ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
21 Mar, 2018 - 02:00

Erasmus Praktyki – jak wyjechać, kiedy aplikować

ARTYKUŁ PARTNERA

Interesuje Cię program Erasmus Praktyki? Chcesz wyjechać na staż za granicę? Sprawdź, czy masz na to szanse i jak załatwić formalności! Dowiedz się, jakie szanse otwiera przed Tobą wyjazd na praktyki zagraniczne i jak dopiąć wszystko na ostatni guzik. Przeczytaj nasz mini-przewodnik o praktykach Erasmus.

Erasmus Praktyki to europejski program umożliwiający studentom wyjazd na praktyki zawodowe w firmach i instytucjach za granicą. Również na wielu polskich uczelniach studenci mogą z nich skorzystać, podobnie jak z oferowanych w ramach programu Erasmus wyjazdów na studia zagraniczne. Od 2014 do 2020 roku obowiązuje nowy program Erasmus plus – warto wiedzieć, jakie przewiduje on zasady dotyczące wyjazdów na praktyki zagraniczne.

Czym jest program Erasmus?

Erasmus to europejski program wymiany studentów i współpracy europejskich szkół wyższych, który został uruchomiony w 1987 roku. Jego nazwa pochodzi od imienia wybitnego renesansowego filozofa, myśliciela i humanisty Erazma z Rotterdamu, któremu przypisuje się znane powiedzenie: Dla chcącego nie ma nic trudnego.

Ideą programu od początku było wspieranie rozwoju kształcenia wyższego poprzez szeroko zakrojoną współpracę między uczelniami na wielu płaszczyznach, także rozwojowo-badawczych. Najważniejszym filarem programu stała się wymiana studentów i pracowników naukowych między uczelniami, która została poszerzona o wyjazdy na praktyki zawodowe za granicę.

Polskie uczelnie rozpoczęły współpracę w ramach Erasmusa w latach 1998-1999. Program wspierany jest od lat przez fundusze Unii Europejskiej, z których mogą korzystać uczelnie biorące udział w programie. W najnowszej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 budżet programu Erasmus Plus ma wynosić przeszło 14 miliardów euro. Erasmus + ma zastąpić działający dotychczas program Erasmus Uczenie się przez całe życie i przewiduje współpracę w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu w ramach Mobilności edukacyjnej.

Erasmus Praktyki – gdzie można wyjechać?

Zdobycie doświadczenia zawodowego w zagranicznej firmie lub instytucji jeszcze podczas studiów to marzenie wielu polskich studentów. To świetny początek budowania swojej kariery zawodowej, ponieważ odbycie praktyk ułatwia znalezienie dobrej pracy tuż po ukończeniu studiów.

W ramach programu Erasmus Praktyki wyjechać można wyłącznie do krajów uczestniczących w programie, którymi są:

 • wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej,
 • Islandia, Liechtenstein i Norwegia (kraje z tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
 • Turcja i Macedonia (kraje aspirujące do UE).

Niestety z programu wycofała się Szwajcaria w wyniku referendum z 2014 roku o ograniczeniu przepływu osób między Szwajcarią a UE.

Do jakiej firmy i na jak długo można wyjechać na praktyki?

Firmy i instytucje, w których można odbywać praktyki, muszą znajdować się na terytorium powyższych państw. Wśród nich mogą być także organizacje non-profit, placówki naukowo-badawcze, instytucje publiczne takie jak szpitale czy biblioteki, urzędy administracji państwowej itp.

Praktyki nie są natomiast organizowane w instytucjach Unii Europejskiej (również tych zarządzających funduszami europejskimi), ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Miejsce odbywania praktyk student wybiera sobie sam, korzystając np. z uczelnianej listy ofert lub z bazy ofert znajdującej się na stronie internetowej erasmusintern.org/traineeships (sprawdź tutaj). Miejsce praktyki musi być finalnie zaakceptowane przez uczelnię.

Praktyki zagraniczne trwają z reguły od 2 do 12 miesięcy. Wiele uczelni zaleca swoim studentom wyjazdy podczas wakacji, ponieważ praktyka w ciągu roku akademickiego wiąże się z koniecznością ustalenia indywidualnego trybu nauki.

Kto może wyjechać na praktyki Erasmus?

Zasadą jest, że organizowane w ramach programu Erasmus praktyki są przeznaczone dla studentów oraz świeżo upieczonych absolwentów uczelni wyższej biorącej udział w programie. Szczegółowe zasady dotyczące tego, kto może wyjechać na praktyki warto sprawdzić na swojej uczelni. W większości przypadków na zagraniczny staż mogą wyjechać:

 • studenci studiów I stopnia (studia licencjackie),
 • studenci studiów II stopnia (studia magisterskie),
 • studenci studiów III stopnia (studia doktoranckie),
 • absolwenci studiów wyższych, pod warunkiem, że do rekrutacji na praktyki przystąpią jeszcze przed ukończeniem studiów.

Praktyki przeznaczone są zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, którzy nie przebywają na urlopie dziekańskim.

Jakie warunki trzeba spełnić, by wyjechać na praktyki?

Warunkiem otrzymania możliwości wyjazdu na praktyki jest wzięcie udziału w rekrutacji i zakwalifikowanie się do programu. Jednym z najważniejszych wymagań stawianych kandydatom jest znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2.

Chodzi oczywiście o język obcy pozwalający na aktywny udział w praktykach w danej firmie lub instytucji. Niekoniecznie więc musi być to lokalny język państwowy, czasami wystarczy angielski, który jest uznawany za międzynarodowy język biznesowy.

Uwaga! W niektórych przypadkach wymagany jest certyfikat potwierdzający umiejętności językowe!

Kolejnym dość ważnym warunkiem uczestnictwa w stażu zagranicznym w ramach programu Erasmus jest, w przypadku studentów, zaliczenie wszystkich przedmiotów w semestrze poprzedzającym wyjazd.

Jak wygląda rekrutacja na praktyki Erasmus?

Zasady i termin rekrutacji na program praktyk w danym roku akademickim ustalane są indywidualnie przez uczelnię. Dlatego w pierwszej kolejności należy szukać takich informacji bezpośrednio na swojej uczelni lub na jej stronie internetowej.

Z reguły rekrutacja na praktyki odbywające się w danym roku akademickim trwa do wiosny poprzedniego roku. Maksymalny termin na składanie wniosków i dokumentów może być jeszcze wcześniejszy. Do aplikowania na praktyki zwykle konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • ewentualnie dokument potwierdzający znajomość języka,
 • wniosek.

Powyższe dokumenty często wymagane są w języku angielskim.

Uwaga! Niektóre uczelnie stosują specjalne formularze lub ankiety rekrutacyjne, które należy wypełnić i uzyskać podpis dziekana wydziału. Wszystko dlatego, że kwalifikacja kandydatów odbywa się na poszczególnych wydziałach uczelni przez wydziałowych koordynatorów lub pełnomocników ds. programu Erasmus.

Sam sposób rekrutacji może wyglądać nieco inaczej na poszczególnych uczelniach, a nawet wydziałach. Czasami o przyjęciu na praktyki decyduje kolejność zgłoszeń, czasami brane są pod uwagę osiągnięcia kandydata itp. Najważniejsza jest jednak znajomość języka na poziomie wymaganym przez instytucję lub firmę przyjmująca studentów na praktyki.

Erasmus Praktyki – formalności

Po zakwalifikowaniu się na praktyki w zagranicznej firmie lub instytucji, należy dopełnić jeszcze kilku formalności. Przede wszystkim należy podpisać z uczelnią umowę, która dotyczy warunków samego wyjazdu (m.in. miejsca i terminu pobytu studenta za granicą) oraz warunków wypłaty stypendium i jego rozliczenia. Praktyki finansowane są wyłącznie ze środków Programu Erasmus+, o które musi starać się każda uczelnia chcąca brać udział w programie.

Bardzo ważnym dokumentem jest także Porozumienie o programie praktyk, które określa szczegółowy przebieg praktyk i musi być potwierdzone podpisem trzech stron – studenta, firmy lub instytucji przyjmującej oraz uczelni.

Przed wyjazdem na praktyki osoba w nich uczestnicząca musi także wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i zadbać o ubezpieczenie zdrowotne za granicą (np. wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ wydawaną przez NFZ).

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie zdrowotne za granicą – co należy wiedzieć? >>

Jakie zalety mają wyjazdy studenckie na praktyki Erasmus?

Organizowane w ramach programu Erasmus praktyki zawodowe to niewątpliwie doskonała okazja do tego, by wzbogacić swoje CV jeszcze przed prawdziwym rozpoczęciem kariery zawodowej.

Dowiedz się więcej: Profesjonalne CV – jak je napisać na kilka różnych sposobów? >>

Takie doświadczenie realnie zwiększa potem szanse na szybkie znalezienie zatrudnienia po ukończeniu studiów. Praktyki pozwalają doświadczyć pracy zawodowej w dziedzinie, w której się studiuje, a także podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Przy okazji staż za granicą umożliwia poznanie kultury organizacyjnej firm i instytucji, a także nauczenie się pracy w międzynarodowym środowisku. Nawet kilkumiesięczny pobyt w innym kraju uczy samodzielności, pomaga udoskonalić umiejętności językowe, a także pozwala dowiedzieć się, jakie znaczenie w pracy mają różnice międzykulturowe.

Dla młodych ludzi praktyki zagraniczne to także wspaniała przygoda, która pozwala oderwać się od szarej rzeczywistości, poznać nowe miejsca i kraje, a przede wszystkim nawiązać ciekawe znajomości, a nawet wieloletnie przyjaźnie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ