Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
04 Paź, 2017 - 03:00

Czy konto bankowe dla firm jest obowiązkowe

Malwina Tomżyńska

Rozpoczynasz działalność gospodarczą i zastanawiasz się czy konto bankowe dla firm jest obowiązkowe? Wyjaśniamy czy i dla kogo konto firmowe to obowiązek.

Większość przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą zadaje sobie pytanie czy konto bankowe dla firm jest obowiązkowe? Poniżej postaramy się wyjaśnić nieścisłości dotyczące tego tematu.

Na początek kilka niezbędnych definicji

Kim jest przedsiębiorca w rozumieniu prawa?

„Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.” [Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807]

Czym jest działalność gospodarcza w rozumieniu prawa?

„Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.” [Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807]

Dowiedz się więcej: Działalność gospodarcza – to musisz wiedzieć >>

Obowiązek posiadania konta bankowego

Zgodnie z art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 19 listopada 1990r. prawo działalności gospodarczej, każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego numeru konta bankowego, wykorzystywanego w celach prowadzonej działalności. W związku z powyższym, na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek posiadania rachunku bankowego.

Konto bankowe dla firm – osobiste czy firmowe?

Polskie prawo nie reguluje kwestii rodzaju posiadanego rachunku bankowego. W żadnym akcie prawnym nie znajdziemy zapisu, mówiącego o obowiązku posiadania konta firmowego. To, jakiego wyboru dokona przedsiębiorca zależy jedynie od preferencji i uwarunkowań praktycznych prowadzonej działalności.

Dowiedz się więcej: Konto firmowe a osobiste – najważniejsze różnice >>

Warto wiedzieć: Należy jednak pamiętać, że rachunek wspólny z np. małżonkiem, nie może zostać wykorzystany do celów prowadzenia działalności, gdyż nie można go powiązać tylko i wyłącznie z przedsiębiorcą.

Jakie transakcje muszą być wykonywane za pośrednictwem rachunku bankowego?

1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy [art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej]:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 000 zł

2. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

3. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

4. Zwrot podatku VAT

5. Zwrot nadpłaty podatku

Dowiedz się więcej: Konto bankowe – rodzaje kont i ich charakterystyka >>

Zwolnienia przysługujące mikroprzedsiębiorcom

Kto jest zwolniony z wykonywania transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego? Prawo polskie przewiduje możliwość opłacania składek ZUS i podatków za pośrednictwem przekazu pocztowego lub przekazu pieniężnego oraz odbieranie zwrotu podatku w gotówce. Uprawnienie to przysługuje płatnikom, należącym do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców.

Mikroprzedsiębiorca, to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych [art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej]:

 • zatrudniał, średniorocznie, mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Dowiedz się więcej: Rodzaje przedsiębiorstw w Polsce >>

Konto bankowe dla firm a prawo bankowe

Według art.49 pkt. 1 ustawy prawo bankowe, banki mogą prowadzić następujące rodzaje rachunków bankowych:

 • rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze,
 • rachunki lokat terminowych,
 • rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, w tym rachunki rodzinne, oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
 • rachunki powiernicze.

Przy czym pkt 2 i 3 powyższego artykułu zaznacza, iż:

Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:

 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;
 • osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.

Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:

 • osób fizycznych;
 • szkolnych kas oszczędnościowych;
 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Z powyższego wynika, że zgodnie z prawem bankowym, przedsiębiorca będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, powinien korzystać z rachunku rozliczeniowego, będącego rachunkiem firmowym.

Dowiedz się więcej: Prawo bankowe – najważniejsze przepisy chroniące konsumenta >>

Czy zatem w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, samo posiadanie rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego wystarczy?

Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie nakazują otwierania oddzielnego rachunku, natomiast ustawa prawo bankowe określa kontem dedykowanym dla przedsiębiorców, właśnie rachunek rozliczeniowy. W praktyce, to czy przedsiębiorca zdecyduje się na konto bankowe dla firm  zależy więc od wielu kryteriów.

ZOBACZ RÓWNIEŻ