Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
31 Mar, 2018 - 02:00

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS – to musisz wiedzieć

Malwina Tomżyńska

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS – sprawdź, gdzie się ubiegać? Czym różni się od standardowego ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego w ramach umowy o pracę? Kto może się ubezpieczyć? Prezentujemy najważniejsze informacje, jakie musisz wiedzieć o dobrowolnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

Dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę lub prowadzących własną działalność gospodarczą, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne są sprawą obligatoryjną i nie podlegają negocjacjom. Oznacza to, że w przypadku każdego zatrudnionego (umowa o pracę) i każdego przedsiębiorcy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odprowadzane są obowiązkowo co miesiąc. Tym samym osoby te są ubezpieczone i mają zagwarantowane określone świadczenia z tego tytułu (świadczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne).

Co jednak w przypadku dużej grupy osób, zatrudnionych na tzw. umowach śmieciowych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy? Specjalnie dla tych osób państwo przygotowało rozwiązanie – dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia, zasady działania, procedurę ubiegania się, obowiązujące stawki ZUS oraz wysokość składki.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS – kto może się ubezpieczyć?

O dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS może ubiegać się każda osoba, która nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Do najliczniejszej grupy decydującej się na opłacanie składek na dobrowolne ubezpieczenie należą osobą zatrudnione w ramach umowy o dzieło.

Dowiedz się więcej: Karta EKUZ – jak ją uzyskać i dlaczego warto? >>

Dodatkowo dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS dotyczy:

 • osób posiadających obywatelstwo państw członkowskich UE oraz EFTA,
 • osób nie posiadających obywatelstwa państw członkowskich UE oraz EFTA, które przebywają na ternie RP na podstawie wizy pobytowej, otrzymanej w celu wykonywania pracy,
 • studentów oraz uczestników studiów doktoranckich,
 • członków zakonów oraz alumnów seminariów duchownych,
 • osób, które odbywają tzw. staż adaptacyjny,
 • osób korzystających z wolontariatu,
 • osób będących uczestnikami kursu języka polskiego oraz kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim, które nie posiadają obywatelstwa państwa UE i EFTA.

Dowiedz się więcej: Składki ZUS a osoby bezrobotne >>

Ważne: W przepisach, istnieje wyjątek, zgodnie z którym możliwe jest dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS, nawet w przypadku posiadanego obecnie ubezpieczenia. Sytuacja dotyczy członków rodziny, posiadających świadczenie z tytułu zgłoszenia do ubezpieczenia przez opłacającego składki.

W takiej sytuacji osoba, która chce wnioskować o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS, pomimo posiadanego tytułu do ubezpieczenia jako członek rodziny, składa do Narodowego Funduszu Zdrowia oświadczenie, w którym potwierdza, iż wie o możliwości korzystania z opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia członka rodziny, jednak chce z tego zrezygnować i  ubiega się o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS.

Dowiedz się więcej: Czym się różnią ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i medyczne? >>

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS – procedura wnioskowania

Ważne: Jeżeli rozważasz dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS pamiętaj także o członkach swojej rodziny!

Zgodnie z przepisami zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkiem w momencie, gdy członek rodziny nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu własnego np. zatrudnienia na umowę o pracę, prowadzenia działalności gospodarczej, posiadania statusu ucznia lub studenta, przebywania na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, posiadania statusu emeryta lub rencisty.

Składanie wniosku krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek o dobrowolne ubezpieczanie zdrowotne ZUS (wniosek dostępny tutaj).
 2. Zabierz ze sobą dowód osobisty, a w przypadku braku informacji w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych o poprzednim ubezpieczeniu zdrowotnym, mogą ci się przydać dokumenty potwierdzające ostatni okres ubezpieczenia. Będą się one różnić w zależności od tytułu z jakiego wynikało ubezpieczenie zdrowotne:
 • umowa o pracę – świadectwo pracy,
 • umowa zlecenie – umowa wraz z dokumentami, które potwierdzają zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, np.: ZUS ZUA, ZUS ZWUA, ZUS RMUA,
 • działalność gospodarcza – ZUS ZWUA, i ZUS ZWPA potwierdzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzenie zamknięcia działalności (wykreślenia z EDG – działalność gospodarcza, wykreślenie z KRS – spółki handlowe),
 • rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna – decyzja wydana przez urząd pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej,

 • zgłoszenie jako członka rodziny: małżonek – ZUS ZCNA, dziecko – ZUS ZCNA oraz dokument potwierdzający zakończenie nauki,
 • zgłoszenie osoby uczącej się przez szkołę lub uczelnię – dokument, który potwierdzi wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni,
 • ubezpieczenie w innym kraju UE lub EFTA – formularz E-1o4,
 • inny – dokument potwierdzający zakończenie trwania ubezpieczenie zdrowotnego/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia.
 1. Odwiedź właściwy oddział wojewódzki NFZ lub jedną z jego delegatur (kieruj się miejscem swojego zamieszkania) w celu złożenia wniosku o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS.
 2. Przeczytaj dokładnie i podpisz umowę otrzymaną od pracownika oddziału NFZ.
 3. Ureguluj tzw. opłatę dodatkową.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS – opłata dodatkowa

Zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS uwarunkowane jest wniesieniem tzw. opłaty dodatkowej, której wysokość różni się w zależności od długości przerwy  pomiędzy okresami ubezpieczenia zdrowotnego:

 • od 3 miesięcy do 12 miesięcy – nie mniej niż 947,98 zł (20% podstawy wymiaru składki zdrowotnej) – opłata wnoszona jest jednorazowo, w całości,
 • od 1 roku do 2 lat – nie mniej niż 2 369,96 zł (50% podstawy wymiaru składki zdrowotnej ) – opłatę można rozłożyć na 3 raty,
 • od 2 lat do 5 lat – nie mniej niż 4 739,91 zł (100% podstawy wymiaru składki zdrowotnej) – opłatę można rozłożyć na 6 rat,
 • od 5lat do 10 lat – nie mniej niż 7 109,87 zł (150% podstawy wymiaru składki zdrowotnej) – opłatę można rozłożyć na 9 rat,
 • powyżej 10 lat – nie mniej niż 9 479,82 zł (200% podstawy wymiaru składki zdrowotnej) – opłatę można rozłożyć na 12 rat.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS – wysokość składki

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne określa procentowa wartość podstawy wymiaru składki.

 • Obowiązkowa składka na ubezpieczenie zdrowotne – podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie pomniejszone o obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, lub  deklarowana kwota miesięcznego dochodu (przedsiębiorcy).
 • Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS obliczana jest na podstawie deklarowanego, miesięcznego dochodu osoby zgłaszającej się do ubezpieczenia. Kwota deklarowana jednak nie może być niższa niż kwota przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia osiąganego w sektorze przedsiębiorstw.

Termin opłacania składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS

Aby dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS nie wygasło, ubezpieczony zobowiązany jest do regularnego i terminowego opłacania składki ubezpieczenia. Składka opłacana jest za każdy miesiąc kalendarzowy, z dołu (czyli po upływie miesiąca, za które obowiązywało ubezpieczenie). Oznacza to, że składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS za miesiąc kwiecień 2018 r. musi zostać opłacona do 15 maja 2018 r.

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczony powinien wpłacić na nadany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych numer rachunku składkowego (tzw. indywidualny numer NRS).

Uwaga! Od 1 stycznia 2018r. przestały obowiązywać dotychczasowe ogólne numery rachunków. Każdy ubezpieczony otrzymał list z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierający nowy, indywidualny numer rachunku bankowego, do regulowania składek ubezpieczeniowych (jeden numer zarówno do składek na ubezpieczenie zdrowotne jak i społeczne). Ostatnie 10 cyfr numeru rachunku stanowi NIP osoby ubezpieczonej.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS – rezygnacja

Każda osoba objęta dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym ZUS może z niego zrezygnować w każdej chwili. Wystarczy poinformować o tym pisemnie właściwy dla miejsca zamieszkania oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowo umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS ulegnie rozwiązaniu w przypadku gdy składka ubezpieczeniowa nie zostanie opłacona przez miesiąc.

Ważne! Nie ma możliwości zrezygnowania z ubezpieczenia z datą wsteczną. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS nie oznacza zwolnienia z obowiązku uregulowania składek należnych z okres obowiązywania ubezpieczenia.

ZOBACZ RÓWNIEŻ