Anna Nowak
Anna Nowak
31 Paź, 2017 - 01:00

Kim jest dłużnik wekslowy?

Anna Nowak

Jednym z zabezpieczeń pod pożyczkę lub kredyt jest weksel. Kim jednak jest dłużnik wekslowy i o czym koniecznie musi pamiętać?

Ludzie, którzy potrzebują pieniędzy są w stanie zgodzić się na wiele warunków stawianych przez pożyczkodawcę lub kredytodawcę, jeśli to przybliży ich do uzyskania funduszy. Konieczność zdobycia dodatkowych środków powoduje, że nie do końca liczą się oni z konsekwencjami zaciągniętych zobowiązań, np. z możliwą niewypłacalnością i egzekucją z podpisanego weksla. A przecież banki i pożyczkodawcy bardzo chętnie korzystają z zabezpieczenia w postaci weksla. Dlaczego? Z czym musi liczyć się dłużnik wekslowy?

Kim jest dłużnik wekslowy?

Dłużnik wekslowy to najczęściej wystawca weksla, który w tej formie zobowiązuje się do zapłaty wierzycielowi (remitentowi) określonej sumy pieniężnej.

Dłużnikami wekslowymi mogą w określonych sytuacjach zostać również inne osoby, m.in.:

 • poręczyciel wekslowy, czyli osoba trzecia, która swoim podpisem na wekslu poręcza zapłatę sumy wekslowej przez dłużnika wekslowego,
 • akceptant weksla – trasat, który przyjął na siebie (zaakceptował) zobowiązanie zapłaty sumy wekslowej,
 • indosant – osoba przenosząca prawa z weksla (zbywająca weksel) poprzez indos,
 • akceptant przez wyręczenie – osoba wskazana przez wystawcę, indosanta lub poręczyciela, która ma przyjąć lub zapłacić weksle w potrzebie;
 • osoba, która podpisała weksel w imieniu innej osoby, chociaż nie posiadała do tego pełnomocnictwa lub dokonująca zapłaty z weksla w miejsce trasata lub akceptanta bez umocowania albo z przekroczeniem umocowania,
 • regresat – osoby odpowiadające z weksla w drodze regresu (regres występuje wtedy, gdy posiadacz weksla nie uzyskał w terminie i dochodzi jej od poprzedników (wcześniejszych posiadaczy weksla).

Kiedy stosuje się weksle?

Bardzo często weksel jest zabezpieczeniem spłaty pożyczki lub kredytu. Zdarza się to głównie wtedy, gdy nie można w inny sposób zagwarantować spłaty zobowiązania, np. poprzez hipotekę lub poręczenie cywilne (czyli poręczenie przez inne osoby).

Dowiedz się więcej: Czym jest weksel i do czego jest potrzebny?

O czym musi wiedzieć dłużnik wekslowy?

Wystawienie weksla (poręczenie na wekslu) to prosty sposób na zabezpieczenie pożyczki lub kredytu, lecz dłużnik wekslowy musi pamiętać o tym, że:

 • podpisując weksel, dłużnik wekslowy zobowiązuje się do zapłaty sumy wekslowej bez względu na to, czy umowa, która była przyczyną wystawienia weksla (np. umowa pożyczki lub umowa kredytowa) jest ważna, czy ma wady, czy też wierzyciel nie dysponuje taką umową (np. dlatego, że ją zagubił);
 • zobowiązanie do zapłaty nie może być obwarowane żadnymi warunkami, np. że zapłata z weksla obowiązuje tylko wtedy, gdy nie zostaną dotrzymane warunki umowy (pożyczkodawca nie spłaci pożyczki w wymaganym terminie itp.).
 • wierzyciel (remitent) może sprzedać weksel innej osobie bez wiedzy dłużnika wekslowego, nawet jeśli nie upłynął jeszcze termin zapłaty. Kolejny nabywca weksla może puścić go dalej w obieg. W efekcie, dłużnik wekslowy może być zobowiązany do zapłaty z weksla zupełnie innej osobie lub podmiotowi niż pierwotny remitent.
  Jeżeli dłużnik wekslowy nie chce, by tak się stało musi na wekslu wpisać zwrot „Nie na zlecenie”. Podobną czynnością do indosu jest przelew (cesja) wierzytelności – jeśli weksel nie ma być w ten sposób przeniesiony na inną osobę należy dopisać na nim „Weksel nie może być przedmiotem cesji”.

Dowiedz się więcej: Jak wziąć kredyt w sposób mądry i bezpieczny?

Ważne elementy weksla

Pożyczkobiorca wystawia weksel wskazując w nim:

 • sumę wekslową,
 • termin płatności,
 • miejsce płatności,
 • osobę lub podmiot, na rzecz której weksel jest wystawiony,
 • datę i miejsce wystawienia weksla.

Brak wymienionych elementów oznacza, że:

 • weksel jest płatny za okazaniem – przy braku terminu płatności;
 • weksel jest płatny w miejscu wskazanym obok nazwiska wystawcy – przy braku miejsca płatności.

Jeśli na wekslu brak innych danych, niż termin i miejsce płatności i brak ten jest zamierzony, mamy do czynienia z wekslem in blanco. Taki weksel nie powinien być wystawiany bez towarzyszącej mu umowy wekslowej.

Umowa wekslowa

Kiedy dochodzi do wystawienia weksla in blanco, dłużnik powinien koniecznie dopilnować, by w ślad za tym została podpisana umowa wekslowa. W umowie tej zawarte jest upoważnienie do wypełnienia weksla przez remitenta oraz wszystkie wytyczne co do sposobu i okoliczności wypełnienia weksla.

W przypadku, gdyby remitent wypełnił go niezgodnie z wolą wystawcy, umowa wekslowa będzie podstawowym dowodem dłużnika w obronie przed nieuczciwym posiadaczem weksla.

Dłużniku odbierz weksel

Każdy, kto wystawił weksel powinien odebrać weksel od remitenta (wierzyciela) zaraz po wywiązaniu się z umowy. Zdarza się jednak, że bank lub pożyczkodawca proponuje komisyjne zniszczenie weksla, a pożyczkobiorca zgadza się na to. Czy powinien?

Jeśli jest to weksel in blanco – z pewnością nie. Jeżeli dłużnik wekslowy nie jest obecny przy zniszczeniu takiego dokumentu, nie może mieć pewności, że ktoś nie wypełni go w sposób niezgodny z wolą dłużnika i jednocześnie nie stanie się w taki podstępny sposób remitentem (wierzycielem).

Egzekucja z weksla

Jak widać, zabezpieczenie w postaci weksla to przedsięwzięcie wymagające dużej uwagi ze strony wystawcy. Dłużnik wekslowy bowiem dużo ryzykuje, natomiast remitent (wierzyciel) ma ułatwioną drogę dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. Na czym polega to działanie w praktyce?

Bank lub pożyczkodawca musi zwrócić się do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Jedynym i wystarczającym dowodem będzie tu weksel. Jeśli są uzna, że weksel jest kompletny i ważny, wówczas taki nakaz z pewnością wyda. Dwa tygodnie później swoją pracę może rozpocząć komornik.

ZOBACZ RÓWNIEŻ