Mateusz Baj
Mateusz Baj
17 Wrz, 2017 - 01:00
Jak kupić działkę rolną nie będąc rolnikiem - ograniczenia w obrocie ziemią

Jak kupić działkę rolną nie będąc rolnikiem – ograniczenia w obrocie ziemią

Mateusz Baj

Od kwietnia 2016 roku obowiązują ograniczenia w obrocie ziemią rolną. Podpowiadamy, jak kupić działkę rolną jednocześnie nie będąc rolnikiem.

 

Jak kupić działkę rolną nie będąc rolnikiem? Możliwości jest kilka, a w ostateczności pozostaje nam wniosek o zgodę na nabycie takiej działki do prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

30 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Mimo swego tytułu ustawa wprowadza także – a może przede wszystkim – ograniczenia w obrocie ziemią pomiędzy osobami prywatnymi.

Ziemia rolna tylko dla rolnika

Do 30 kwietnia 2016 roku sprawa była bardzo prosta: każdy mógł nabyć dowolnej wielkości działkę, niezależnie od tego czy była to działka rolna czy budowlana. Warunek był jeden – kupujący musiał posiadać polskie obywatelstwo, gdyż w stosunku do cudzoziemców obowiązywały spore ograniczenia. Brak ograniczeń powodował, że cena ziemi rolnej od momentu naszego wstąpienia do Unii Europejskiej systematycznie szła w górę.

Z końcem kwietnia 2016 roku skończył się jednak dwunastoletni okres ochronny, w którym obowiązywał zakaz zakupu polskiej ziemi przez obywateli Unii Europejskiej. Chcąc zapobiec jej masowemu wykupowi przez cudzoziemców, ustawodawca drastycznie ograniczył możliwość nabywania gruntów rolnych przez osoby niebędące rolnikami.

Po wejściu w życie ustawy, ograniczeniami w obrocie gruntami objęte są w praktyce wszystkie działki leżące na terenach nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Ustawa precyzyjnie określa, kto może być uważany za rolnika:

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.”*

*Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – sprawdź tutaj.

Dowiedz się więcej: Czym jest służebność gruntowa >>

Miastowy kupi tylko małą działkę

Zatem, jak kupić działkę na terenach wiejskich nie będąc rolnikiem?  Osoba niebędąca rolnikiem może nabyć jedynie następujące rodzaje działek:

  • budowlaną, czy taką, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) przeznaczona jest pod budownictwo,
  • nieobjętą miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), ale dla której w dniu wejścia w życie ustawy została wydana ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • o powierzchni maksymalnie 5 tys. m², jeśli jest zabudowana budynkami  mieszkalnymi,
  • o powierzchni poniżej 0,3 ha (czyli poniżej 3 tys. m²).

Z powyższych ograniczeń zwolnione są osoby bliskie sprzedającemu, samorządy, Skarb Państwa, Kościoły i związki wyznaniowe.

Dowiedz się więcej: Użytkowanie wieczyste – czym jest i kogo dotyczy >>

Jak kupić działkę – potrzebna zgoda prezesa ANR

W przypadku innych działek, zgodę na zakup ziemi rolnej musi wyrazić prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. Prezes ANR udziela jej pod warunkiem, że na nabycie ziemi nie ma chętnych wśród rolników.

Jednak nawet jeśli uzyska się zgodę prezesa ANR, trzeba być świadomym ograniczeń, jakie taka zgoda nakłada. Nabywca działki bierze bowiem na siebie obowiązek osobistego uprawiania ziemi, nie może również sprzedać ani wydzierżawić działki przez 10 lat (jedynie w przypadkach losowych sąd może się zgodzić na wcześniejsze zbycie ziemi lub oddanie jej w posiadanie innej osobie).

Są to spore ograniczenia i przed wystąpieniem do prezesa ANR warto przeanalizować czy jako kupujący na pewno będziemy w stanie im sprostać.

ZOBACZ RÓWNIEŻ