Anna Nowak
Anna Nowak
10 Lip, 2017 - 11:21
Jak obliczyć wynagrodzenie netto

Jak obliczyć wynagrodzenie netto

Anna Nowak

Jak obliczyć wynagrodzenie netto bez wsparcia rozmaitych aplikacji, kalkulatorów lub programów komputerowych? Wyjaśniamy, krok po kroku.

W Polsce można świadczyć pracę na podstawie umowy o pracę (regulowanej przepisami kodeksu pracy), na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło (zawieranej w oparciu o kodeks cywilny). Każda forma zatrudnienia wymaga innego sposobu naliczania wynagrodzenia. Sprawdźmy zatem, jak obliczyć wynagrodzenie netto i jaka umowa może wnieść najwięcej do naszego portfela.

Wynagrodzenie netto z umowy o pracę

Wynagrodzenie to zapłata za pracę oraz źródło, z którego czerpie fiskus i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wynagrodzenie może być też umniejszone o:

 • kwoty zajęte przez komornika,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • porządkowe kary pieniężne,
 • nienależne kwoty za okres nieobecności w pracy,
 • potrącenia z tytułu składek na związki zawodowe,
 • potrącenia z tytułu rat do przyzakładowych kas zapomogowo–pożyczkowych.

Inne obciążenia wynagrodzenia (np. dyspozycja potrącania rat kredytu zaciągniętego przez pracownika) mogą być dokonywane tylko i wyłącznie na podstawie jego pisemnej zgody.

Jak obliczyć wynagrodzenie netto z umowy o pracę?

W 2017 roku najniższe wynagrodzenie brutto za pracę na cały etat wynosi 2 000 zł, dlatego pensja tej wielkości posłuży nam jako przykład. Należy pamiętać, że w obliczeniach ważne są zarówno stawki poszczególnych potrąceń, jak i kolejność prowadzonych działań.

Należy rozpocząć od naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne:

 • Emerytalne – 9,76% = 195,20 zł
 • Rentowe – 1,5% = 30,00 zł
 • Chorobowe – 2,45% = 49,00 zł

Łącznie składki ZUS wynoszą 274,20 zł.

Kolejnym ruchem jest obliczenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej:

Podstawę wymiaru składki zdrowotnej oblicza się umniejszając wynagrodzenie brutto o sumę składek ZUS.

2 000 zł – 274,20 zł = 1 725,80 zł

Następne posunięcie to wyliczenie składki zdrowotnej, która stanowi 9% podstawy wymiaru.

1 725,80 zł x 9% = 155,32 zł

Dopiero teraz można przystąpić do naliczania podatku dochodowego.

Aby ustalić wielkość podatku należy znać wysokość kosztów uzyskania przychodu oraz wielkość kwoty wolnej od podatku.

 • Podstawowe koszty uzyskania przychodu wynoszą 111,25 zł miesięcznie.
 • Miesięczna kwota wolna od podatku to 46,33 zł.

Podatek od wynagrodzenia oblicza się umniejszając postawę wymiaru składki zdrowotnej o koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną od podatku:

1 725,80 zł – 111,25 zł = 1 614,55zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych 1 615 zł)

1 615 zł x 18% (stawka podatku) = 290,70 zł

290,70 zł – 46,33 zł = 244,37 zł

Od podatku odlicza się część składki na ubezpieczenie zdrowotne – najpierw ustala się 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej, a następnie o uzyskaną kwotę umniejsza się podatek:

1 725,80 zł x 7,75% = 133,75 zł

244,37 zł – 133,75 zł = 110,62 zł (w zaokrągleniu 111 zł)

Ostatnie działanie to ustalenie wynagrodzenia netto.

W tym celu należy umniejszyć wynagrodzenie brutto o składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy:

2 000 zł – 274,20 zł – 155,32 zł – 111,00 zł = 1 459,48 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie netto przy umowie zlecenie?

Wynagrodzenie za pracę wykonaną na podstawie umowy zlecenie umniejsza się o podatek dochodowy, a w określonych przypadkach również o składki ZUS.

Uwaga! Od 2016 roku od wszystkich umów zlecenie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, odprowadza się składki ZUS (emerytalne i rentowe oraz stanowiące koszt zleceniodawcy składki wypadkowe). Przy umowach powyżej kwoty 2 000 zł składki ZUS odprowadza się w zależności od rodzaju umowy.

Kolejną istotną kwestią przy obliczaniu wynagrodzenia netto od umowy zlecenie jest ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodów. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy mogą one stanowić 20% wynagrodzenia brutto lub 50% tego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie netto w wariancie bez obciążenia składkami ZUS obliczamy w następujący sposób:

Kwotę brutto umniejszamy o koszty uzyskania przychodu, uzyskując przychód.

2 000 zł – 20% (400 zł) = 1 600 zł

Ustalamy składkę zdrowotną w wysokości 9% od kwoty brutto:

2 000 zł x 9% = 180,00 zł

Ustalamy część składki zdrowotnej, która umniejszy podatek:

2 000 zł x 7,75% = 155,00 zł

Obliczamy podatek od dochodu i umniejszamy go o część składki zdrowotnej:

1 600,00 zł x 18% = 288,00 zł

288,00 zł – 155,00 zł = 133,00 zł

Obliczamy wynagrodzenie netto o umowy zlecenie:

2 000,00 zł – 180,00 zł – 133,00 zł = 1 687,00 zł.

Gdy zachodzi konieczność potrącenia składek na ubezpieczenia społeczne należy obliczyć tak, jak w przypadku wynagrodzenia z umowy o pracę.

Umowa o dzieło – jak obliczyć wynagrodzenie netto?

Wynagrodzenie netto z umowy o dzieło oblicza się w dwojaki sposób, w zależności od okoliczności. Jeśli umowa o dzieło zawarta jest z osobą, która jest jednocześnie pracownikiem firmy, wówczas wynagrodzenie netto oblicza się tak jak przy umowie zlecenie z potrąceniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W pozostałych przypadkach wynagrodzenie brutto umniejsza się tylko o podatek dochodowy. Trzeba pamiętać, że podatek oblicza się od dochodu, czyli wynagrodzenia brutto pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu (20% lub 50%).

Wynagrodzenie netto oblicza się następująco:

Kwotę brutto umniejszamy o koszty uzyskania przychodu, uzyskując przychód.

2 000,00 zł – 400,00 zł = 1 600,00 zł

Obliczenie podatku:

1 600,00 zł x 18% = 288,00 zł

Wynagrodzenie netto wynosi:

2 000,00 zł – 288,00 zł = 1 712,00 zł

ZOBACZ RÓWNIEŻ