Anna Wezgraj da Silva
Anna Wezgraj da Silva
14 Lut, 2017 - 07:00
Jak ubiegać się o staż z urzędu pracy?

Jak ubiegać się o staż z urzędu pracy?

Anna Wezgraj da Silva

Staż z urzędu pracy to szansa na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Dowiedz się co jest ważne przy ubieganiu się o staż zawodowy.

Znalezienie dobrej pracy nie jest prostym zadaniem. Coraz częściej pracodawcy wymagają od kandydatów bogatego doświadczenia zawodowego. Może to być sporą przeszkodą m.in. dla absolwentów, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Wsparcie z Urzędu Pracy pomoże takim osobom podnieść kwalifikacje zawodowe oraz ułatwić start w przyszłej karierze zawodowej. Czym dokładnie jest i kto może się ubiegać o staż?

Wiedza w pigułce: w jaki sposób ubiegać się o staż zawodowy?

Czym jest staż z Urzędu Pracy?

Staż zawodowy jest formą wsparcia osoby bezrobotnej przez Urząd Pracy. Polega on na nabywaniu przez stażystę praktycznych umiejętności zawodowych. W trakcie odbywania stażu, bezrobotny otrzymuje wynagrodzenie pieniężne (stypendium stażowe), które przysługuje stażyście na zasadzie braku nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Istotnym jest, że stażysta pozostaje osobą bezrobotną przez cały okres odbywania stażu. W praktyce oznacza to, że stażysta nie może podejmować żadnych dodatkowych prac zarobkowych, pod groźbą utraty statusu osoby bezrobotnej, a tym samym prawa do kontynuacji stażu.

Jak ubiegać się o staż z Urzędu Pracy?

staż z urzędu pracy

Aby móc ubiegać się o staż z Urzędu Pracy, należy przede wszystkim zarejestrować się jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy, zapytać o aktualne wolne miejsca stażu i złożyć odpowiedni wniosek. Istnieje również możliwość samodzielnego wyszukania i wskazania pracodawcy, który może i chce przyjąć do siebie stażystę.
Po pozytywnym rozpatrzeniu kandydatury pozostaje tylko złożyć niezbędne dokumenty, wykonać badania lekarskie oraz czekać na informację odnośnie daty rozpoczęcia stażu.

Wymagania wobec kandydatów

Uwaga! Oprócz statusu bezrobotnego, niezbędne jest również spełnienie wymagań wiekowych.
O staż ubiegać się mogą:

 • bezrobotni, który nie przekroczyli 25 roku życia,
 • bezrobotni, którzy nie przekroczyli 27 roku życia i równocześnie nie podjęli pracy w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia.

Istnieją również inne kryteria, które pozwalają ubiegać się o staż i należą do nich:

 • osoby bezrobotne niepełnosprawne,
 • osoby bezrobotne samotnie wychowujące dziecko do 18 roku życia (co najmniej jedno),
 • osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 • osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego oraz bez wykształcenia średniego,
 • osoby bezrobotne długotrwale bądź po zakończeniu kontraktu socjalnego,
 • bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.

Jak długo trwa staż z Urzędu pracy?

Standardowo staż odbywa się przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, niektóre osoby mogą starać się o staż trwający do 12 miesięcy.
Czas pracy stażysty określa starosta, a nie właściciel firmy. Nie może on przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Każdemu stażyście powinien zostać przydzielony opiekun, który oprócz monitorowania pracy, udzieli również wszelkich niezbędnych informacji odnośnie stażu.

staż z urzędu pracy

Staż – przydatne informacje

 • Po zakończeniu stażu osoba bezrobotna otrzymuje zaświadczenie o odbyciu stażu.
 • Odrzucenie propozycji otrzymania stażu bądź jego przerwanie z winy stażysty wiąże się z pozbawieniem go statusu osoby bezrobotnej, a tym samym możliwości ubiegania się o inny staż bądź jego dalszą kontynuację.
 • Stażysta otrzymuje 2 dni wolne za każde 30 dni przepracowanego stażu. Wniosek o ich udzielenie powinien zostać złożony do organizatora stażu.
 • Zabronione jest odbywanie stażu w niedziele i święta, w systemie pracy zmianowej, w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych. Wszelkie wyjątki od reguły odbywają się za zgodą starosty.

Drzwi do przyszłej kariery zawodowej

Staż to nie tylko kilkumiesięczna praca, ale przede wszystkim możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, które może okazać się przepustką do dalszej kariery zawodowej. To właśnie posiadane doświadczenie często przeważa szalę w procesach rekrutacyjnych. Pracodawcy poszukują osób aktywnych zawodowo i zmotywowanych do działania. Staż dla niejednej osoby może więc okazać się „furtką do kariery”.

ZOBACZ RÓWNIEŻ