Sylwia Łysak
Sylwia Łysak
08 Gru, 2018 - 01:00
Ile trzeba czekać na becikowe?

Ile trzeba czekać na becikowe?

Sylwia Łysak

Dodatek w wysokości 1 000 zł z tytułu urodzenia dziecka należy się praktycznie wszystkim mniej zamożnym rodzicom mieszkającym w Polsce. Co warto wiedzieć o tym świadczeniu? Jak złożyć wniosek i ile trzeba czekać na becikowe? Sprawdzamy!

Wśród świadczeń, z których mogą skorzystać współczesne rodziny, jednym z najpopularniejszych jest tzw. becikowe, czyli dodatek w wysokości 1 000 zł z tytułu urodzenia dziecka. W niniejszym artykule sprawdzamy, komu należy się becikowe, jak wypełnić wniosek o świadczenie i jakie dokumenty do niego dołączyć. Odpowiadamy też na jedno z najczęściej zadawanych pytań tj.: ile trzeba czekać na becikowe?

Ile trzeba czekać na becikowe?

W przypadku, gdy wniosek o 1 000 zł z tytułu urodzenia dziecka został złożony w odpowiednim terminie tj. przed pierwszymi urodzinami dziecka lub w pierwszym roku jego przysposobienia, pozostaje tylko odpowiedź na pytanie: ile trzeba czekać na becikowe?

Czas rozpatrzenia a wypłata świadczenia

Co do zasady, urzędnicy mają 30 dni na podjęcie decyzji administracyjnej, od której zależy czas wypłaty świadczenia. W przypadku, gdy becikowe zostało przyznane przed 10-tym dniem danego miesiąca, powinno zostać wypłacone najpóźniej w ostatnim dniu tego samego miesiąca – najczęściej w terminie, w którym lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca większość pozostałych świadczeń. Jeśli urząd przyznał zapomogę później, wypłaty pieniędzy może dokonać w kolejnym miesiącu.

Praktyka rodziców pokazuje jednak, że często trudno nawet o doprowadzenie do finalizacji złożenia wniosku. Urzędnicy proszą o dodatkowe dokumenty, oświadczenia, zaświadczenia i potwierdzenia, których dostarczenie jest niezbędne do tego, aby wniosek o 1000 zł na dziecko został w ogóle rozpatrzony.

Dowiedz się więcej: Kto wypłaca becikowe – co warto wiedzieć?

Becikowe – co jeszcze warto wiedzieć?

Komu należy się becikowe?

Dodatek w wysokości 1 000 zł z tytułu urodzenia dziecka należy do świadczeń socjalnych, przyznawanych warunkowo. O tę jednorazową zapomogę może starać się tak jeden z biologicznych rodziców dziecka (mama lub tata), jak i jego opiekun prawny lub tzw. faktyczny, który wystąpił z wnioskiem o przysposobienie dziecka w sądzie.

Becikowe przysługuje tym rodzinom, których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 922 zł netto. Co więcej, 1 000 zł na dziecko przyznawane jest pod warunkiem, że ciężarna pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10-go tygodnia ciąży. Element ten jest pieczołowicie weryfikowany przez urzędy i ośrodki pomocy społecznej.

Dowiedz się więcej: Karta ciąży a becikowe

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o becikowe należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od narodzin, przysposobienia lub objęcia opieką nowo narodzonego dziecka. Najlepiej zrobić to osobiście w lokalnym Ośrodku Pomocy Społecznej, lub odpowiednim dziale Urzędu Miasta czy Gminy. Dokument można przesłać również drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem bankowości internetowej).

Dowiedz się więcej: Becikowe przez Internet – czy to możliwe?

Dokumenty do becikowego

Do odpowiednio wypełnionego wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, które pozwolą na ustalenia prawa do świadczenia. Wśród nich absolutnie obowiązkowe to:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (UWAGA! Jeśli ojciec maluszka jest nieznany, trzeba załączyć odpis zupełny);
 • kserokopie dowodów osobistych rodziców lub opiekunów prawnych/faktycznych;
 • zaświadczenie do becikowego o objęciu matki opieką medyczną od najpóźniej 10-tego tygodnia ciąży.
  UWAGA! Nie muszą go składać opiekunowie prawni i faktyczni – więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Karta ciąży a becikowe;
 • oświadczenie drugiego rodzica/opiekuna o nie odebraniu becikowego przysługującego z tytułu narodzin konkretnego dziecka (szczególnie ważne, jeśli jeden z rodziców/opiekunów z racji innego miejsca zamieszkania czy zameldowania, podlega terytorialnie pod inny Ośrodek Pomocy Społecznej);
 • dokumenty z Urzędu Skarbowego stanowiące potwierdzenia dochodów za poprzedni rok. Z dokładną ich listą warto zapoznać się w lokalnym ośrodku pomocy społecznej.
  UWAGA! W przypadku wnioskowania o becikowe przed 31 października, należy dołączyć dokumenty sprzed dwóch lat, dopiero po 31 października uwzględnia się dochody z roku poprzedniego;
 • oświadczenie o wysokości składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Może też zaistnieć konieczność przedłożenia:

 • oświadczeń podatkowych osób, które rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym;
 • w przypadku rolników – zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego określonej w hektarach przeliczeniowych (wydawane przez właściwy dział Urzędu Gminy);
 • zaświadczenia komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • odpisu wyroku sądu rodzinnego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie bądź odpisu ugody sądowej czy zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej w obecności mediatora;
 • w przypadku opiekuna dziecka – dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką.

A więc? Ile trzeba czekać na becikowe? Prawidłowo złożony wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka powinien owocować przyznaniem prawa do świadczenia i wypłatą najpóźniej po około 80 dniach od złożenia wniosku (w przypadku, gdy ten został złożony w 10-tym dniu danego miesiąca i  rozpatrzony w czasie maksymalnym 30 dni, a świadczenie wypłacone w ostatnim dniu miesiąca kolejnego).

W rzeczywistości jednak, czas wypłaty becikowego może być dużo krótszy lub dużo dłuższy. Termin wypłaty świadczenia może się przesunąć ze względu na konieczność uzupełnienia braków formalnych, co może się przeciągać nawet miesiącami. Dlatego właśnie, nie warto zostawiać wnioskowania o becikowe na ostatnią chwilę – lepiej to zrobić jak najszybciej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ