Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
19 Kwi, 2019 - 00:00
Komu przysługuje i jak uzyskać dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

Komu przysługuje i jak uzyskać dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

Joanna Wojnarowska

Rozpoczęcie roku szkolnego obciąża twój budżet? Sprawdź, czy należy Ci się dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Poznaj najważniejsze fakty.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jest formą wsparcia dla rodzin z najniższymi dochodami. W artykule wyjaśnimy, jakie warunki trzeba spełniać, żeby otrzymywać świadczenie. Powiemy też, na ile możemy liczyć. Wspomnimy też o innych formach wsparcia, które przysługują na rozpoczęcie roku szkolnego.

Na zakończenie przyjrzymy się świadczeniom rodzinnym w ogóle. Czy są coraz wyższe? Czy realnie pomagają polskim rodzinom?

Czym jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

Jak sama nazwa wskazuje, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jest specjalnym rodzajem świadczenia rodzinnego mającego na celu wspomóc finansowo rodziny w przygotowaniu dziecka do nowego roku szkolnego.

Komu przysługuje?

O dodatek na dziecko mogą się ubiegać:

 • mama lub tata dziecka,
 • opiekun prawny,
 • opiekun faktyczny, który przez sąd rodzinny stara się o adopcję,
 • samo dziecko, jeżeli jest pełnoletnie, uczy się, a jego rodzice nie żyją lub winni są mu płacić alimenty. Oczywiście pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Ile wynosi?

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jest jednorazowym świadczeniem w wysokości 100 zł na dziecko.

Do jakiego wieku dziecka się należy?

O dodatek można się starać już na dziecko, które uczęszcza do tzw. „zerówki”.

Ogólnie jednak świadczenie przysługuje dzieciom, które uczęszczają do szkoły. Przez szkołę rozumiane są:

 • przedszkole, klasa zerowa,
 • szkoła podstawowa,
 • gimnazjum,
 • szkoła ponadpodstawowa,
 • szkołę ponadgimnazjalna,
 • szkoła artystyczna, w której dziecko odbywa podstawowy obowiązek szkolny i obowiązek nauki,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
 • ośrodek umożliwiający naukę dzieciom i młodzieży, które są upośledzone umysłowo w stopniu głębokim i w tym ośrodku odbywają obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

Dowiedz się więcej: Świadczenie rodzicielskie a zasiłek rodzinny – co należy wiedzieć?

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – jakie są kryteria przyznawania?

Omawiany dodatek na dziecko jest częścią podstawowego zasiłku rodzinnego. Nie możemy się więc o niego ubiegać samodzielnie. W pierwszej kolejności musimy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny.

Podstawowy zasiłek rodzinny

Podstawowy zasiłek (tzw. rodzinne) to comiesięczne świadczenie, które przysługuje w wysokości:

 • 95 zł na dziecko, które ma mniej niż 5 lat,
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia przez nie 18. roku życia,
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia przez nie 23. roku życia.

Kryterium dochodowe

Podstawowym kryterium przyznawania zasiłku jest wysokość dochodu. Żeby otrzymać to świadczenie, dochody na jednego członka rodziny nie mogą przekraczać:

 • 674 zł na osobę,
 • 764 zł na osobę, jeżeli wychowujemy co najmniej jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jest to zgodne z aktualnymi przepisami obowiązującymi w 2018 i 2019 roku.

Na szczęście nowe przepisy w tej kwestii są nieco łaskawsze niż kiedyś. Od 2016 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło tzw. zasadę „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że jeżeli nasz dochód przekracza kryterium o złotówkę, to otrzymamy zasiłek, ale pomniejszony właśnie o tę złotówkę. W ten sposób zasiłek jest pomniejszany do momentu, aż osiągnie poziom 20 zł. Poniżej tej kwoty zasiłek nie jest już przyznawany.

Jest to niezwykle pomocne. Dzięki takiemu rozwiązaniu więcej rodzin może otrzymać świadczenia rodzinne. Przed wprowadzeniem tej zasady wiele rodzin było pozbawione prawa do rodzinnego, pomimo posiadania niskich dochodów.

Jak złożyć wniosek?

Jeśli chcemy złożyć wniosek o rodzinne oraz o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, to musimy zwrócić się do urzędu miasta lub gminy. Może też się okazać, że samorząd przekazał obowiązek przyjmowania wniosków miejskim ośrodkom pomocy społecznej (MOPS).

We właściwej dla naszej miejscowości instytucji znajdziemy niezbędny formularz i wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków ubiegania się o świadczenie.

Do wypełnionego wniosku musimy dołączyć szereg załączników:

 • kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie (kopię musimy potwierdzić zgodność z oryginałem),
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy, który potwierdza wiek dziecka – jest to bardzo ważne, ponieważ wysokość świadczeń uzależniona jest od wieku naszej pociechy,
 • ewentualnie orzeczenie o jego niepełnosprawności – ma to znaczenie, ponieważ obowiązuje nas wówczas inne kryterium dochodowe. Jest to również ważne, bo wtedy możemy starać się o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny np. zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu za rok poprzedni.

Jeżeli zależy nam na dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, to musimy dołączyć zaświadczenie ze szkoły, w której uczy się nasze dziecko. Najczęściej możemy je uzyskać po prostu w sekretariacie szkoły.

Jakie są inne dodatki na dziecko?

Warto pamiętać, że oprócz podstawowego zasiłku możemy liczyć na różne dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł na jedno dziecko (386 zł na wszystkie dzieci),
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 195 zł,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł (na dziecko do 5. roku życia) i 110 zł (powyżej 5. roku życia),
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł na dziecko,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 113 lub 69 zł.

Co oprócz dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nam się należy?

Obecnie możemy liczyć na jeszcze jedno świadczenie z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. W 2018 roku po raz pierwszy ruszył program nazywany powszechnie Wyprawka 300 plus. Jest to jednorazowy zasiłek na każde dziecko, które zaczyna nowy rok szkolny.

Wielkim atutem programu jest to, że podczas przyznawania zasiłku nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. Wystarczy wyrazić chęć uczestnictwa w programie i złożyć wniosek.

Formularze można było składać elektronicznie lub w urzędach gminy.

Świadczenia rodzinne w Polsce – czy są coraz wyższe?

Wysokość zasiłków w Polsce jest systematycznie aktualizowana do realiów rynkowych. Z każdym okresem ich wysokość jest więc wyższa.

Warto przypomnieć, że w 2004 roku zasiłek rodzinny w Polsce wynosił zaledwie 43 zł na pierwsze i drugie dziecko, 53 na trzecie, a na każde kolejne 66 zł. W opinii wielu osób wysokość zasiłków wciąż jest za niska w stosunku do rosnących cen i nie zawsze zaspokaja wszystkie potrzeby rodzin. Świadczenia te z założenia mają jednak na celu wyłącznie częściowe wsparcie finansowe i częściowe pokrycie kosztów związanych z rodzicielstwem.

Rozpoczęcie roku szkolnego jest trudnym czasem nie tylko dla naszych pociech. Również nasze portfele czują się obciążone. Rodziny, które otrzymują podstawowy zasiłek rodzinny, mogą ubiegać się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Jest to świadczenie w wysokości 100 złotych na jedno dziecko, które rozpoczyna rok szkolny. Możemy je otrzymać już na dziecko, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. zerówkę. Przysługuje ono aż do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Jeśli nie spełniamy kryterium dochodowego, to możemy otrzymać zasiłek rodzinny i dodatek na dziecko obniżone proporcjonalnie do kwoty przekroczenia kryterium.

Jeżeli jednak za bardzo przekraczamy górny limit zarobków, to możemy jeszcze posiłkować się zasiłkiem Wyprawka 300 plus. Jest to dofinansowanie do wyprawki szkolnej. Jest one niezależne od dochodów.

Warto śledzić zmiany w prawie i korzystać z zasiłków, które nam przysługują.

ZOBACZ RÓWNIEŻ