Anna Nowak
Anna Nowak
26 Maj, 2017 - 21:53

Co to jest Karta Polaka i kto może ją wyrobić?

Anna Nowak

Od 2016 r. Karta Polaka znacznie ułatwia ubieganie się o kartę stałego pobytu w Polsce i sprowadzenie tu rodziny. Co to jest Karta Polaka i jak ją uzyskać?

Karta Polaka nie jest dowodem nadania obywatelstwa polskiego. Nie oznacza zgody na przekraczanie granicy polskiej bez wizy, ani na osiedlanie się w Polsce. Dokument ten ma jednak duże znacznie dla osób, które wiążą swoją przeszłość i przyszłość z krajem położonym nad Wisłą. Karta Polaka ułatwia zarówno ubieganie się o kartę stałego pobytu, jak i podjęcie pracy, sprowadzenie tutaj swojej rodziny, czy uzyskanie pomocy finansowej w pierwszym okresie pobytu w Polsce.

Co to jest Karta Polaka?

Karta Polaka jest dokumentem wydawanym osobom o polskiej tożsamości narodowej, potwierdzającym przynależność do narodu polskiego. Karta ta jest częścią polityki państwa polskiego mającej na celu krzewienie kultury i języka polskiego wśród osób polskiego pochodzenia.

Choć pierwotnie nie było wiadomo, czy ustawa o Karcie Polaka będzie dotyczyć całej Polonii, czy tylko jej części, to ostatecznie zdecydowano, że tego rodzaju wsparcie należy się przede wszystkim Polakom na Wschodzie.

Jak wskazuje Wspólnota Polska, na terenach byłego Związku Radzieckiego zamieszkuje ponad 2 600 000 osób narodowości polskiej, z czego większość zamieszkuje Białoruś oraz Ukrainę (ok. 1 800 000 osób).

Polacy ze Wschodu, czyli kto może uzyskać Kartę Polaka

Karta Polaka może być wydana osobie, która w dniu złożenia podania o ten dokument posiada obywatelstwo: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych państw status bezpaństwowca.

Warunki uzyskania Karty Polaka

O dokument poświadczający przynależność do Narodu Polskiego może starać się osoba, która:

 • przynajmniej w stopniu podstawowym posługuje się językiem polskim i uważa go za swój ojczysty język oraz podtrzymuje polską tradycję oraz zwyczaje,
 • złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego w obecności konsula RP lub wojewody,
 • wykaże, że jest polskiej narodowości lub posiadała obywatelstwo polskie, czy też co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie (można też przedstawić zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat),
 • oświadczy, że ani ona, ani jej przodkowie nie repatriowali się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
 • złoży wniosek o przyznanie Karty Polaka wraz z dokumentami poświadczającymi spełnianie warunków .

Do czego uprawnia Karta Polaka?

Karta Polaka pomaga uzyskać obywatelstwo polskie, a dodatkowo ułatwia funkcjonowanie na terenie Polski. Osoba z potwierdzoną narodowością polską ma prawo do:

 • długoterminowej wizy uprawniającej do wielokrotnego przekraczania granic bez opłat,
 • podejmowania pracy na terenie Polski bez zezwolenia na pracę,
 • otwierania firmy i prowadzenia działalności firmy na równych prawach, jak obywatele polscy,
 • korzystania z bezpłatnego systemu oświaty,
 • bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych,
 • korzystania z opieki zdrowotnej w nagłych przypadkach,
 • ulg w przejazdach środkami transportu publicznego,
 • pomocy konsula w sytuacji zagrożenia życia lub w niebezpieczeństwie,
 • może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

Dodatkowo, rodzina właściciela Karty Polaka może uzyskać wizę na wjazd do Polski. Po przyjeździe może ubiegać się o pozwolenie na pobyt czasowy, a dalej o pobyt stały.

Świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka

Karta Polaka umożliwia pobieranie przez 9 miesięcy wsparcia finansowego . Świadczenie przysługuje na każdego członka rodziny.

Przez pierwsze 3 miesiące jest to równowartość:

 • 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę – dla posiadacza karty oraz jego małżonka,
 • 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę – dla każdego jego dziecka.

Przez kolejne miesiące to kwota równa:

 • 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę – dla posiadacza karty oraz jego małżonka,
 • 15 minimalnego wynagrodzenia za pracę – dla każdego jego dziecka.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

ZOBACZ RÓWNIEŻ