Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
18 Mar, 2018 - 01:00

Ile wynoszą koszty komornicze

Malwina Tomżyńska

Koszty komornicze związane są z każdą egzekucją długu dokonywaną przez komornika. Sprawdź, ile wynoszą i czy pobierana jest od nich opłata egzekucyjna. Dowiedz się, kto zazwyczaj ponosi koszty komornicze: dłużnik czy wierzyciel? Nie czekaj i poznaj najważniejsze informacje związane z kosztami dot. działań komornika.

Jeżeli posiadasz długi, z których spłatą sobie nie radzisz, uważaj – może Cię czekać sprawa u komornika. Niestety o egzekucję komorniczą nie trudno, wystarczy, że nie spłacasz swoich długów w terminie, a wierzyciel który nie jest w stanie wyegzekwować swojej należności ma pełne prawo wystąpić o jej zwrot na drodze sądowej. Po wydaniu przez sąd tytułu egzekucyjnego i potwierdzeniu go klauzulą wykonalności, w naszym życiu prędzej czy później pojawi się komornik, którego zadanie będzie polegać na wyegzekwowaniu od nas należności. Niestety oprócz problemów z wierzycielem czekają nas także dodatkowe koszty komornicze, związane z obsługą naszego długu.

Kto ponosi koszty komornicze

Wykorzystanie komornika do egzekwowania długu komorniczego wiąże się z dodatkowymi, określonymi ustawą kosztami. W zdecydowanej większości koszty te zostaną podczas dochodzenia należności wierzyciela przerzucone na dłużnika, który oprócz spłacenia swojego zobowiązania, będzie zmuszony spłacić także komornika.

W określonych przypadkach jednak może się zdarzyć, że osoba zgłaszająca się do komornika w sprawie wyegzekwowania swojego długu także poniesie pewne dodatkowe wydatki.

Dowiedz się więcej: Trzeciodłużnik, czyli dłużnik dłużnika… Czy można go pozwać? >>

Celowe koszty komornicze

Wszystkie celowe koszty komornicze powinien ponieść dłużnik. Celowe, czyli przede wszystkim te związane z wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Taki zapis związany jest z faktem niewywiązania się w sposób dobrowolny z obowiązku zawartego w tytule egzekucyjnym wydanym przez sąd, co zmusza wierzyciela do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Do celowych kosztów komorniczych zalicza się:

 • koszty postępowania egzekucyjnego, w tym: opłata egzekucyjna oraz zwrot wszystkich wydatków poniesionych przez komornika, w ramach prowadzonej przez niego sprawy związanej z egzekwowaniem danego długu,
 • koszty zastępstwa prawnego wierzyciela, w przypadku gdy zdecyduje się on na reprezentację w sądzie (czyli zatrudnienie adwokata lub radcy prawnego).

Koszty komornicze – opłata egzekucyjna

Analizując opłatę egzekucyjną należy zaznaczyć, że mimo mylnego przekonania, iż jest ona pewnego rodzaju wynagrodzeniem dla komornika, w żadnym wypadku nie stanowi jakiejkolwiek formy uposażenia komornika lub ekwiwalentu za jego usługi.

Opłata egzekucyjna pobierana jest w ramach pokrycia kosztów działalności egzekucyjnej prowadzonej przez komornika, czyli przede wszystkim kosztów związanych z organizacją pracy oraz utrzymaniem prowadzonej kancelarii komorniczej.

Na koszty postępowania egzekucyjnego składa się także zwrot wydatków poniesionych przez komornika, które powstały na skutek jego prowadzenia. Do tego typu wydatków zalicza się przede wszystkim:

 • wynagrodzenie biegłych, powoływanych w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • koszty zamieszczanych ogłoszeń, w tym ogłoszeń o planowanym przeprowadzeniu licytacji komorniczej, które zgodnie z prawem, muszą zostać upublicznione na dwa tygodnie przed planowaną datą licytacji,
 • należność dla osób, które są powołane do udziału w określonych czynnościach komorniczych, np. dozorca piastujący stanowisko w nieruchomości, której dotyczy zajęcie komornicze oraz prowadzona później licytacja komornicza,
 • koszty transportu, w szczególności transportu specjalistycznego oraz wszelkich przejazdów poza miejscowość, w której komornik ma swoją siedzibę,
 • koszty wysyłania oraz doręczania wszelkiego rodzaju korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym,
 • koszty doręczania środków pieniężnych za pośrednictwem poczty (przekazy pieniężne) lub poprzez bank (przelewy bankowe),
 • koszty uzyskiwania niezbędnych do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego informacji, w tym w szczególności zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zapytanie do Urzędu Skarbowego (koszty takich zapytać oscylują wokół 40 zł – 45 zł).

Mimo iż powyższe koszty w rachunku końcowym obciążają dłużnika, komornik ma prawo do wezwania wierzyciela w celu ich częściowego zaliczkowania (czyli tzw. zaliczkowego uiszczenia).

Dowiedz się więcej: Postępowanie egzekucyjne – czy umorzenie jest możliwe i jak to zrobić >>

Koszty komornicze po stronie wierzyciela

Jak już wcześniej zostało wspomniane, w znacznej większości koszty komornicze przerzucane są na stronę będącą dłużnikiem w postępowaniu egzekucyjnym.

Mimo to wierzyciel musi liczyć się z pewnymi opłatami, których w pewnych sytuacjach nie będzie w stanie uniknąć. Oprócz opisanej wcześniej ewentualnej konieczności zaliczkowania ponoszonych kosztów, na wezwanie komornika, wierzyciel zobowiązany jest do uiszczenia opłaty związanej z tzw. wnioskiem o poszukiwanie majątku.

Wniosek o poszukiwanie majątku – mimo iż w większości przypadków wierzyciel ma zgromadzone pewne informacje na temat majątku dłużnika, może się okazać, że stanowi to jedynie ułamkową część całości będącej w jego posiadaniu.

Dowiedz się więcej: Czynności terenowe komornika od A do Z >>

Stawiając się w roli wierzyciela, musimy mieć świadomość, że komornik ma znacznie więcej możliwości oraz włada odpowiednimi narzędziami, które ułatwiają mu wyszukiwanie takiego majątku. Niestety jego poszukiwanie wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty, której ciężar spoczywa w całości na wierzycielu. Opłata za poszukiwanie majątku jest dwuczęściowa i składa się z:

 • I części – pobieranej z góry, bez względu na wynik poszukiwania majątku (niezależnie od tego, czy komornik znajdzie dodatkowy majątek poza tym, o którym wie wierzyciel, czy też nie). Opłata ta pobierana jest w momencie składania wniosku o poszukiwanie majątku i wynosi około 2% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia brutto.
 • II część opłaty pobierana jest tylko w przypadku, gdy komornik odnajdzie nieznany wierzycielowi majątek dłużnika, a jej wysokość wyniesie 5% przeciętnej, szacowanej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. Ważne jest, iż opłata ta ulegnie zmniejszeniu o pobraną już wcześniej część związaną ze złożeniem wniosku o poszukiwanie majątku.

Dłużniku! Może okazać się, że w końcowym rozrachunku opłatą za poszukiwanie Twojego majątku zostaniesz obciążony właśnie Ty. Stanie się tak w momencie jeżeli: zostanie udowodnione, że koszty poszukiwania majątku były kosztami niezbędnymi oraz celowymi w prowadzonym postępowaniu oraz jeżeli egzekucja z Twojego majątku będzie skuteczna.

Dodatkowo wierzyciel musi liczyć się z tym, że decydując się na działania komornika, którego rewir nie obejmuje miejsca przebywania lub zamieszkania dłużnika, zostanie obciążony kosztami związanymi z działaniem poza tym terenem.

Dowiedz się więcej: Zajęcie komornicze krok po kroku >>

Jak ustalić koszty komornicze

Aby ustalić wysokość wszystkich kosztów komorniczych, komornik do wartości egzekwowanego świadczenia lub zabezpieczonego roszczenia (która stanowi podstawę naliczania opłat), dolicza wszelkiego rodzaju odsetki, opłaty, koszty i należności które podlegają egzekucji lub ewentualnemu zabezpieczeniu. Otrzymana kwota stanowi podstawę naliczenia kosztów komorniczych.

Ważne: Do podstawy nie zalicza się kosztów związanych z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym, kosztów dotyczących wykonania postępowania o udzieleniu zabezpieczenia oraz kosztów tzw. zastępstwa prawnego (czyli kosztów zatrudnienia adwokata lub radcy prawnego) – te koszty stanowią odrębną część kosztów komorniczych.

Egzekucja świadczeń pieniężnych

W postępowaniu egzekucyjnym, którego przedmiotem są świadczenia pieniężne, komornik pobiera opłatę w wysokości 15% wartości zajętej przez niego kwoty (pamiętajmy, że istnieje także kwota wolna od zajęcia komorniczego). Wysokość opłaty, nie może być mniejsza niż 1/10 przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia oraz większa niż jego 35 krotność.

Dowiedz się więcej: Konto bankowe bezpieczne od komornika – wybieraj banki bez Ognivo >>

W przypadku zajęcia konta bankowego (czyli zajęcia przez komornika wynagrodzenia, emerytury, renty, zasiłku itp.) komornik pobiera opłatę w wysokość 8% wartości zajętej kwoty. Wysokość opłaty nie może być niższa niż 1/20 przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia oraz nie wyższa niż jego 10 krotność.

Dowiedz się więcej: Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? >>

Opłata za dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego

Zgodnie z art. 45 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, komornikowi przysługuje oplata w wysokości 2% wartości roszczenia, podlegającego zabezpieczeniu. Wysokość opłaty nie może być jednak niższa niż 3% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia oraz nie wyższa niż jego pięciokrotność.

Inne możliwe koszty komornicze

 • spis inwentarza / spis majątku – 10% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia,
 • czynności z udziałem polskich organów porządkowych, Straży Granicznej i innych służb – 25% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia,
 • dokonanie czynności nie będących bezpośrednio czynnościami egzekucyjnymi – 3% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia.

Większość kosztów komorniczych związanych z postępowaniem egzekucyjnym obciąża dłużnika. Jeżeli jednak, egzekucja komornicza okaże się nieskuteczna, część z poniesionych przez komornika kosztów, może zostać przerzucona na wierzyciela.

ZOBACZ RÓWNIEŻ