ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
04 Sty, 2017 - 12:16
Konsekwencje zerwania umowy kredytowej

Konsekwencje zerwania umowy kredytowej

ARTYKUŁ PARTNERA

Zarówno bankowi, jak i kredytobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kredytowej. Jakie konsekwencje ponosimy w wyniku zerwania umowy kredytowej z bankiem lub firmą pożyczkową?

Wiemy doskonale, że podjęcie decyzji o zaciągnięciu kredytu do najprostszych nie należy. Po dopełnieniu wszelkich formalności oraz uzyskaniu pozytywnej decyzji z banku, najczęściej cieszymy się z otrzymanego dofinansowania, które możemy przeznaczyć na wybrany cel. Czasami może się jednak zdarzyć, że wstępna decyzja, czy to nasza czy banku, ulega zmianie i stajemy przed koniecznością zerwania podpisanej umowy kredytowej. Jakie czekają nas konsekwencje?

Bank wypowiada umowę kredytową

Każdy bank udzielający kredytu zastrzega sobie w umowie prawo do jej
wypowiedzenia w przypadku, gdy:

  • kredytobiorca utraci zdolność kredytową (a więc nie będzie dłużej w stanie spłacać terminowo comiesięcznych rat wraz z należnymi odsetkami),
  • kredytobiorca nie dopełni warunków umowy kredytowej
  • analizy finansowego i gospodarczego stanu kredytobiorcy dadzą wyraźne przesłanki, iż klient zagrożony jest upadłością finansową (a więc de facto jeszcze przed realną utratą zdolności kredytowej).

W przypadku odstąpienia przez instytucję od umowy kredytowej kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty wszelkich środków finansowych wraz z odsetkami, z których uregulowaniem wciąż zalega. W sytuacji, gdy środki finansowe objęte umową nie zostały jeszcze klientowi przekazane, zerwanie umowy skutkuje niewypłaceniem przez bank objętych porozumieniem pieniędzy.

TERMIN: Kredytodawcę obowiązuje termin 30 dni wypowiedzenia – chyba że w umowie postanowiono inaczej, termin ten nie może być jednak krótszy – istnieje jedynie możliwość jego wydłużenia; wyjątkiem jest sytuacja, w której stwierdzono zagrożenie upadłością kredytobiorcy, obowiązujący bank okres wypowiedzenie w tym przypadku to zaledwie 7 dni.

Od umowy kredytowej odstępuje kredytobiorca

Kredytobiorca, jako słabsze ogniowo dwustronnej umowy kredytowej, może
wypowiedzieć umowę bez podania konkretnej przyczyny, ale tylko w przypadku, gdy termin spłaty kredytu obejmuje okres nie dłuższy niż jeden rok (oznacza to, iż przy kredytach hipotecznych bank nie ma obowiązku akceptacji odstąpienia od umowy).

Zerwanie umowy kredytowej przez klienta banku wiąże się z koniecznością uregulowania pozostałego do spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w terminie trzech miesięcy. Bank w przypadku zerwania umowy ma obowiązek zwrócić klientowi prowizję za udzielenie kredytu.

TERMIN: Kredytobiorca ma na odstąpienie od umowy kredytowej 14 dni od daty podpisania. Warto pamiętać, że w celu poinformowania banku o swojej decyzji, należy wypełnić odpowiedni wniosek oraz przesłać go przez upłynięciem dwu tygodniowego okresu – liczy się data stempla pocztowego. Wspomniany wniosek powinien zostać dołączony do umowy kredytowej, w której może znaleźć się również informacja o wydłużeniu ostatecznego terminu odstąpienia od umowy.

Podpisując każdy rodzaj umowy należy znać swoje prawa. Nie zapomnijmy jednak, iż tak kredytodawca jak i kredytobiorca mają swoje obowiązku, których muszą dopełnić.

ZOBACZ RÓWNIEŻ