ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
08 Sty, 2019 - 07:19

Ile może zabrać komornik – kwota wolna od zajęcia

ARTYKUŁ PARTNERA

Ile może zabrać komornik z wynagrodzenia, emerytury lub konta? Jaka jest kwota wolna od zajęcia komorniczego? Czy możliwe jest zajęcie świadczenia 500 plus? Wyjaśniamy!

Komornik może zająć znaczną część wynagrodzenia lub emerytury. Jeśli nie zrobi tego rękoma pracodawcy lub urzędnika ZUS, zwróci się z żądaniem zajęcia środków na rachunku do banku. Po najnowszych zmianach przepisów egzekucja długów przebiega w znacznie łagodniejszy niż dotychczas sposób. Zatem, ile może zabrać komornik w 2019 r.?

Ile wynosi dług egzekwowany przez komornika?

Dług, który trafia do komornika automatycznie staje się wielokrotnie wyższy dla dłużnika. Do należności głównej i ewentualnych odsetek dochodzą m.in.:

 • koszty sądowe,
 • koszty adwokackie w postępowaniu egzekucyjnym,
 • koszty postępowania egzekucyjnego.

Do niedawna koszty postępowania egzekucyjnego były dodatkowo powiększane o podatek VAT. W 2017 roku Sąd Najwyższy wydał jednak orzeczenie, zgodnie z którym komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2016r., poz. 1138 ze zm.), o podatek od towarów i usług.

Dowiedz się więcej: Licytacje komornicze – na czym polegają i czy warto wziąć w nich udział >>

Czy komornik może zająć 500 plus?

Komornik powiadamia dłużnika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, a jego pracodawcę lub bank zobowiązuje do wstrzymania wypłat i przekazania kwoty długu na rachunek bankowy komornika. Należy zaznaczyć, że w żaden sposób komornik nie może zająć takich świadczeń jak:

 • sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych;
 • sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia);
 • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy na czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
 • prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu;
 • świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości (nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów);
 • świadczenia z pomocy społecznej;
 • świadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500 plus), dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.

Aby w pełni zabezpieczyć pieniądze rodziny pochodzące z programu 500+ znowelizowano prawo bankowe oraz kodeks rodzinny i stworzono bankowe konta rodzinne, z których mogą korzystać osoby uzyskujące świadczenia wyjęte spod egzekucji komorniczej.

Jeżeli świadczenie z tytułu 500+ wpływa na normalne konto bieżące dłużnika, bank nie powinien zwolnić tych środków na poczet egzekucji komorniczej. Jeśli jednak do tego dojdzie, dłużnik może przedstawić komornikowi dokumenty potwierdzające fakt zajęcia środków chronionych ustawowo np. w postaci dokładnego wyciągu z rachunku bankowego i wówczas komornik powinien te środki zwrócić.

Dowiedz się więcej: Czego nie może zająć komornik – wyjaśniamy >>

Wynagrodzenie – ile może zabrać komornik?

Wynagrodzenie wypłacane w ramach stosunku pracy podlega zajęciu do wysokości 50%, z zastrzeżeniem, że zajęciu nie podlega minimalne wynagrodzenie za pracę.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku wynosi 2 250 zł brutto, czyli 1 634 zł netto.

W przypadku zatrudnienia na część etatu, kwota wolna od potrąceń jest proporcjonalnie niższa. Powyższa zasada dotyczy także potrąceń dobrowolnych, czyli takich względem których wymagana jest zgodna pracownika (najlepiej pisemna zgoda).

W celu wyliczenia kwoty wolnej od zajęcia pracownika zatrudnionego na część etatu należy:

 • ustalić wartość minimalnego wynagrodzenia proporcjonalnie do etatu pracownika,
 • od otrzymanego wyniku odjąć obowiązkowe składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Inaczej egzekwuje się:

 • kwoty świadczeń alimentacyjnych – egzekucji podlega do 60% wynagrodzenia, bez względu na jego wysokość,
 • zaliczek pieniężnych udzielanych pracownikowi – egzekucji podlega do 25% wynagrodzenia,
 • kar pieniężnych z art. 108 Kodeksu pracy – egzekucji podlega do 10% wynagrodzenia.

Dowiedz się więcej: Czy dług u komornika na raty jest możliwy? >>

Wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej ulega zajęciu w całości. Jeśli jednak jest to jedyne źródło zarobkowania dłużnika, umowa obejmuje dłuższy okres, a wynagrodzenie wypłacane jest regularnie, wówczas obowiązują takie same ograniczenia jak w przypadku umowy o pracę.

Dowiedz się więcej: Skarga na czynności komornika – jak i kiedy wnieść? >>

Ile może zabrać komornik z emerytury lub renty

Sposób określania kwoty wolnej od zajęcia w przypadku osób otrzymujących emeryturę lub rentę zmienił się w 2018 roku i nie jest już procentowy, lecz kwotowy.

 • 825 zł – tyle wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego z emerytury lub renty w przypadku egzekucji należności innych niż alimentacyjne,
 • 500 zł – jest to kwota wolna od zajęcia komorniczego z emerytury i renty w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Powyższe kwoty obowiązują do 28 lutego 2019 roku – co roku będą one dostosowywane do waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych.

Dowiedz się więcej: Czy egzekucja komornicza poza granicami kraju jest możliwa? >>

Ile może zabrać komornik z konta?

Jeżeli pensja pracownika wypłacana jest na jego rachunek bankowy, komornik ma prawo zająć całą resztę wypłaty dłużnika, powyżej kwoty wolnej od zajęcia komorniczego.

Dla rachunków bankowych wartość kwoty wolnej od zajęcia równa się 75% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym okresie. W 2019 r. kwota wolna od zajęcia obowiązującego na rachunkach bankowych wynosi 1 687,50 zł (75% z 2 250 zł). Tym samym komornik ma obowiązek pozostawić do dyspozycji dłużnika kwotę 1 687,50 zł.

Dowiedz się więcej: Co może zabrać komornik – wyjaśniamy >>

Kwota minimalna oznacza, że komornik nie ma prawa zabrać żadnych środków poniżej jej wartości, jednak jeżeli na rachunkach bankowych dłużnika znajduje się wyższa kwota, komornik może zająć całość ponad kwotę wolną, bez względu na wysokość wynagrodzenia dłużnika.

Ile może zabrać komornik w bieżącym roku? Ogólne zasady obliczania kwoty wolnej od zajęcia komorniczego w 2019 r. w stosunku do 2018 r. nie uległy poważnym zmianom. Jedyna różnica z wysokości kwoty wolnej wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, podniesionego z początkiem 2019 r. do kwoty 2 250 zł brutto, a także zmianie sposobu określania kwoty wolnej od zajęcia dla osób pobierających emerytury i renty.

ZOBACZ RÓWNIEŻ