Joanna Wojnarowska
Joanna Wojnarowska
10 Sty, 2019 - 00:00
Komu przysługuje i jak uzyskać dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania?

Komu przysługuje i jak uzyskać dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania?

Joanna Wojnarowska

Twoje dziecko chodzi do szkoły z dala od domu? Sprawdź, czym jest dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki i czy należy Ci się to świadczenie!

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki jest jedną z form wsparcia rodzin z najniższymi dochodami. Mogą je otrzymać rodziny, których dzieci uczą się w szkołach poza miejscem zamieszkania.

W tym artykule poznamy wysokość tego dodatku na dziecko. Ze szczegółami omówimy też procedurę jego przyznawania. Powiemy dokładnie, jakie dokumenty będą nam potrzebne i gdzie je złożyć, by skorzystać ze świadczenia.

Czym jest dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki?

Jest to dodatek na dziecko, który możemy otrzymać w dwóch sytuacjach:

 • nasza pociecha dojeżdża do szkoły do innej miejscowości,
 • dziecko tymczasowo zamieszkało w miejscu, w którym znajduje się szkoła, choć dom rodzinny ma gdzie indziej.

O ile dojazd dzieci do szkoły poza miejscem zamieszkania nie wymaga większego komentarza, to kwestię zamieszkania w internacie trzeba doprecyzować.

Żeby taki dodatek na dziecko nam przysługiwał, musimy tymczasowo zameldować je w internacie lub pod innym adresem w tej samej miejscowości, w której znajduje się szkoła.

Dowiedz się więcej: Zmiana adresu zameldowania krok po kroku

Świadczenie przysługuje:

 • jednemu z rodziców,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (chodzi o osoby, które wystąpiły do sądu rodzinnego o adopcję dziecka),
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • pełnoletniej osobie uczącej się, która nie jest na utrzymaniu rodziców (chodzi o sytuację, kiedy rodzice nie żyją, albo są zobowiązani opłacać alimenty i gdy to uczeń wnioskuje o świadczenie).

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki nie jest wypłacane przez cały rok, a jedynie przez rok szkolny tj. od września do czerwca.

Musimy też wiedzieć, że zasiłki rodzinne przyznawane są co roku od nowa na kolejny okres zasiłkowy. Okres ten rozpoczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku.

Dowiedz się więcej: Zasiłki – wszystko o świadczeniach w Polsce

Ile wynosi dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki?

Świadczenie jest różnicowane w zależności od tego, czy dziecko dojeżdża do szkoły, czy mieszka w internacie:

 • za dojazd przysługuje 69 zł miesięcznie,
 • w przypadku internatu lub stancji 113 zł miesięcznie.

Jakie inne świadczenia rodzinne muszą nam przysługiwać?

Musimy mieć świadomość, że dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki nie jest samodzielnym zasiłkiem. Możemy go otrzymać jedynie wtedy, gdy mamy prawo do podstawowego zasiłku rodzinnego.

Prawo do zasiłku rodzinnego nabywamy, jeżeli:

 • nasz miesięczny dochód rodzinny w przeliczeniu na 1 osobę nie przekracza kwoty 674 zł,
 • w przypadku, gdy wychowujemy dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, to nasz dochód na osobę nie może przekraczać kwoty 764 zł miesięcznie.

Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody (art. 3 pkt. 1 Ustawy o świadczeniach rodzinnych) naszych członków rodziny za rok poprzedzający złożenie wniosku.

Obecnie nie musimy się przejmować lekko przekroczonym dochodem. W takim wypadku otrzymamy zasiłek, ale pomniejszony proporcjonalnie do kwoty przekroczenia (tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”). Jest to sprawiedliwe rozwiązanie, ponieważ jeszcze do niedawna wiele rodzin nie otrzymywało zasiłku rodzinnego z powodu niewielkiego przekroczenia limitu dochodu.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

Żeby otrzymać zasiłek rodzinny, musimy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Formularz możemy złożyć w urzędzie miasta lub gminy. Często zdarza się, że urzędy przekazują ten obowiązek MOPS-om. W każdej sytuacji musimy więc upewnić się, która instytucja w naszej miejscowości odpowiada za te sprawy.

Do wniosku musimy dołączyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający jego wiek,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie rodziny (najczęściej będzie to zaświadczenie z urzędu skarbowego, w którym rozliczamy nasz podatek dochodowy).

Warto też nadmienić, że w kilku przypadkach nasi bliscy nie są traktowani jako członkowie rodziny, na których dzielony jest dochód. W formularzu znajdziemy uwagę, brzmiącą następująco:

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Musimy na to zwrócić uwagę przy składaniu dokumentów. Inaczej nasz wniosek może zostać cofnięty, a cała procedura wstrzymana.

Przy wprowadzaniu danych osobowych członków rodziny musimy zwrócić uwagę również na kwestię:

 • członkiem rodziny jest dziecko do ukończenia 25 lat,
 • członkiem rodziny, branym pod uwagę przy podziale dochodu jest dziecko powyżej 25 roku życia, które ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli przysługuje mu świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

Jakie dokumenty musimy złożyć, żeby otrzymać dodatek?

Jeśli mamy już przyznany zasiłek rodzinny, to możemy starać się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki. W tym celu musimy wypełnić formularz wniosku. Wzór formularza możemy otrzymać w urzędzie miasta lub gminy, albo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Do wniosku musimy dołączyć:

 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
 • zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie naszego dziecka poza miejscem zamieszkania.

O każdej zmianie, jaka zachodzi, musimy poinformować urzędników. Dotyczy to zmian miejsca zamieszkania dziecka, miejsca uczęszczania do szkoły lub zmianie innych warunków, które wpływają na otrzymywanie zasiłku.

Na jakie inne zasiłki rodzinne możemy liczyć?

W sumie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oferuje poniższe świadczenia rodzinne:

Poza tym rodziny wielodzietne mogą korzystać ze wsparcia, jakie daje Karta Dużej Rodziny. Obecnie ma ona przysługiwać również rodzicom, których dzieci są pełnoletnie.

Pieniądze z dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki są na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (lub pokryć część kosztów związanych z mieszkaniem poza domem rodzinnym).

Niestety kwota dodatku na dziecko nie jest adekwatna do potrzeb i nie pokrywa ich w całości. Możemy liczyć na dodatek na dziecko w dwóch wysokościach: 69 zł lub 113 zł. Sam podstawowy zasiłek rodzinny wynosi:

 • 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,
 • 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

Nie są to więc kwoty, za które można wiele kupić. Dobrze jednak, że jest chociaż takie wsparcie. Poza tym możemy starać się o inne świadczenia rodzinne, takie jak świadczenie 500+ lub inne dodatki do zasiłku rodzinnego. Warto korzystać ze wszystkich form wsparcia. Każdy, kto wychowuje dzieci, wie, jak kosztowna jest to inwestycja.

ZOBACZ RÓWNIEŻ