Michał Nielub
Michał Nielub
16 Cze, 2017 - 18:14

Jak i gdzie ubiegać się o kredyt studencki?

Michał Nielub

Kredyt studencki pozwala przetrwać okres studiów. Z założenia jest nisko oprocentowany, zaś zaczynamy go spłacać dopiero 2 lata ukończeniu nauki. Gdzie i jak go uzyskać?

Czym jest?

Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, brzmi „czym jest kredyt studencki”? Zacznijmy od początku. W 1998 roku z inicjatywy prof. Leszka Balcerowicza została wdrożona ustawa o kredytach i pożyczkach studenckich. Opracowaniem zajęły się wspólnie grupa osób z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej, nauczycieli akademickich i przedstawicieli Parlamentu Studentów RP.

Kredyt studencki założenia ma pomagać studentom z niezamożnych rodzin, których dochód na osobę nie przekracza 2500 zł. Udzielany jest maksymalnie na 6 lat, przy czym zaczynamy go spłacać dwa lata po ukończeniu studiów. Dla doktorantów istnieje możliwość przedłużenia wypłaty transz o kolejne 4 lata.

Oprocentowanie jest bardzo preferencyjne i obejmuje połowę stawki stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Obecnie jest na poziomie 0,875%.

Co istotne – odsetki nie są naliczane podczas trwania studiów, a dopiero od momentu rozpoczęcia okresu spłaty. Wypłata transz dokonywana jest w każdym miesiącu trwania nauki, nie obejmuje jednak okresu wakacji letnich. Wiąże się to z tym, że środki będą wypłacane przez 10 miesięcy w roku.

Kto może ubiegać się o kredyt studencki?

O takie wsparcie mogą się ubiegać wszyscy studenci, niezależnie od typu uczelni i charakteru studiów. Mogą to być równie dobrze osoby kształcące się na studiach państwowych oraz prywatnych, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Warunkiem koniecznym jest fakt, że okres nauki w szkole wyższej został rozpoczęty przed ukończeniem 25. roku życia. Przy czym nawet jeżeli jesteśmy już absolwentem i podjęliśmy naukę na innej uczelni w wieku np. 40 lat, to i tak możemy się ubiegać o kredyt studencki. Liczony jest czas rozpoczęcia kształcenia akademickiego, dotyczy to również studiów doktoranckich.

Gdzie się o niego ubiegać?

Bank Gospodarstwa Krajowego jest głównym organem, który sprawuje nadzór nad tym instrumentem finansowym. Posiada podpisaną umowę z czterema bankami komercyjnymi, w których można zaciągnąć taki kredyt. Są to:

 1. PKO Bank Polski S.A.
 2. Bank PeKaO S.A.
 3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 4. Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A.

W każdym przypadku wystarczy podejść do okienka i zapytać się o warunki udzielania kredytu studenckiego oraz w jaki sposób można go dostać.

Jak się ubiegać?

Kluczową zasadą jest, że jeden student może złożyć tylko jeden wniosek w jednym banku. Niedopuszczalną praktyką jest składanie dokumentów w kilku bankach w nadziei, że w którymś się uda. Taka osoba jest z automatu dyskwalifikowana. Termin składania dokumentacji jest określany co roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2016/2017 wnioski można było składać od 15 sierpnia do 31 października.

Jak zostało wspomniane, warunkiem koniecznym jest posiadanie statusu studenta dziennego lub zaocznego, niezależnie od typu uczelni. Wspomniano również o progu dochodowym, który nie może przekraczać 2500 zł na osobę. Warto jednak pamiętać, że to kryterium tzw. „pierwszeństwa”. W każdym roku rząd ma wydzieloną pulę środków w budżecie na finansowanie kredytów studenckich. Niespełnianie kryterium pierwszeństwa wiąże się z tym, że jeżeli zostanie złożona duża liczba wniosków spełniających ten warunek, to dostaną oni takie wsparcie w pierwszej kolejności. Osobom niespełniającym wspomnianego kryterium, nie zostanie udzielony kredyt studencki, jeżeli liczba wniosków przekroczy przeznaczoną sumę pieniędzy na ten cel.

Składając wniosek, zaznaczamy w nim, o jaką comiesięczną transzę się staramy. Kwoty zostały ustalone na poziomie:

 • Rata podstawowa – 600 zł
 • Rata podwyższona – 800 zł lub 1000 zł
 • Rata obniżona – 400 zł

Możliwość otrzymania konkretnej wysokości transzy uzależniona jest od zabezpieczenia spłaty kredytu studenckiego. Istnieją dwie możliwości poręczenia. Pierwsza obejmuje konieczność dysponowania poręczycielem, którego comiesięczny dochód pozwoli na spłatę zaciągniętego przez nas zobowiązania. Drugim wyjściem jest skorzystanie z instytucji poręczających w Banku Gospodarstwa krajowego lub dla mieszkańców obszarów wiejskich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Bank Gospodarstwa Krajowego poręczy nam kredyt w następujących przypadkach:

 • 100% – w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej), bez względu na dochód,
 • 100% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł,
 • 70% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

O poręczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą się ubiegać mieszkańcy wsi. Instytucja ta poręczy od 80% do 100% kwoty kredytu pod warunkiem, że dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

Pełna dokumentacja, dzięki której możemy starać się o kredyt studencki, składa się z następujących elementów:

 • Wniosek wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta
 • Zaświadczenie uczelni o tym, że jesteśmy studentem lub potwierdzenie wzięcia udziału w rekrutacji
 • Dokumenty poświadczające zdolność kredytową poręczycieli, zazwyczaj zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy.

Należy pamiętać o tym, że bank będzie wymagać od nas przedłożenia legitymacji studenckiej dwa razy w roku – do 31 października oraz do 31 marca. Jeżeli tego nie zrobimy, bank odmówi nam wypłacania kolejnych transz.

Kredyt studencki jest pomocnym narzędziem dla osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej. Pozwala na utrzymanie się na studiach, oferując uzyskanie kapitału praktycznie bez żadnych odsetek. Co istotne, zaczynamy go spłacać dopiero 2 lata po ukończeniu edukacji. Jaka jest pułapka? Jest to kredyt. Zaciągając go musimy być świadomi tego, że w końcu całość zaciągniętego zobowiązania będziemy musieli spłacić, co wiąże się z comiesięcznymi kosztami na poziomie 400 zł raty. Nie są to pieniądze, które otrzymamy za darmo. Jednak czy może być lepsza inwestycja, niż w nasze wykształcenie?

ZOBACZ RÓWNIEŻ