Michał Nielub
Michał Nielub
13 Sty, 2018 - 01:00

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy

Michał Nielub

Odszkodowanie z OC sprawcy może okazać się bardziej opłacalne, niż odszkodowanie z posiadanego ubezpieczenia NNW. Przekonaj się, jak uzyskać takie świadczenie.

O odszkodowanie z OC sprawcy można się ubiegać w określonych przypadkach. Zazwyczaj świadczenie, jakie można uzyskać z tego tytułu jest wyższe, niż wypłacone odszkodowanie z posiadanego ubezpieczenia NNW. Proces zgłaszania takiego roszczenia wymaga jednak spełnienia większych formalności.

Odszkodowanie z OC sprawcy – kiedy przysługuje?

Odszkodowanie powypadkowe należy się każdej osobie, która została poszkodowana. Jeżeli szkoda powstała na osobie, takie zgłoszenie nazywane jest roszczeniem, zaś otrzymana suma – świadczeniem. Pierwszą rzeczą, jaką należy uczynić w tym celu jest uzyskanie numeru polisy OC od sprawcy kolizji.

  • Na złożenie roszczenia o odszkodowanie z OC sprawcy, poszkodowany ma 3 lata od doznanego uszczerbku.
  • Jeżeli jednak w wyniku zaistniałej kolizji dana osoba spędziła w szpitalu minimum 7 dni, takie zdarzenie zostanie zaklasyfikowane jako występek. W tym przypadku przedawnienie nastąpi dopiero po upływie 20 lat.

Jak się ubiegać o odszkodowanie z OC sprawcy?

Często w mediach pojawiają się informacje o wysokich odszkodowaniach powypadkowych. Jednak takie kwoty zazwyczaj przysługują poszkodowanym już po wyczerpaniu drogi sądowej, czyli na samym końcu. W pierwszej kolejności należy jednak wystąpić do ubezpieczalni sprawcy.

Odszkodowanie powypadkowe – identyfikacja

Przed wystąpieniem z oficjalnym roszczeniem do ubezpieczalni sprawcy, w pierwszej kolejności poszkodowany musi wyraźnie określić, czego konkretnie oczekuje. W formułowaniu roszczenia pomocny będzie Kodeks Cywilny, który precyzuje w jakich okolicznościach przysługuje zadośćuczynienie. Katalog spraw jest następujący:

  • Zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, lekarstw itp.;
  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne;
  • Zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia;
  • Renta na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką;
  • Renta wyrównująca, pokrywająca różnicę pomiędzy dochodami uzyskiwanymi przez poszkodowanego przed wypadkiem a jego dochodami, jakie uzyskuje po tym zdarzeniu;
  • Wypłata jednorazowego świadczenia, dzięki któremu poszkodowany może przekwalifikować się lub otworzyć działalność gospodarczą.

Odszkodowanie z OC sprawcy – oszacowanie

Pomocną formą formułowania własnych roszczeń jest ich wypisanie w formie listy. Każdemu z punktów należy przypisać kwotę, jakiej się domagamy z tytułu doznanej szkody. O ile oszacowanie straty w przypadku rzeczy materialnych nie stanowi problemu, o tyle dużo ciężej wycenić własne zdrowie lub uszczerbek na dobrach osobistych.

Szacowanie kwot zawsze warto dokładnie przemyśleć. Poszkodowany powinien uwzględnić wszystkie niekorzystne zmiany, jakie nastąpiły w jego życiu po konkretnym zdarzeniu.

Najłatwiej jest określić takie koszty, jak: dojazdy, rehabilitacja, leczenie itp. Warto w tym celu zbierać i przetrzymywać paragony, faktury i jakiekolwiek inne dowody wpłaty. Ubezpieczyciel będzie wymagać ich przedłożenia. Jeżeli poszkodowany zakupił niezbędną dokumentację, może w dalszym ciągu wnosić o zwrot poniesionego kosztu. Konieczny jednak będzie dokładny opis, kiedy wydatek został poniesiony, w jakich okolicznościach i czego dotyczył.

Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji należy się również z tytułu zadośćuczynienia za ból i cierpienie. Określenie tej kwoty jest najtrudniejszą częścią szacowania wysokości roszczenia. Należy ją jednak koniecznie określić, ponieważ w przeciwnym razie zrobią to za nas pracownicy ubezpieczalni. Zamknie nam to drogę przy sporządzaniu ewentualnego odwołania. Nie będziemy mieli podstaw podważyć przyznanej kwoty zadośćuczynienia za ból i cierpienie, jeżeli we wniosku nie określimy jej wysokości.

Odszkodowanie z OC sprawcy – uzasadnianie

Wszelkie wyszczególnione roszczenia we wniosku o odszkodowanie powypadkowe należy rzeczowo uzasadnić. O ile nie stanowi to problemu w przypadku wydatków, na które posiadamy stosowne dowody wpłaty, o tyle znacznie ciężej jest uzasadnić zadośćuczynienie powstałe w wyniku bólu i cierpienia. Należy pamiętać, że jest to zawsze kwestia subiektywna i co do zasady najbardziej sporna.

Dlatego tak ważnym elementem wniosku o odszkodowanie z OC sprawcy kolizji jest obszerne i szczegółowe uzasadnienie roszczenia. Dla ubezpieczyciela nic nie jest oczywiste, dlatego wyczerpujący opis jest jak najbardziej pożądany.

Sporządzając uzasadnienie, warto poszukać, jakie orzecznictwa sądowe zapadły w podobnych lub bliźniaczych sprawach. W polskim prawodawstwie nie istnieje żaden katalog, który ułatwia ustalenie wysokości zadośćuczynienia z tytułu bólu, cierpienia lub utraty dóbr osobistych. Wynika to z odrębnych okoliczności, np. utrata palca będzie znacznie kosztowniejsza u pianisty niż u operatora koparki.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie samochodu to nie tylko OC – rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych >>

Odszkodowanie z AC

Istnieje jeszcze możliwość uzyskania odszkodowania z własnego AC. Takie działanie jest jednak zdecydowanie niezalecane – tym bardziej, jeżeli kolizja nastąpiła nie z naszej winy. Tym bardziej, że zakres świadczeń jest ograniczony podpisaną umową z ubezpieczycielem. Ponadto istnieje ryzyko, że przy wypłacie takiego odszkodowania, stracimy uprawnienia do przysługujących zniżek.

Istotną kwestią jest również fakt, że odszkodowanie np. z tytułu uszkodzonego zderzaka przysługuje tylko raz. W praktyce oznacza to, że jeżeli zgłosiliśmy takie roszczenie we wniosku o odszkodowanie z AC i ubezpieczyciel wypłacił żądaną kwotę, to nie przysługuje nam już prawo do odszkodowania z OC sprawcy kolizji na pokrycie kosztów wynikających z tej samej szkody.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie AC – przed czym chroni i czy warto je wykupić >>

Odszkodowanie z OC sprawcy – o czym jeszcze pamiętać?

Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach postępowania w przypadku kolizji. Przede wszystkim, należy niezwłocznie zawiadomić policję i poprosić o przyjazd na miejsce zdarzenia. Ma to na celu bezsporne ustalenie sprawcy oraz poszkodowanego, co zamknie drogę przed nieprzyznaniem się do winy i napisaniu odwołania. Policja powinna również sporządzić raport ze zdarzenia drogowego, który będzie stanowić niepodważalny dowód w sprawie.

Zadbajmy o to, by numer polisy OC sprawcy pozyskać natychmiast po zdarzeniu. Warto zgłoszenie szkody dokonać również jak najszybciej. Istnieje możliwość, by w tym celu skorzystać z systemu BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkód). Pozwala on na przyznanie odszkodowania od naszego ubezpieczyciela, który potem będzie się rozliczać z zakładem ubezpieczeniowym sprawcy.

Podczas zgłaszania szkody warto również dopytać o warunki korzystania z samochodu zastępczego. Będzie on przydatny wówczas, gdy nasze auto będzie naprawiane na warsztacie samochodowym.

Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji jest najlepszym rozwiązaniem na pokrycie kosztów i rekompensatę szkód, będących następstwem zdarzenia.

  1. W pierwszej kolejności należy wezwać policję, która sporządzi raport. Będzie to niepodważalny dowód, stwierdzający kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym.
  2. Następnie należy sporządzić wniosek do ubezpieczyciela. Następuje to w oparciu o trzy podstawowe etapy: identyfikację, oszacowanie, uzasadnienie.

Wysokość roszczenia z tytułu bólu cierpienia lub utraty dóbr osobistych należy określać w oparciu o orzecznictwo sądowe w podobnych sprawach. Warto pamiętać, że są to kwestie sporne i subiektywne. Dlatego najczęściej takie sprawy znajdują rozwiązanie w sądach. Wydane wyroki i decyzje są przy tym jedynym punktem odniesienia podczas weryfikacji zasadności wnioskowanego zadośćuczynienia. Wynika to z faktu, że nie istnieje żaden katalog, w oparciu o które można dokonać jednoznacznej i bezspornej wyceny. Jeżeli nie chcemy lub nie mamy ochoty na potyczki sądowe z ubezpieczycielem – warto sprawę przekazać doświadczonej kancelarii, która wszystko załatwi za nas.

ZOBACZ RÓWNIEŻ