Anna Nowak
Anna Nowak
28 Cze, 2017 - 10:06

Dziedziczenie długów – jak zrzec się spadku?

Anna Nowak

W 2015 roku zmieniło się prawo spadkowe. Powstrzymano dziedziczenie długów przez dzieci. Również dorośli mogą uniknąć długów w spadku. Jak to zrobić?

Spadkobierca, który w ciągu 6 miesięcy od otrzymania informacji o spadku nie złoży żadnego oświadczenia w tej sprawie, dziedziczy majątek oraz długi po zmarłym przez przyjęcie wprost. W ten sposób spadkobierca przyjmuje zobowiązanie do ich spłaty, nawet jeśli przekraczają wartość spadku. Jeśli tego nie zrobi, odpowie za długi całym swoim majątkiem. Dziedziczenie długów nie jest jednak koniecznością. Trzeba tylko złożyć odpowiednie oświadczenie.

Odrzucenie spadku

Pierwszą możliwością, która blokuje dziedziczenie długów po zmarłym jest odrzucenie spadku. W takiej sytuacji spadkobierca jest traktowany przez prawo, jakby nie dożył spadku. To dobre rozwiązanie, gdy spadkobierca wie, iż zmarły pozostawił po sobie więcej długów niż aktywów lub nadwyżka majątku nad długami jest niewielka.

Negatywną stroną odrzucenia spadku jest ponowne ustalenie spadkobierców. Tym razem staną się nimi zstępni osoby, która spadek odrzuciła. Zważywszy na to, że zstępnymi są członkowie rodziny, a tych raczej nikt nie chce obciążać zobowiązaniami innych, warto uprzedzić bliskich, by również złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Dowiedz się więcej: Giełda długów – co to takiego? >>

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Inną propozycją dla spadkobierców jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Dziedziczenie długów następuje wówczas do wysokości aktywów. Nie ma zatem ryzyka, że zyskując pewien dobytek, dziedziczący jednocześnie naraża się na uszczuplenie własnego majątku z powodu spłaty cudzych zobowiązań.

Jest to zdecydowanie bezpieczniejsze rozwiązanie niż przyjęcie wprost, jednak niesie ze sobą pewne niewygody. Spadkobierca musi wystąpić o sporządzenie spisu inwentarza. Spis ten będzie okazywał wierzycielom zmarłego. Spłata zobowiązań musi też następować sprawiedliwie wobec każdego z nich, chyba, że majątek podlega egzekucji komorniczej. Wówczas spadkobierca nie musi już przejmować porządkiem spłat.

Dowiedz się więcej: Zadłużone mieszkanie otrzymane w spadku – co robić? >>

Ochrona osób niepełnoletnich przed dziedziczeniem długów

Osoby niepełnoletnie zawsze dziedziczą spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Nie mają możliwości dziedziczenia wprost. Wobec czego nie dotyczy ich także składanie oświadczeń.

Terminy składania oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Określenie w jakim czasie spadkobierca musi złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza zawarte jest w Kodeksie cywilnym, w art. 1015.

Art. 1015. § 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

2.  Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Dowiedz się więcej: Komornik za długi rodziców – czy długi przechodzą na dzieci? >>

Jest tu mowa o terminie sześciomiesięcznym, przy czym oznacza on:

  • datę śmierci spadkodawcy, lub dzień, w którym spadkobierca dowiedział się o tej śmierci – dla spadkobiercy ustawowego, który nie wie, że istniał testament,
  • datę ogłoszenia testamentu – dla spadkobiercy testamentowego,
  • datę śmierci spadkodawcy – dla spadkobiercy testamentowego, jeśli wiedział o swoim powołaniu,
  • dzień, w którym spadkobierca dowiedział się o obaleniu lub stwierdzeniu nieważności testamentu – dla spadkobiercy ustawowego po obaleniu lub stwierdzeniu nieważności testamentu.

Dowiedz się więcej: Umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy – czy to możliwe? >>

Gdzie i jak złożyć oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku?

Oświadczenie można złożyć przed notariuszem lub przed sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby składającej oświadczenie. Oświadczenie może być złożone ustnie do protokołu lub pisemnie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Dowiedz się więcej: Jak napisać wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy? >>

Oświadczenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko spadkodawcy, ostatni adres zamieszkania oraz datę i miejsce śmierci,
  • tytuł powołania do spadku,
  • treść oświadczenia,
  • spis wszystkich spadkodawców ustawowych, o których wiadomo składającemu oświadczenie,
  • spis wszystkich testamentów oraz danych o treści oraz miejsce przechowywania testamentów.

ZOBACZ RÓWNIEŻ