Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
13 Sty, 2019 - 07:01
Czy komornik może zająć konto oszczędnościowe?

Czy komornik może zająć konto oszczędnościowe?

Malwina Tomżyńska

Każda egzekucja komornicza prędzej czy później kończy się zajęciem konta bankowego dłużnika. Sprawdź, czy komornik może zająć konto oszczędnościowe.

Brak płynności finansowej, problemy ze spłatą zobowiązań oraz opóźnienia w spłacie długów mogą spowodować, że nasz wierzyciel skieruje w końcu swoje kroki do sądu. Dla nas, dłużników oznacza to przeprawę z egzekucją komorniczą, której następstwem prędzej czy później jest zajęcie naszego konta bankowego.

Poniżej wyjaśniamy, jakie prawo do środków zgromadzonych na rachunku bankowym ma wierzyciel? Czy komornik może zająć konto oszczędnościowe? Jak według aktualnych przepisów wygląda proces zajęcia konta bankowego i ile w tym roku wynosi kwota wolna od zajęcia?

Zajęcie komornicze od A do Z

Zajęcie komornicze konta bankowego jest następstwem wszczęcia egzekucji komorniczej. Aby do tego doszło niezbędne jest wydanie przez sąd tytułu egzekucyjnego. Wierzyciel, w sytuacji braku regulowania należności przez dłużnika ma prawo skierować swoje kroku do sądu w celu otrzymania prawa do zaspokojenia swoich roszczeń z majątku dłużnika.

Spokojnie, ten moment poprzedzony jest zawsze wieloma pismami upominawczymi, przedsądowym wezwaniem do zapłaty, wszczęciem windykacji i przejściem jej kolejnych etapów. Niestety jeżeli wszystko zawiedzie, wierzyciel ma pełne prawo oraz powody do skierowania sprawy do egzekucji komorniczej, której proces można rozpisać w kilku poniższych krokach:

 1. Złożenie wniosku w sądzie.
 2. Rozpatrzenie wniosku wierzyciela i wydanie wyroku przez sąd.
 3. Uzyskanie klauzuli wykonalności niezbędnej do wszczęcia egzekucji długu.
 4. Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji długu u wybranego przez wierzyciela komornika (aktualnie komornik może być wybrany wyłącznie z okręgu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika sądu apelacyjnego).
 5. Wszczęcie egzekucji komorniczej (poinformowanie dłużnika o postępowaniu egzekucyjnym, które jest przeciwko niemu prowadzone oraz badanie stanu jego majątku).
 6. Zajęcie konta bankowego (właśnie na tym etapie rodzi się pytanie: Czy komornik może zająć konto oszczędnościowe?).

Rodzaje egzekucji komorniczej

Po wszczęciu egzekucji wierzyciel wraz z komornikiem podejmują decyzję o rodzaju egzekucji. Egzekucja może być prowadzona z:

 • rachunku bankowego (bez względu na liczbę prowadzonych na rzecz dłużnika rachunków bankowych; tutaj też rodzą się nasze wątpliwości odnośnie ewentualnego zajęcia konta oszczędnościowego przez komornika),
 • wynagrodzenia,
 • nieruchomości,
 • ruchomości,
 • wierzytelności,
 • innych praw majątkowych (udziały, akcje i inne).

Zajęcie konta bankowego a odpowiedź na pytanie: czy komornik może zająć konto oszczędnościowe?

Przed 2016 rokiem zajęcie rachunku bankowego następowało zgodnie z tradycyjną metodą, polegającą na wysłaniu pisma przez komornika do banku (w którym dłużnik posiada rachunek lub rachunki) i prowadzonej egzekucji komorniczej oraz wydanej decyzji o zajęciu rachunku.

Obecnie komornicy mają ułatwione zadanie jeżeli chodzi o proces zajmowania konta bankowego. We wrześniu 2016 roku weszło w życie tzw. e-zajęcie. Oznacza to, że komornik może wysłać do banku informację o zajęciu komorniczym konta dłużnika za pośrednictwem specjalnego systemu informatycznego.

Po otrzymaniu informacji od komornika bank automatycznie zakłada blokadę na konto bankowe dłużnika. Po wprowadzeniu zmian zajęcie rachunku bankowego zostało zautomatyzowane, a sam proces usprawniony i znacznie przyspieszony.

Dowiedz się więcej: Konto bez komornika – czy istnieją banki bez Ognivo?

Komornik dokonuje zajęcia wszystkich kont bankowych, których dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Dowiedz się więcej: Konto bankowe a komornik. Czy istnieją konta, których komornik zająć nie może? 

Czy komornik może zająć konto oszczędnościowe – przepisy

Zgodnie z art. 54 prawa bankowego:

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.”

Powyższe przepisy nie oznaczają jednak, że odpowiedź na pytanie – Czy komornik może zająć konto oszczędnościowe? – jest negatywna. Musimy pamiętać, że kwoty zgromadzone na wszystkich posiadanych kontach oszczędnościowych oraz lokatach terminowych nie są wyłączone spod egzekucji, a jedynie następuje czasowe wstrzymanie przez bank prowadzący dany rachunek oszczędnościowy, wypłaty do czasu przekroczenia na koncie obrotu odpowiadającego sumie określonej w przepisach – 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 250 zł, czyli kwota wolna od zajęcia równa się  1 634 zł).

Dowiedz się więcej: Czego nie może zająć komornik – wyjaśniamy 

Czy komornik może zająć konto oszczędnościowe na współwłaściciela?

W przypadku, jeżeli rachunek oszczędnościowy jest kontem wspólnym, a zajęcie komornicze dotyczy tylko jednego ze współwłaścicieli, bank dokonuje podziału zgromadzonych na nim środków, określając procentowy udział dłużnika w rachunku wspólnym (procentowy udział zależy od liczby współwłaścicieli do danego rachunku).

Niestety bez względu na kwotę zgromadzoną na koncie, rachunek bankowy jest blokowany podobnie jak w przypadku rachunków indywidualnych, z tą różnicą, że komornik może żądać zaspokojenia wierzyciela jedynie z części środków należnych do dłużnika (przy założeniu że środki przekroczą kwotę wolną od zajęcia).

Dowiedz się więcej: Ile może zabrać komornik? Kwota wolna od zajęcia 

Czy komornik może zająć konto oszczędnościowe, do którego jestem pełnomocnikiem?

Jeżeli borykamy się z egzekucją komorniczą, będąc w tym samym czasie pełnomocnikiem do konta bankowego, nie mamy się o co martwić. Środki zgromadzone na tym koncie, nie mogą zostać zablokowane, bez względu na to czy jest to konto osobiste, oszczędnościowe czy np. rachunek lokaty terminowej.

Pełnomocnik według prawa bankowego jest jedynie osobą działającą w imieniu właściciela konta, tym samym środki zgromadzone na rachunku nie są jego własnością. W tym wypadku komornik nie ma prawa zająć konta bankowego.

Dowiedz się więcej: Czy komornik może zająć konto żony za długi męża? 

Zajęcie konta bankowego a możliwości dłużnika

Niestety o zajęciu rachunku bankowego dowiadujemy się z reguły z zaskoczenia, podczas wizyty w banku lub ewentualnie korzystając z bankowości internetowej. Jeżeli podczas próby wypłaty środków z konta, bankomat z niewiadomej przyczyny nie wypłaci środków, także możemy przypuszczać najgorsze.

Jeżeli już do zajęcia doszło, musimy mieć świadomość, że od długów nie można uciec. A rozwiązaniem nie będzie na pewno otwarcie kolejnego rachunku bankowego, na które przekierujemy swoje wynagrodzenie (ono bardzo szybko także zostanie zajęte). W takim wypadku dłużnikowi pozostaje:

 1. Spróbować dogadać się z wierzycielem i spłacić swój dług.
 2. Podpisać ugodę z wierzycielem dotyczącą spłaty należności.

Pamiętaj! Komornik za zajęcie konta bankowego pobiera opłatę w wysokości 10% wartości zadłużenia. Jest to ujednolicona stawka opłaty egzekucyjnej obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. Koszt egzekucji w przypadku należności pieniężnych może być jednak niższy i wynosić jedynie 3% – warunkiem jest spłata całości zadłużenia przez dłużnika w ciągu miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Dowiedz się więcej: Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? 

Jakie rachunki są wyłączone spod zajęcia komorniczego?

Komornik prowadzący egzekucję komorniczą w formie zajęcia konta bankowego, ma prawo zablokowania wszystkich rachunków bankowych dłużnika z jednym wyjątkiem. Środki zgromadzone na tzw. rachunku rodzinnym, są wyłączone z egzekucji komorniczej.

Rachunek rodzinny prowadzony jest wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty (m.in. świadczenie 500 plus, świadczenie rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie porodowe, zasiłki dla opiekunów i inne), z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych.

Dowiedz się więcej: Konto w SKOK-u a komornik. Czy to ratunek dla dłużnika? 

Niestety przed zajęciem rachunku bankowego nie ma ucieczki. Jedynym sensownym rozwiązaniem, które może doprowadzić do likwidacji blokady na naszym rachunku, jest próba dogadania się z wierzycielem i dokonanie jak najszybszej spłaty długu.

Pamiętaj! Lepiej zwrócić wierzycielowi dług jak najszybciej, nie narażając się na dodatkowe koszty związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym!

ZOBACZ RÓWNIEŻ