Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
11 Paź, 2017 - 02:00
Kim jest syndyk i czym się zajmuje

Kim jest syndyk i czym się zajmuje

Malwina Tomżyńska

Przybliżamy zawód jakim jest syndyk. Dowiedz się, kim właściwie jest syndyk i jakie są jego podstawowe obowiązki. Sprawdź, kto powołuje syndyka oraz jakie warunki musi spełniać kandydat starający się o licencję. Przeczytaj, jaki związek ma doradca restrukturyzacyjny z syndykiem.

Syndyk masy upadłościowej, czyli osoba wyznaczona przez sąd, której zadaniem jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego firmy. Przedstawiamy na czym polega praca syndyka oraz kto może nim zostać.

Kim jest syndyk

Syndyka, będącego pełnomocnikiem Sądu, powołuje się w sytuacji ogłoszenia upadłości, która obejmuje likwidację majątku upadłego. W praktyce rola syndyka, sprowadza się więc do przeprowadzenia likwidacji majątku podmiotu upadłego. W drodze postępowania, syndyk dokonuje objęcia majątku podmiotu i zarządza nim. Likwidacja powinna zostać przeprowadzona w taki sposób, by roszczenia wszystkich wierzycieli zostały zaspokojone w możliwie największym stopniu.

Do podstawowych obowiązków syndyka należy:

 • objęcie majątku upadłego podmiotu (firmy lub osoby fizycznej),
 • kontrola i zarządzanie przejętym majątkiem,
 • zabezpieczenie majątku przed możliwym zabraniem, kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • stworzenie i złożenie spisu inwentarza wraz z oszacowaniem dokładnej jego wartości,
 • stworzenie listy wierzycieli,
 • likwidacja majątku upadłego,
 • podjęcie czynności, mających na celu ujawnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości, między innymi w rejestrach, w których spisany był majątek upadłego i w księgach wieczystych,
 • poinformowanie o upadłości banków, wierzycieli, instytucje komornicze.

Dowiedz się więcej: Upadłość konsumencka – wszystko, co musisz wiedzieć >>

Kto może zostać syndykiem?

Kandydat na syndyka musi posiadać wyższe wykształcenie oraz  postarać się o otrzymanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego (zawód syndyka zmienił nazwę na doradca restrukturyzacyjny, a syndyk, to aktualnie funkcja pełniona w postępowaniu upadłościowym).

Wymagania stawiane przyszłym syndykom, zostały jasno opisane w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 roku o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Według ustawy, licencję doradcy restrukturyzacyjnego, może uzyskać osoba, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny,
 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią,
 • nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Ile zarabia syndyk?

Wynagrodzenie syndyka określane jest każdorazowo przez sąd prowadzący podstępowanie upadłościowe. Zasady przyznawania wynagrodzenia zostały zebrane w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze.

Zgodnie z art. 162 Łączna kwota wynagrodzeń przyznanych w postępowaniu nie może przekroczyć 3% funduszów masy upadłości oraz sum uzyskanych z likwidacji rzeczy i praw obciążonych rzeczowo. Wysokość wynagrodzenia syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy nie może przekroczyć 140-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Dodatkowo, wynagrodzenie syndyka może ulec podwyższeniu do maksymalnie 10% w sytuacjach określonych ustawą oraz może on liczyć na premie.

Zawód syndyk (doradca restrukturyzacyjny) to niewątpliwie ciekawa i wymagająca praca, która niestety nie cieszy się uznaniem społecznym. Na osobie wykonującej ten zawód spoczywa ogromna odpowiedzialność, a konieczność znajomości aktualnych przepisów prawa, powoduje obowiązek ciągłego kształcenia się.

ZOBACZ RÓWNIEŻ