ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
19 Cze, 2018 - 01:00

Czym jest franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu auta

ARTYKUŁ PARTNERA

Franszyza redukcyjna występuje w warunkach ubezpieczenia np. autocasco. Wpływa ona nie tylko na cenę polisy, ale także na wysokość wypłacanego odszkodowania. Warto wiedzieć, jakie w praktyce skutki ma zastosowanie franszyzy oraz jak jej nie pomylić z równie popularną franszyzą integralną i… franczyzą.

Franszyza redukcyjna jest jedną z najczęściej spotykanych w umowach ubezpieczenia klauzul ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela, wpływającą na wielkość wypłaconego odszkodowania. Szczególnie często używana jest w warunkach ubezpieczenia komunikacyjnego autocasco i nazywana jest również udziałem własnym w szkodzie.

Poniżej wyjaśniamy, czym dokładnie jest franszyza redukcyjna, jak jej stosowanie wygląda w praktyce, a także czym różni się od franszyzy integralnej.

Franszyza redukcyjna w warunkach ubezpieczenia – jak ją rozumieć?

Franszyzą redukcyjną nazywamy zapis w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), który określa wysokość udziału własnego w szkodzie osoby ubezpieczonej, tym samym ograniczając zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Mówiąc inaczej, tego rodzaju klauzula pomniejsza każdorazowo wypłacone odszkodowania o określoną wartość. Franszyza ta zwana jest także bezwarunkową, a w OWU wyrażona jest zwykle w następujący sposób:

 • kwotowo – określona jest wówczas stała wartość pieniężna, jaką ubezpieczony pokrywa we własnym zakresie przy likwidacji szkody,
 • procentowo – określany jest procentowy udział własny ubezpieczonego w szkodzie,
 • w sposób mieszany – gdy udział własny określony jest procentowo i kwotowo (kwotowo określa się minimalny poziom udziału własnego).

Ważne! Ponieważ franszyza redukcyjna ogranicza ryzyko ubezpieczyciela, wpływa na cenę polisy. Im poziom franszyzy jest wyższy (a więc udział własny w szkodzie ubezpieczonego jest większy), tym niższa jest składka ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna w praktyce – przykład

Z franszyzą redukcyjną spotkać się można przy różnego rodzaju ubezpieczeniach, ale chyba najczęściej występuje ona w warunkach ubezpieczenia samochodu AC.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie AC – przed czym chroni i czy warto je wykupić >>

Poniżej przedstawiamy przykłady, które pozwolą lepiej zrozumieć działanie franszyzy redukcyjnej w praktyce.

Przypadek 1

Franszyza redukcyjna określona kwotowo na 500 zł:

 • w przypadku szkody o wartości 400 zł – ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania,
 • w przypadku szkody o wartości 600 zł – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pomniejszone o franszyzę redukcyjną, czyli ubezpieczony otrzyma 100 zł.

Przypadek 2

Franszyza redukcyjna określona jako procentowy udział własny na 5%:

 • w przypadku szkody o wartości 400 zł – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pomniejszone o udział własny, czyli 400 zł – 20 zł (5% z 400 zł) = 380 zł,
 • w przypadku szkody o wartości 600 zł – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pomniejszone o udział własny, czyli 600 zł – 30 zł (5% z 600 zł) = 570 zł.

Przypadek 3

Franszyza bezwarunkowa określona jest w sposób procentowo-kwotowy jako 5% udziału własnego i nie mniej niż 200 zł:

 • w przypadku szkody o wartości 400 zł – ponieważ udział własny wynosi mniej niż 200 zł (20 zł), od kwoty odszkodowania zostanie odjęta kwota minimalna 200 zł, ubezpieczyciel wypłaci zatem 400 zł – 200 zł= 200 zł
 • w przypadku szkody o wartości 600 zł – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pomniejszone także o kwotę minimalną 200 zł, czyli 400 zł, ponieważ procentowy udział własny jest niższy niż kwota minimalna (30 zł).
 • w przypadku szkody o wartości 10 000 zł – udział własny wynosi 500 zł (5% z 10 000 zł) i o tyle zostanie pomniejszona kwota odszkodowania, ponieważ jest ona wyższa od kwoty minimalnej.

Na podstawie powyższych przykładów doskonale widać, że tego rodzaju franszyza ubezpieczenia w przypadku szkód o niskiej wartości może spowodować, że ubezpieczyciel w ogóle odmówi wypłaty odszkodowania.

Czym się różni franszyza redukcyjna od integralnej?

Franszyza integralna jest również często stosowaną klauzulą ograniczającą odpowiedzialność ubezpieczyciela. Określa ona minimalną wartość szkody, poniżej której nie jest wypłacane odszkodowanie.

Jeśli jest ona określona na 500 zł to oznacza, że ubezpieczyciel pokryje wszystkie szkody o wartości większej niż 500 zł (w całości), natomiast odmówi odszkodowania w przypadku szkód o mniejszej wartości (np. 200 zł). Franszyza integralna określona jest zwykle kwotowo, choć zdarza się, że jest wyrażona jako procent sumy ubezpieczenia.

Stosowanie franszyzy integralnej ma na celu ograniczenie wypłat odszkodowań z bardzo drobnych szkód o znikomej wartości wynikających np. niewielkich uszkodzeń auta. Ich likwidacja dla ubezpieczyciela jest po prostu nieopłacalna przy danym poziomie ceny polisy, bo wiąże się z dużą ilością formalności podnoszących koszty operacyjne.

Franszyza integralna jest więc zwykle narzucana przez ubezpieczyciela i jest nienegocjowalna. Z kolei franszyza redukcyjna jest traktowana elastycznie i podlega zwykle negocjacjom z klientem. Klient nie tylko ma możliwość określenia udziału własnego w szkodzie, ale może z niego nawet całkowicie zrezygnować, godząc się jednocześnie na odpowiednio wyższą składkę ubezpieczenia.

Franszyza czy franczyza? Nie mylmy pojęć!

Mówiąc o franszyzie, warto wspomnieć, że w języku polskim istnieje inne słowo, które bardzo podobnie brzmi, a znaczy zupełnie co innego. Franczyza, bo o niej mowa, jest to spolszczone przez Radę Języka Polskiego określenie angielskiego słowa franchising, który oznacza sposób sprzedaży towarów lub usług na podstawie licencji.

Franczyzobiorca jest przedsiębiorstwem, które korzystając z licencji innego przedsiębiorstwa (franczyzodawcy) i jego marki, a także przestrzegając narzuconych przez niego zasad, sprzedaje jego produkty lub usługi na własny rachunek.

Franszyza z kolei jest słowem stosowanym wyłącznie w nomenklaturze dotyczącej rynku ubezpieczeń. W każdym przypadku oznacza ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Mylenie franszyzy z franczyzą może prowadzić do wielu nieporozumień.

 • „Franczyza bez wkładu własnego” oznacza bowiem, że przystępując do franczyzowej sieci sprzedaży, nie trzeba wykładać własnych środków na otworzenie biznesu.
 • Nie istnieje natomiast pojęcie „franszyza bez wkładu własnego”, ponieważ używana w słowniku ubezpieczeniowym franszyza redukcyjna w istocie jest tożsama z udziałem własnym w szkodzie.

Rezygnacja z franszyzy redukcyjnej, czyli zniesienie udziału własnego

W większości towarzystw ubezpieczeniowych istnieje możliwość negocjacji warunków ubezpieczenia związanych z udziałem własnym w szkodzie. Niektóre firmy oferują np. kilka progów franszyzy redukcyjnej do wyboru, a dodatkowo także możliwość wykupienia rezygnacji z udziału własnego w szkodzie.

Warto pamiętać, że każde ograniczenie franszyzy redukcyjnej lub jej całkowita eliminacja z warunków ubezpieczenia skutkuje dwojako:

 • zwiększeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela, a więc zagwarantowaniem wypłaty większego odszkodowania,
 • podwyższeniem ceny ubezpieczenia.

Decyzję o rezygnacji z udziału własnego lub obniżeniu poziomu franszyzy redukcyjnej zawsze trzeba dobrze przemyśleć, a przede wszystkim wziąć pod uwagę pozostałe warunki ubezpieczenia (jakie są inne ograniczenia, suma gwarancyjna itp.).

Zastanowienia wymaga także sytuacja odwrotna, gdy chcąc płacić jak najniższą składkę ubezpieczenia, możemy wziąć na siebie zbyt duży udział w szkodzie (podwyższając udział własny w szkodzie), który w przypadku poważnej kolizji może okazać się zbyt kosztowny.

Warto także pamiętać, że w niektórych sytuacjach nie może być zastosowana żadna franszyza redukcyjna. Chodzi przede wszystkim o ubezpieczenie samochodu kupionego na kredyt, gdzie bank jako jego właściciel lub współwłaściciel narzuca często konieczność zakupu pełnego ubezpieczenia bez żadnych klauzul ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Skorzystanie z franszyzy redukcyjnej w odpowiedniej wysokości jest często najprostszym sposobem na obniżenie składki ubezpieczenia autocasco. Zanim skorzystamy z takiej opcji, warto dobrze się zastanowić nad konsekwencjami takiej decyzji, ponieważ zbyt duży udział własny w szkodzie może nas słono kosztować.

Chcąc przerzucić większość lub całość odpowiedzialności na ubezpieczyciela i tym samym mieć pewność otrzymywania odszkodowania w odpowiedniej wysokości, należy rozważyć częściowe lub całkowite wykupienie franszyzy redukcyjnej, co będzie się jednak wiązało z wyższą składką polisy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ