Mateusz Baj
Mateusz Baj
11 Paź, 2017 - 01:00
Czym jest hipoteka przymusowa i jak ją ustanowić

Czym jest hipoteka przymusowa i jak ją ustanowić

Mateusz Baj

Hipoteka przymusowa ustanawiana jest na nieruchomości dłużnika bez jego zgody, a najczęściej przy jego sprzeciwie.

Hipoteka przymusowa to zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomości lub nieruchomościach dłużnika. Jak sama nazwa wskazuje, nie wymaga ona zgody właściciela nieruchomości.

Kto może uzyskać hipotekę przymusową?

Hipoteka przymusowa została zdefiniowana w art. 109 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece (sprawdź tutaj):

„Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa).”

Jak wynika z powołanego wyżej przepisu, podstawą ustanowienia na nieruchomości hipoteki przymusowej jest przede wszystkim wierzytelność stwierdzona tytułem wykonawczym. Może nim być przykładowo:

  • prawomocne orzeczenie sądu;
  • ugoda sądowa;
  • wyrok sądu polubownego;
  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji.

Dowiedz się więcej: Licytacja nieruchomości obciążonej hipoteką >>

Hipoteka przymusowa może być także ustanawiana m.in. na podstawie postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia, decyzji prokuratora czy decyzji administracyjnej.

Co oznacza hipoteka przymusowa?

Wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej – podobnie jak każdej innej hipoteki – pozwala wierzycielowi na dochodzenie zaspokojenia swojego roszczenia z obciążonej nieruchomości bez względu na to, czyją jest własnością.

Tak więc ewentualne zbycie nieruchomości przez dłużnika (co będzie dodatkowo utrudnione, gdyż potencjalny nabywca z łatwością będzie mógł się dowiedzieć, że kupuje nieruchomość obciążoną hipoteką przymusową) nie ma dla wierzyciela większego znaczenia, gdyż będzie on mógł dochodzić zaspokojenia z nieruchomości także od jej nowego właściciela.

Dowiedz się więcej: Jak bezpiecznie kupić nieruchomość obciążoną hipoteką >>

To nie jedyna zaleta, jaką daje wierzycielowi wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej. Wpis ten oznacza bowiem także, że wierzyciel będzie miał w toku egzekucji komorniczej pierwszeństwo w zaspokojeniu się z uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości sumy pieniężnej przed wierzycielami osobistymi dłużnika.

Ma to istotne znaczenie wówczas, gdy w postępowaniu egzekucyjnym występuje wielu wierzycieli, a majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich roszczeń. Wówczas wierzyciele, którzy posiadali zabezpieczenie hipoteczne, uzyskają należności z tej nieruchomości przed wierzycielami osobistymi dłużnika.

Jak złożyć wniosek o wpis hipoteki przymusowej?

Wniosek o wpis hipoteki przymusowej składa się do wydziału wieczystoksięgowego sądu właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Innymi słowy należy go złożyć w sądzie, w okręgu działania którego położona jest nieruchomość.

Wniosek  składa się na formularzu KW-WPIS. Formularz można pobrać tutaj. Wpisu należy dokonać w części „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”. Do wniosku należy załączyć oryginał tytułu egzekucyjnego, na podstawie którego się go składa, oraz dowód wniesienia opłaty sądowej (200 zł).

Uwaga! To na wnioskodawcy, czyli wierzycielu, ciąży obowiązek ustalenia numeru księgi wieczystej nieruchomości należącej dłużnika. Ustalenie takiego numeru jest czasem bardzo trudne.

Wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej ma charakter konstytutywny. Oznacza to, że jest on niezbędny, aby hipoteka powstała. Inaczej mówiąc: hipoteka powstaje dopiero z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu do księgi wieczystej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ