się z realizacją transakcji przy udziale notariusza, wymaga więc od zainteresowanego znajomości języka przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Ten wymóg podyktowany jest koniecznością sporządzenia aktu notarialnego w języku polskim.

Niewystarczająca znajomość języka oczywiście nie przekreśla możliwości zakupu nieruchomości, jednak notariusz w takim przypadku ma prawo zażądać obecności tłumacza przysięgłego, którego koszty pokrywa obcokrajowiec dokonujący zakupu nieruchomości.

Nieosiągalna pożyczka online

Pożyczka online jest produktem kredytowym, z którego obcokrajowiec nie będzie miał szansy skorzystać. Głównym warunkiem wnioskowania o wszelkiego rodzaju pożyczki internetowe jest posiadanie obywatelstwa polskiego, co pociąga za sobą konieczność posiadania dowodu osobistego i numeru PESEL.

Dowiedz się więcej: Krok po kroku: Pesel dla obcokrajowca

W przypadku pożyczek online karta stałego pobytu wraz z paszportem zagranicznym nie spełnia warunków dotyczących potwierdzenia tożsamości potencjalnego pożyczkobiorcy.

Kredyt dla obcokrajowca w Polsce - czy to możliwe? - cudzoziemcy

Ułatwienie procedur kredytowych dla obywateli Ukrainy

Ze względu na to, że Polskę zamieszkuje coraz większa liczba osób z Ukrainy, wiele placówek bankowych decyduje się na ułatwienie procedur zaciągania kredytów w Polsce właśnie dla obywateli tego kraju. To właśnie dla rodowitych Ukraińców przyznawane jest nawet 85% zezwoleń na pracę w naszym kraju. Co za tym idzie, osoby te chętniej zaciągają u nas kredyty.

Z tego względu polska instytucja BIK zdecydowała się na nawiązanie porozumienia z ukraińskim odpowiednikiem, dzięki czemu przepływ informacji o historii kredytowej stał się znacznie sprawniejszy. Dzięki wymianie transgranicznej polskie banki mają dostęp do szerszej wiedzy na temat kredytobiorców, mogą precyzyjniej ocenić ryzyko i zdecydowanie częściej decydują się na pozytywne rozpatrzenie wniosków o kredyt dla Ukraińców.

Warto też wiedzieć, że niektóre polskie banki stworzyły specjalną ofertę w języku ukraińskim  – o możliwości skorzystania z takich produktów jak konto czy kredyt Ukraińcy mogą się dowiedzieć w swoim ojczystym języku także na stronach internetowych banków.

Kredyt dla obcokrajowca w Polsce nie taki prosty w uzyskaniu

Teoretycznie, uzyskanie kredytu gotówkowego oraz hipotecznego przez obcokrajowca jest możliwe, jednak w praktyce często okazuje się to jedynie zagrywką marketingową stosowaną przez instytucje finansowe.

Decyzję o udzieleniu kredytu każdy bank podejmuje indywidualnie. W przypadku obcokrajowców dodatkowym „narzędziem” odmownym może być zaklasyfikowanie obcokrajowca do kategorii klienta o podwyższonym ryzyku (w takiej sytuacji może nastąpić całkowita odmowa udzielenia kredytu lub bank może dokonać zaostrzenia warunków kredytowych).

Najlepszą opcją uzyskania kredytu przez obcokrajowca jest możliwość zaciągnięcia go z obywatelem Polski jako drugim kredytobiorcą. Bez względu na rodzaj wnioskowanego produktu kredytowego procedura wnioskowania i udzielenia kredytu dla obcokrajowca jest długa, skomplikowana i wymaga wielu wizyt w banku.

ZOBACZ RÓWNIEŻ