Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
09 Kwi, 2018 - 02:00

Czy komornik może zająć konto firmowe za prywatne długi?

Malwina Tomżyńska

Czy komornik może zająć kontro firmowe za prywatne długi? Jaki wpływ na egzekucję komorniczą  ma forma prowadzonej działalności? Czy do środków zgromadzonych na koncie firmowym stosuje się kwotę wolą od zajęcia? Omawiamy najważniejsze kwestie związane z zajęciem komorniczym firmowego konta bankowego.

Problem z regulowaniem zaciągniętych zobowiązań może mieć każdy. Bez względu na to czy pracujemy na etacie, czy prowadzimy działalność gospodarczą, jaki zawód wykonujemy, ile mamy lat i jak dobrze zarabiamy… Pewnego dnia może się zdarzyć, że stracimy płynność finansową i przestaniemy regulować nasze zobowiązania. Taka sytuacja może spowodować, że w naszym życiu pojawi się komornik, którego głównym zadaniem będzie przeprowadzenie egzekucji komorniczej, z jak największą korzyścią dla wierzyciela.

Pierwszym krokiem każdego komornika, jest próba zaspokojenia roszczeń wierzyciela z rachunków bankowych posiadanych przez dłużnika. Ale co w sytuacji gdy dłużnik jest przedsiębiorcą, ale zobowiązania których dotyczy egzekucja są jego prywatnymi długami? Czy komornik może zająć konto firmowe za prywatne długi?

Poniżej wyjaśniamy jak wygląda proces zajęcia komorniczego konta firmowego i jaki wpływ na zajęcie rachunku firmowego ma forma prawna prowadzonej przez dłużnika działalności.

Egzekucja długu z rachunku bankowego

Jedną z forma prowadzonej egzekucji komorniczej, jest próba zaspokojenia roszczeń z rachunku bankowego dłużnika. W tym celu kancelaria komornicza, po otrzymaniu wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, sprawdza dłużnika w systemie OGNIVO, pod kątem posiadanych przez niego rachunków bankowych.

Dowiedz się więcej: Konto bankowe bezpieczne od komornika – wybieraj banki bez Ognivo >>

Po otrzymaniu listy banków, komornik przesyła elektronicznie informację o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika, w formie egzekucji z rachunku bankowego. Poza egzekucją z rachunku bankowego komornik ma możliwość egzekwować należności wierzyciela z:

 • wszelkiego rodzaju ruchomości posiadanych przez dłużnika (m.in. pojazdy mechaniczne, przedmioty użytkowe, dzieła sztuki, biżuteria, meble i inne),
 • nieruchomości, których dłużnik jest właścicielem (lokale mieszkalne, domy, magazyny, budowle),
 • innych praw majątkowych będących w posiadaniu dłużnika (akcje, udziały),
 • wierzytelności,
 • wynagrodzenia dłużnika.

Dowiedz się więcej: Zajęcie komornicze krok po kroku >>

Czy komornik może zająć konto firmowe za prywatne długi?

I tak i nie. Wszystko zależy od tego, jaką formę prawną ma prowadzona przez nas działalność. Zgodnie z przepisami w Polsce, przedsiębiorca może zdecydować się na prowadzenie jednej z poniższych form organizacyjno-prawnych (wg kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego):

 • spółka osobowa (w tym: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna),
 • spółka kapitałowa (w tym: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna),
 • spółka cywilna,
 • przedsiębiorstwo prywatne prowadzone przez osobę fizyczną (tak zwana działalność gospodarcza),
 • przedsiębiorstwo państwowe,
 • stowarzyszenie,
 • spółdzielnia.

Dowiedz się więcej: Rodzaje przedsiębiorstw w Polsce >>

Z powyższych form organizacyjno-prawnych komornik ma prawo zaspokoić się jedynie z konta firmowego otwartego na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Dług a konto dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Czy komornik może zająć konto firmowe za prywatne długi? Komornik, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, ma prawo zająć wszystkie rachunki bankowe oraz rachunki prowadzone przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe, których właścicielem jest dłużnik.

W przypadku przedsiębiorstwa prywatnie prowadzonego przez osobę fizyczną, właścicielem rachunku zgodnie z umową konta firmowego, jest właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej. Tym samym komornik ma pełne prawo zgłosić się do banku, w którym prowadzone jest konto firmowe dla przedsiębiorcy prywatnego, z informacją o prowadzonej egzekucji. Bank ma więc obowiązek dokonać blokady środków zgromadzonych na rachunkach firmowych.

Dowiedz się więcej: Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? >>

Dług a inne formy organizacyjno-prawne

Zgodnie z art. 803 kodeksu postępowania cywilnego:

„Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.”

Tym samym egzekucja komornicza może być prowadzona z majątku osobistego dłużnika. W przypadku rachunków firmowych otwieranych na rzecz spółki, fundacji, stowarzyszenia lub spółdzielni, właścicielem nie są wspólnicy (w przypadku spółek) lub przedstawiciele (w przypadku fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni) a sama organizacja. Tym samym komornik nie ma prawa prowadzić egzekucji z konta firmowego i majątku spółki (nawet w przypadku spółki cywilnej nieposiadającej osobowości prawnej) lub spółdzielni, fundacji i stowarzyszenia.

Ważne: Oprócz tego, że komornik nie ma prawa zająć konta firmowego należącego do jednej z powyższych form organizacyjno-prawnych (nie może prowadzić z niego egzekucji), nie ma także prawa do np. zlicytowania samochodu, innych ruchomości lub nieruchomości, której właścicielem jest spółka. Licytacje komornicze nie są więc tutaj możliwe.

Dowiedz się więcej: Czy komornik może zająć konto oszczędnościowe? >>

Możliwości komornika w przypadku konta firmowego dla spółki

Jedyna możliwość, jaką posiada komornik, to próba poprowadzenie egzekucji komorniczej z zysków wspólnika, który jest dłużnikiem. Tym samym, komornik ma prawo zająć jego udziały w spółce oraz zyski z niej osiągane. Należy jednak pamiętać, że wypłacane są one rzadko.

Czy komornik może zająć konto firmowe za prywatne długi? Nadgorliwość komorników

Niestety często zdarza się, że komornicy pomimo rachunków bankowych prowadzonych dla spółki, dokonują zajęcia konta firmowego, blokując rachunek długotrwale. Z przepisów prawa wynika jednak, że blokada takiego rachunku nie powinna trwać dłużej niż 7 dni, a przez ten czas komornik powinien ustalić udziały dłużnika w spółce (ewentualnie dokonać podziału, opierając się na domniemanej wielkości tego udziału).

Po 7 dniach komornik jest zobowiązany do zwolnienia blokady rachunku (zwolnić zgromadzone na nim rachunki z egzekucji) ponad wartość ustaloną jako udział dłużnika.

Dowiedz się więcej: Konto bankowe bezpieczne od komornika – wybieraj banki bez Ognivo >>

Zajęcia konta spółki – sankcje prawne

Jeżeli pomimo aktualnie obowiązujących przepisów, na rachunek bankowy prowadzony dla innej formy organizacyjno-prawnej niż przedsiębiorstwo prywatne prowadzone przez osobę fizyczną, zostanie nałożona blokada (trwająca powyżej 7 dni), wspólnicy spółki mają pełne prawo do roszczeń stanowiących odszkodowanie za tzw. opieszałość kancelarii komorniczej lub / i banku oraz złożenie skargi na czynności komornicze.

Konto firmowe – wyłączenia spod egzekucji

Czy komornik może zająć konto firmowe za prywatne długi? W przypadku, gdy dłużnik jest osobą fizyczną prowadzącą przedsiębiorstwo prywatne, komornik ma pełne prawo dokonać blokady rachunku firmowego w celu dokonania egzekucji. Zgodnie z prawem jednak, wyłączeniu z pod egzekucji podlegają środki zgromadzone na firmowym rachunku bankowym, przeznaczone na wypłaty dla zatrudnionych przez dłużnika pracowników.

Tym samym na podstawie odpowiednich dokumentów, a przede wszystkim listy płac, bank ma obowiązek zrealizować przelewy wynagrodzeń na osobiste konta pracowników oraz wszelkiego rodzaju dodatki związane z tym wynagrodzeniem, m.in. składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego.

Kwota wolna od zajęcia a rachunek firmowy

Zgodnie z art. 54 prawa bankowego:

„Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.”

Kwota wolna od zajęcia dotyczy rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych. Natomiast zgodnie z art. 49 ustawy, dla osób fizycznych  prowadzących działalność zarobkową, na rachunek własny mogą być prowadzone jedynie rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych. Tym samym kwota wolna od zajęcia komorniczego nie obowiązuje na rachunkach firmowych, nawet tych prowadzonych dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ