Jolanta Brzozowska
Jolanta Brzozowska
07 Kwi, 2018 - 02:00

Karta EKUZ – jak ją uzyskać i dlaczego warto?

Jolanta Brzozowska

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej podczas zagranicznej podróży. Choć nie zapewnia tak szerokiej ochrony jak polisa ubezpieczeniowa, to na pewno warto ją mieć. Komu przysługuje? Jak i gdzie można ją wyrobić? Przeczytaj nasz artykuł.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – w skrócie EKUZ – stanowi pewną formę naszego ubezpieczenia poza granicami kraju. Przeczytaj więcej na ten temat i dowiedz się, co obejmuje oraz dlaczego warto mieć ją ze sobą podczas zagranicznych wojaży.

Czym dokładnie jest EKUZ?

EKUZ to dokument w formie plastikowej karty, wyglądem podobnej do kart kredytowych, który potwierdza nasze prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy medycznej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Dokument ten honorowany jest w krajach Unii Europejskiej i krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Z karty tej będziemy więc mogli skorzystać w następujących krajach:

 • Austria,
 • Belgia,
 • Bułgaria,
 • Cypr,
 • Czechy,
 • Dania,
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Grecja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Litwa,
 • Luksemburg,
 • Łotwa,
 • Malta,
 • Niemcy,
 • Portugalia,
 • Rumunia,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Szwecja,
 • Węgry,
 • Wielka Brytania,
 • Włochy,
 • Islandia,
 • Liechtenstein,
 • Norwegia,
 • Szwajcaria.

Musimy pamiętać, że posiadanie EKUZ daje nam bezpłatny dostęp do tych świadczeń medycznych, które są bezpłatne dla obywateli kraju, w jakim przebywamy. Warto więc dowiedzieć się, o jakie świadczenia może chodzić.

Może się bowiem okazać, że świadczenie finansowane w Polsce w ramach ubezpieczenia NFZ, w innym kraju będzie już płatne. Gdy skorzystamy z płatnego świadczenia, nie będziemy mogli wnioskować o zwrot poniesionych wydatków na taką usługę medyczną.

Jeśli więc poza granicami naszego kraju przytrafi nam się wypadek lub dotknie nas jakaś choroba, możemy liczyć na bezpłatną pomoc. Sprawdźmy jednak wcześniej, czy ośrodek medyczny, z usług którego zamierzamy korzystać, jest placówką publiczną – tylko to umożliwi nam refundację świadczeń. Wykaz tych placówek znajduje się na stronie www.nfz.gov.pl (sprawdź tutaj).

Kto może ubiegać się o EKUZ?

W zasadzie każda osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce może wnioskować o wydanie karty EKUZ. Wydawana jest ona z tytułu wyjazdu za granicę w celach turystycznych, służbowych, pobierania nauki (studiów), pracy na rzecz polskiego pracodawcy.

Pamiętajmy – każdy członek rodziny musi mieć własną kartę EKUZ.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie turystyczne dla dziecka – jak wybrać? >>

Jak wyrobić EKUZ?

Droga do posiadania własnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest skomplikowana. Po pierwsze musimy wypełnić stosowny wniosek. I tu będziemy mieć dwie możliwości:

1. Wniosek związany z pobytem czasowym. Dotyczy on wyjazdów za granicę w celach turystycznych lub wynikających z pobierania nauki w innym kraju (wzór wniosku możesz pobrać tutaj).

2. Wniosek związany z wyjazdem w celu wykonywania pracy (wzór wniosku tutaj).

Jeśli już mamy wypełniony i podpisany wniosek, musimy go teraz przekazać do właściwego, względem naszego miejsca zamieszkania, Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia lub jego Delegatury.

Możemy to uczynić na kilka sposobów:

 • dostarczyć wniosek osobiście,
 • wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym),
 • wysłać drogą faksową,
 • zeskanować i wysłać e-mailem,
 • wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.

Wniosek o wydanie EKUZ wymaga dołączenia pewnych dokumentów.

Jakie dokumenty dołączamy do wniosku o wydanie EKUZ?

Załączniki, jakie należy przedłożyć w NFZ wraz z wnioskiem o wydanie karty EKUZ,  będą uzależnione od tego, w jaki sposób i na jakiej podstawie korzystamy z ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. I tak:

 • Jeśli jesteśmy pracownikami zatrudnionymi na mocy umowy o pracę – wówczas do wniosku załączamy dowód naszego ubezpieczenia, na przykład ostatni dokument RMUA. Możemy również poprosić pracodawcę o wystawienie aktualnego zaświadczenia o naszym zatrudnieniu i ubezpieczeniu.
 • Jeśli prowadzimy własną działalność gospodarczą – powinniśmy przedstawić ostatni dowód wpłaty do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Jeśli jesteśmy ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – dołączamy wtedy zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub ostatni dowód wpłaty składki.
 • Jeśli pobieramy świadczenia emerytalne lub rentowe – dołączamy ostatni odcinek renty lub emerytury.
 • Jeśli jesteśmy osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy – przedstawiamy zaświadczenie z PUP o odprowadzaniu składek na nasze ubezpieczenie zdrowotne.
 • Jeśli jesteśmy niepracującym małżonkiem – do wniosku dołączamy dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła nas do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Jeśli jesteśmy studentami lub uczniami, którzy już ukończyli 18 rok życia – podobnie jak w powyższej sytuacji – do wniosku dołączamy dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła nas do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia, musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę poświadczającą kontynuowanie nauki.
 • Jeśli nie jesteśmy osobami jeszcze pełnoletnimi – dołączamy dokument potwierdzający naukę.

Ważnym jest, aby powyższe dokumenty przedstawiać w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem. Karta EKUZ nie wymaga dołączania naszego zdjęcia, ale możemy być poproszeni o pokazanie jakiegoś dokumentu z naszym zdjęciem.

Dowiedz się więcej: Składki ZUS a osoby bezrobotne >>

Jak odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Kartę EKUZ również możemy odebrać w różny, najdogodniejszy dla siebie sposób.

Możemy udać się po nią osobiście do właściwego oddziału NFZ lub jego Delegatury. W takiej sytuacji odbierzemy kartę od ręki. Jeśli nie będziemy mieć możliwości osobistego odbioru karty, możemy poprosić o to inną osobę. Musimy jednak wystosować odpowiednie upoważnienie (tutaj jest jego wzór).

Możemy również skorzystać z przesłania karty drogą pocztową – jeśli w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty” zaznaczymy pole: „Przesłać pocztą na adres”, karta powinna być odesłana w ciągu trzech dni od daty doręczenia naszego wniosku do NFZ.

Wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie niesie za sobą żadnych opłat. Otrzymujemy ją nieodpłatnie.

Jak długo karta EKUZ jest ważna?

Okres ważności karty EKUZ również jest uzależniony od naszej osobistej sytuacji ubezpieczeniowej. Wyróżniamy kila podstawowych terminów:

1. 5 lat – karta wydawana dla osób pobierających świadczenia emerytalne.

2. 12 miesięcy – karta wydawana dla zatrudnionych, prowadzących własną pozarolniczą działalność gospodarczą, pobierających rentę, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członków rodzin.

3. 6 miesięcy – karta wydawana dla: nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,

 • nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,
 • nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają obywatelstwo Polskie (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia),
 • nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia).

4. 2 miesiące – karta wydawana dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

Osoby niewidome a EKUZ

Narodowy Fundusz Zdrowia zadbał również o osoby niewidome i niedowidzące. Oddziały NFZ są w posiadaniu specjalnych naklejek zawierających skrót EKUZ w alfabecie Braille’a.

Na wniosek zainteresowanej strony, naklejka taka może być naklejona na rewersie karty, umożliwiając właścicielowi, łatwiejsze posługiwanie się kartą.

Czy EKUZ może zastąpić ubezpieczenie turystyczne?

Na to pytanie należy zdecydowanie odpowiedzieć: nie. Karta EKUZ nie jest substytutem polisy ubezpieczeniowej. Owszem, zapewnia nam pewną miarę ochrony, ale pamiętajmy, że chodzi tu o podstawową opiekę medyczną. A trzeba przyznać, że są i takie miejscowości turystyczne, w których funkcjonuje tylko prywatna opieka zdrowotna.

Polisa turystyczna zapewnia nam dużo większy zakres ochrony. Umożliwia nam na przykład bezpłatny powrót do kraju, jeśli wymaga tego nasza  sytuacja zdrowotna. Polisa ubezpieczeniowa zabezpiecza również nasz bagaż i odpowiedzialność cywilną.

Jednak, gdy jesteśmy właścicielami Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, możemy poszukać w ofercie polis turystycznych takiego rozwiązania, które nie obejmuje świadczeń gwarantowanych przez EKUZ. Wówczas ubezpieczeniowa polisa turystyczna będzie po prostu tańsza.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie zdrowotne za granicą – co należy wiedzieć? >>

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to jak widać przydatne narzędzie. Każdy kto planuje zagraniczny wyjazd, powinien się o nią postarać. Nigdy przecież nie wiadomo, jakie przygody mogą się nam w podróży przytrafić.

ZOBACZ RÓWNIEŻ