Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
17 Maj, 2018 - 01:00

Druga licytacja komornicza – jak się przygotować?

Malwina Tomżyńska

Po pierwszej, nieudanej licytacji komorniczej, komornik zobligowany jest do ustalenia terminu, w którym będzie miała miejsce druga licytacja komornicza. Sprawdź, czym różnią się od siebie aukcje, jak przygotować się do licytacji i co dzieje się w przypadku, gdy druga licytacja komornicza okazuje się bezskuteczna.

Druga licytacja komornicza w większości przypadków oznacza, że pierwsza licytacja komornicza okazała się bezskuteczna. O bezskuteczności w tym przypadku mogą świadczyć: zupełny brak licytantów lub brak licytantów zainteresowanych wzięciem udziału w licytacji, pomimo stawienia się ich w wyznaczonym przez komornika terminie.

Poniżej wyjaśniamy jakimi zasadami rządzi się druga licytacja komornicza i co może ona oznaczać dla potencjalnego licytanta.

Druga licytacja komornicza krok po kroku

Jak przebiega proces związany z drugą licytacją? Składa się z następujących punktów:

  1. Oszacowanie wartości nieruchomości lub ruchomości.
  2. Ustalenie ceny wywoławczej licytowanego przedmiotu (rzeczy) lub nieruchomości na podstawie wartości oszacowanej.
  3. Ustalenie terminu licytacji komorniczej.
  4. Zamieszczenie obwieszczenia o planowanej licytacji w terminie 2 tygodni przed planowaną datą aukcji.
  5. Przeprowadzenie licytacji komorniczej.

Dowiedz się więcej: Pierwsza licytacja komornicza – jak się przygotować? >>

Druga licytacja komornicza – cena wywoławcza

W celu ustalenia ceny wywoławczej, każdy przedmiot wchodzący w skład majątku dłużnika podlega tzw. oszacowaniu, czyli dokładnym ustaleniu jego wartości. Oszacowanie dotyczy zarówno nieruchomości, w postaci domów jednorodzinnych, mieszkań, lokali biurowych, lokali usługowych, magazynów, powierzchni garażowych, jak i każdej rzeczy ruchomej, m.in.: mebli, samochodów, pojazdów, biżuterii, dzieł sztuki i innych.

Po oszacowaniu wartości, komornik wyznacza cenę wywoławczą, jaka obowiązuje podczas licytacji. Wysokość ceny wyjściowej (wywoławczej) zależy nie tylko od oszacowanej wartości ale także od rodzaju licytowanej rzeczy. Cena wywoławcza będzie różna w zależności od tego, czy drugiej licytacji komorniczej podlega ruchomość czy nieruchomość:

  • w przypadku nieruchomości, druga licytacja komornicza rozpoczyna się od ceny wywoławczej wysokości 2/3 oszacowanej wartości nieruchomości.
  • cena ruchomości na drugiej licytacji komorniczej spada do wysokości ½ oszacowanej wartości.

Przy czym wysokość ceny wyjściowej podczas pierwszej licytacji komorniczej wynosi aż ¾ wartości oszacowanej. Oznacza to, że jeżeli w toku przeprowadzenia pierwszej licytacji nie dojdzie do wyłonienia zwycięscy, a więc sprzedaży licytowanego przedmiotu, licytanci przystępujący do drugiej licytacji komorniczej mogą liczyć na wyraźne obniżenie ceny wywoławczej.

Dowiedz się więcej: Licytacja komornicza – zasady, które trzeba znać >>

Druga licytacja komornicza: warunki

Podobnie jak w przypadku pierwszej aukcji komorniczej, aby mogło dojść do przeprowadzenia licytacji składników majątku dłużnika, konieczne jest stawienie się na miejscu licytacji przynajmniej jednego zainteresowanego zakupem licytowanego przedmiotu lub nieruchomości, licytanta.

Miejsce – z zasady licytacja komornicza nieruchomości odbywa się w budynku sądu, właściwego dla licytowanej nieruchomości (potencjalnym licytantom komornik wyznacza  przed licytacją terminy w których można oglądać nieruchomość).

W przypadku ruchomości, miejsce przeprowadzenia licytacji wyznaczane jest (w miarę możliwości) poza miejscem, w którym licytowane ruchomości się znajdują. Komornik ma w tej kwestii pozostawioną dość dużą swobodę, jednak nie może sprzeciwiać się woli wierzyciela (jeżeli wierzyciel postanowi, że licytacja ma odbyć się w miejscu przetrzymywania ruchomości, komornik musi postąpić zgodnie z jego wolą i wyznaczyć ten lokal jako miejsce licytacji komorniczej).

Wadium – bez względu na to czy licytacja, w której uczestniczymy jest pierwszą licytacją przedmiotu lub nieruchomości, czy to druga licytacja komornicza, może okazać się, że warunkiem udziału w licytacji jest wpłacenie tzw. wadium, czyli kaucji. Stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie pieniężne (o określonej kwocie), które zainteresowana udziałem w aukcji osoba jest zobowiązania uiścić.

Kaucja ta zabezpiecza dotrzymanie warunków umowy rozumianej jako wzięcie udziału w licytacji.

Pełnomocnik pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być udzielone pisemnie, podpisane przez mocodawcę i poświadczone urzędowo (poświadczenie urzędowe nie jest konieczne, jeżeli udziela się go radcy prawnemu lub adwokatowi).

Uwaga! Nawet jeżeli braliśmy udział w pierwszej licytacji komorniczej danego przedmiotu i już wtedy udzielaliśmy pełnomocnictwa, w celu uczestnictwa pełnomocnika w drugiej licytacji komorniczej musimy ponownie stworzyć pełnomocnictwo.

Podobnie jak w przypadku pierwszej licytacji, druga kończy się przybiciem najwyższej ceny zaoferowanej przez licytantów, którego dokonuje komornik. Warto jednak pamiętać, że samo przybicie nie oznacza przeniesienia własności, a jedynie zobowiązanie się licytanta do uregulowania całości należności, w zamian za którą, po uprawomocnieniu się przybicia,  otrzyma wylicytowany przedmiot lub nieruchomość.

Druga licytacja komornicza a nastawienie licytanta

Własne nastawienie to jedna z ważniejszych kwestii na jakiej powinien skupić się licytant, biorący udział w drugiej licytacji komorniczej. Kwota wywoławcza, która obowiązuje na drugiej licytacji jest bardziej korzystna, przez co jest duża szansa, że na licytacji może pojawić się więcej zainteresowanych osób niż w przypadku pierwszego spotkania.

Niestety może to spowodować sztuczne podbijanie ceny, co często prowadzi do ostatecznej ceny przewyższającej cenę wyjściową pierwszej licytacji, a czasami nawet przewyższającą wartość licytowanej ruchomości lub nieruchomości. Przez co w ogólnym podsumowaniu, może zdarzyć się, że nabędziemy przedmiot lub nieruchomość w znacznie zawyżonej cenie.

Ważne aby do drugiej licytacji podejść ze spokojem i opanowaniem. Pamiętajmy, że nie warto do tematu podchodzić emocjonalnie i próbować za wszelką cenę postawić na swoim, bo może się to dla nas okazać zupełnie nieopłacalne.

Druga licytacja komornicza i co dalej?

Jeżeli podobnie jak w przypadku pierwszej licytacji komorniczej, druga licytacja komornicza zakończy się tzw. fiaskiem, komornik traci na pewien czas możliwości ponownego wystawienia przedmiotu lub nieruchomości na sprzedaż.

Zgodnie z prawem, w przypadku bezskutecznego przeprowadzenia drugiej licytacji komorniczej dotyczącej nieruchomości:

  • przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od 2/3 części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi,
  • wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia,
  • jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek o przejęcie, pierwszeństwo przysługuje temu, kto zaofiarował cenę wyższą, a przy równych cenach – temu, czyja należność jest większa.

Jeżeli wierzyciel lub żaden z wierzycieli (jeżeli jest ich więcej) nie zdecyduje się na przejęcie nieruchomości na własność, postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone, a komornik zaniechuje wszystkich dotychczasowych czynności związanych z majątkiem dłużnika, jednocześnie zwalniając go spod zajęcia komorniczego. Ponowna egzekucja komornicza może zostać wszczęta dopiero po upływie roku od dnia umorzenia postępowania.

Dowiedz się więcej: Ile może zabrać komornik? Kwota wolna od zajęcia >>

Warto wiedzieć: Jeżeli wniosek o wszczęcie nowej egzekucji złożono przed upływem trzech lat od daty drugiej licytacji, komornik dokona nowego opisu i oszacowania tylko na wniosek wierzyciela lub dłużnika. Dłużnik może złożyć taki wniosek przed upływem dwóch tygodni od daty ponownego doręczenia mu wezwania do zapłaty, o czym należy go uprzedzić przy doręczeniu wezwania.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy druga egzekucja komornicza nieruchomości okazuje się bezskuteczna, wierzyciel na długo czas traci możliwość podejmowania wraz z komornikiem kroków, w celu odzyskania swoich należności.

Ważne! Każdy wierzyciel ma możliwość ogłoszenia  licytacji na własną rękę, ewentualnie poprzez firmę windykacyjną, która działa w jego imieniu. Jest to niezwykle ważne narzędzie w rękach wierzyciela, ponieważ stosunkowo często zdarza się, że na licytacjach ogłaszanych przez komornika (zarówno pierwsza jak i druga licytacja komornicza) nie pojawia się nikt.

Związane jest to często, z faktem kiepskiej dostępności obwieszczenia o prowadzonej licytacji oraz kiepską jakością zawartych w nim informacji.  Dlatego aby zabezpieczyć się przez stratą czasu oraz pieniędzy niezbędnych na oszacowanie wartości przedmiotu podlegającego licytacji, warto spróbować ogłosić informację o licytacji na własną rękę (np. lista mailingowa, słupy ogłoszeniowe, portale internetowe i inne).

ZOBACZ RÓWNIEŻ