Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
26 Wrz, 2018 - 00:00

Jakie są dodatki do zasiłku rodzinnego?

Joanna Wojnarowska

Zastanawiasz się, jakie dodatki do zasiłku rodzinnego Ci przysługują? Sprawdź koniecznie, czy należy Ci się wsparcie finansowe.

Od 1 lipca 2018 roku możemy składać wnioski o zasiłek rodzinny. Jest to finansowe wsparcie dla rodzin, o które możemy się ubiegać. Oprócz podstawowego zasiłku przysługują jeszcze dodatki do zasiłku rodzinnego.

Niestety procedury przyznawania są trudne. Łatwo popełnić błędy formalne, ponieważ zasady przyznawania zmieniają się co jakiś czas. Trzeba śledzić na bieżąco zmieniające się prawo. W tym artykule odpowiemy na pytania: Jak składać wnioski? Gdzie? Kiedy? Ile trwa okres zasiłkowy? Jakie są rodzaje zasiłków i dodatki do zasiłku rodzinnego? Jakie są kryteria dochodowe? Co robić, jeśli mamy za wysoki dochód?

Dodatki do zasiłku rodzinnego w przepisach i ustawach

Jeśli chcemy sami przeczytać akty prawne, które regulują dodatki do zasiłku rodzinnego, to powinniśmy sięgnąć po:

 • Ustawę z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – jest to podstawowy dokument. Ustala, jakie są dostępne zasiłki i omawia każdy z nich.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna – trudna, skomplikowana nazwa może zniechęcać do lektury, jednak zawiera bardzo ważne informacje – zaktualizowane wysokości zasiłków.

Dowiedz się więcej: Zasiłki – wszystko o świadczeniach w Polsce

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny i dodatki to comiesięczne wsparcie finansowe.

Sam zasiłek miesięcznie wynosi:

 • 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Okres zasiłkowy trwa od dnia 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 roku.

Jeśli tylko nasze dochody orientacyjnie mieszczą się w kryteriach dochodowych, to możemy ubiegać się o zasiłek rodzinny z dodatkami.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Rodzic, który samodzielnie wychowuje dziecko może ubiegać się o wsparcie. Warunek jest taki, że nie dostaje alimentów z powodu:

 • śmierci jednego z rodziców,
 • tego że ojciec dziecka jest nieznany,
 • tego że sąd oddalił sprawę o ustalenie alimentów.

Na jedno dziecko przysługuje nam 193 zł. Niestety ten zasiłek możemy dostać tylko na dwójkę dzieci maksymalnie.

Szczególną grupą są osoby, którzy nie mają w ogóle rodziców. Zasiłek należy się dorosłej osobie uczącej się, których rodzice nie żyją.

Dowiedz się więcej: Komu przysługuje i jak uzyskać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Jeśli jesteśmy na urlopie wychowawczym, możemy się ubiegać o dodatek do zasiłku rodzinnego z tego tytułu. Dostaniemy go na okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych,
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli opiekujemy się dziećmi z ciąży mnogiej,
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli opiekujemy się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dowiedz się więcej: Komu przysługuje i jak uzyskać dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

Nie możemy liczyć na ten dodatek do zasiłku rodzinnego, jeżeli:

 • przed urlopem wychowawczym pracowaliśmy krócej niż 6 miesięcy,
 • chcemy sobie dorobić i łączyć wychowawczy z pracą. Ustawa zabrania pracy, która „uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem” (Porównaj: art.10.5 Ustawa o świadczeniach rodzinnych). Jest to bardzo ogólnikowa zasada. Nie jest dopowiedziane, czy możemy pracować dorywczo i zdalnie. Najlepiej poinformować urząd o każdej pracy dorywczej i uzasadnić, że możemy łączyć pracę z opieką nad dzieckiem,
 • dziecko zaczęło chodzić do żłobka lub trafiło pod inną opiekę,
 • w czasie wychowawczego zaczęliśmy dostawać zasiłek macierzyński.

W powyższych przypadkach nie możemy korzystać z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Przysługuje nam 400 zł miesięcznie niezależnie od tego, ile dzieci mamy pod opieką. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o dodatek na trzecie i każde kolejne dziecko. Wynosi on 95 zł miesięcznie właśnie na trzecie i kolejne dziecko.

Dowiedz się więcej: Komu przysługuje i jak uzyskać dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej?

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:

 • 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dowiedz się więcej: Komu przysługuje i jak uzyskać dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego?

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Jeśli nasze dzieci rozpoczynają nowy rok szkolny, to przysługuje nam 100 zł dodatku. W porównaniu do wysokości wydatków na wyprawkę, nie jest to duża kwota. Niemniej jednak, możemy się o nią ubiegać.

Dowiedz się więcej: Komu przysługuje i jak uzyskać dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Jeżeli nasze dziecko uczy się w szkole poza miejscem zamieszkania, to możemy ubiegać się o dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Mamy do dyspozycji dwa rodzaje tego dodatku:

 • 113 zł miesięcznie – dla dzieci, które mieszkają w internacie i muszą ponosić koszty życia w danej miejscowości. Należy pamiętać, że dziecko musi być w danym miejscu zameldowane,
 • 69 zł miesięcznie – dla dzieci, które dojeżdżają do innej miejscowości do szkoły.

Jak? Gdzie? Kiedy składać wniosek o dodatki do zasiłku rodzinnego?

Musimy pamiętać, że wszystkie wymienione wyżej świadczenia, to dodatki do zasiłku rodzinnego. W pierwszej kolejności trzeba się ubiegać o zasiłek rodzinny. Według ustawy to samorząd decyduje, gdzie należy składać dokumenty. Może to być urząd miasta/gminy lub MOPS.

Możemy złożyć też wniosek internetowo za pomocą strony rządowej: Portal Informacyjno-Usługowy Empatia.

Formularz można pobrać tutaj lub bezpośrednio w urzędzie.

Do wniosku musimy dołączyć:

 • dokument, który potwierdzi wiek dziecka (akt urodzenia lub dowód osobisty),
 • zaświadczenie o dochodzie z roku poprzedniego (wydane przez urząd skarbowy),
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki – jeśli nasze dziecko skończyło 18 lat,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – jeśli taka występuje.

Pamiętajmy o terminach. Wypłata świadczenia do 31 grudnia nastąpi, jeżeli dokumenty zostaną złożone w okresie od 1 września do 31 października 2018 r.

Jakie są kryteria dochodowe na dodatki do zasiłku rodzinnego?

Miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 674 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego, dochód nie może przekroczyć 764 zł na osobę.

Co jeśli mamy za wysoki dochód?

Jeszcze do niedawna obowiązywał bezwzględny próg dochodowy. Wystarczyło przekroczenie dochodu o złotówkę i traciliśmy całe świadczenie. Od 2016 roku obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Według niej, każde przekroczenie progu dochodowego nie powoduje, że tracimy cały zasiłek. Zamiast tego, zasiłek zostaje pomniejszony o kwotę przekroczenia. Możemy pomniejszać zasiłek aż do momentu, kiedy z zasiłku zostanie 20 zł. Dopiero wtedy nie możemy już ubiegać się o wsparcie.

Czy dodatki do zasiłku rodzinnego realnie odpowiadają potrzebom rodzin?

Nie. W wielu dokumentach urzędowych podkreśla się, że dodatki do zasiłku rodzinnego to „częściowe pokrycie kosztów”, które musimy ponieść jako rodzice.

ZOBACZ RÓWNIEŻ