Anna Nowak
Anna Nowak
31 Mar, 2017 - 06:00
Koszty uzyskania przychodu osoby zatrudnionej na umowę

Koszty uzyskania przychodu osoby zatrudnionej na umowę

Anna Nowak

Koszty uzyskania przychodu co miesiąc obniżają podatek od wynagrodzenia. Błędy w KUP koryguje się dopiero w rocznym PIT. Lepiej sprawdzać je na bieżąco!

Koszty uzyskania przychodu co miesiąc umniejszają nasze wynagrodzenie brutto, a zatem zmniejszają kwotę podlegającą opodatkowaniu. Im wyższe one są, tym mniej płacimy podatku i tym więcej pieniędzy zostaje w naszej kieszeni. Możliwości podniesienia KUP nie ma zbyt wiele, ale nawet tych, które są często nie wykorzystujemy. Jak naprawić ten błąd? Czym prędzej uzupełnić wiedzę!

Standardowe koszty uzyskania przychodu 2016, 2017

Koszty uzyskania przychodu umniejszają przychody z pracy o kwotę 111,25 zł miesięcznie. Według ustawodawcy jest to kwota, która nie powinna być opodatkowana, gdyż pracownik ponosi pewne koszty, aby uzyskać wynagrodzenie (głównie koszty dojazdu do pracy). Ta niezmieniona od lat kwota ma zrekompensować wydatki na miesięczny bilet MPK, paliwo, itp.

Trzeba dodać, że jest to kwota, którą nalicza się w większości przypadków, ale nie jest to jedyny wariant kosztów uzyskania przychodu.

Większe koszty uzyskania przychodu – mniejszy podatek dochodowy

Koszty uzyskania przychodów mogą być podwyższone, jeśli pracownik dojeżdża do pracy z innej miejscowości lub uzyskuje przychód z więcej niż jednego stosunku służbowego. Najwyższe koszty uzyskania przychodu są przewidziane dla osób, które uzyskują wynagrodzenie z kilku stosunków pracy i jednocześnie dojeżdżają do pracy z innej miejscowości.

Koszty uzyskania przychodu naliczane:

Miesięczne KUP

Roczny limit KUP

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25 zł

nie więcej niż 1 335,00 zł

równocześnie z co najmniej dwóch stosunków służbowych, stosunków pracy, spółdzielczych stosunków pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków 111,25 zł

łącznie nie więcej niż 2 002,05 zł

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

139,06 zł

łącznie nie więcej niż 1 668,72 zł

Równocześnie z co najmniej dwóch stosunków służbowych, stosunków pracy, spółdzielczych stosunków pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego z tych stosunków 139,06 zł

łącznie nie więcej niż 2502,56

Dojeżdżasz do pracy z innej miejscowości? Zwiększ KUP

Osoby, które dojeżdżają do pracy z innej miejscowości mają prawo do zwiększonych kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem, że nie otrzymują dodatku za rozłąkę. Zwiększone koszty KUP należą się im bez względu na to, czy adres spod którego wyjeżdżają codziennie do pracy jest tylko czasowym miejscem zamieszkania, czy jest to adres zameldowania.

Trzeba pamiętać, że pracodawca sam nie naliczy zwiększonych kosztów uzyskania przychodów, nawet, gdy pracownik poinformuje go o tym w rozmowie. Aby odliczać od podstawy opodatkowania co miesiąc 139,06 zł należy złożyć w zakładzie pracy stosowne oświadczenie.

Uwaga! Oświadczenie o zwiększonych kosztach uzyskania przychodu nie wygasa wraz z końcem roku. Jest ważne dopóki pracownik nie złoży powiadomienia o utracie praw do korzystania z wyższej kwoty KUP.

Wzór oświadczenia o zwiększonych kosztach uzyskania przychodu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imię i nazwisko) (miejscowość i data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(adres)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(PESEL/NIP)

OŚWIADCZENIE

pracownika
dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów *

Niniejszym proszę płatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nazwa zakładu pracy)

o odliczenie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, gdyż:

  • zamieszkuję w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tj. poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,
     
  • nie otrzymuję dodatku za rozłąkę.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis pracownika)

* Podstawa prawna – art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).

Korekta kosztów uzyskania przychodu tylko w PIT

Czasem o swoich prawach dowiadujemy się później, niż można by je zastosować, np. dojeżdżamy do pracy od kilku miesięcy, ale dopiero w grudniu dowiadujemy się, że mamy prawo do zwiększonych kosztów uzyskania przychodu. Czy pracodawca może skorygować nasze wynagrodzenie za minione miesiące?

Niestety, płatnik podatku (zakład pracy) nie może tego zrobić, ale nadpłacony podatek możemy odzyskać wykazując poprawną kwotę kosztów uzyskania przychodów w swoim rocznym zeznaniu podatkowym (nawet jeśli na PIT-11 przygotowanym przez pracodawcę jest inna kwota KUP).

Zwiększenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktur

Jako podatnicy mamy prawo do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów ponad wysokość wskazaną w tabeli. Warunkiem jest udokumentowanie wydatków imiennymi biletami okresowymi na przejazdy do i z pracy zbiorowymi środkami komunikacji.

Koszty uzyskania przychodu od umów zlecenie

Koszty uzyskania przychodu przysługują również osobom wykonującym pracę na umowę zlecenie. W ich przypadku koszty te wynoszą:

  • 20% (podstawowe koszty uzyskania przychodów stosowane na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT),
  • 50% (koszty uzyskania przychodu stosowane przy rozporządzaniu prawami autorskimi lub innymi wartościami niematerialnymi i prawnymi, na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT).

ZOBACZ RÓWNIEŻ