ARTYKUŁ PARTNERA
ARTYKUŁ PARTNERA
23 Maj, 2018 - 01:00
Co może zabrać komornik - wyjaśniamy

Co może zabrać komornik – wyjaśniamy

ARTYKUŁ PARTNERA

Będziesz miał postępowanie komornicze za niespłacone zobowiązania finansowe? Dowiedz się, co Cię czeka, czyli co może zabrać komornik podczas prowadzonej przeciwko Tobie egzekucji. Wyjaśniamy, ile komornik zabierze Ci z konta bankowego, ile z wynagrodzenia, a także co może zająć z majątku ruchomego.

Każdy, kto ma nieuregulowane zobowiązania finansowe, wcześniej czy później musi spodziewać się stanowczej reakcji wierzycieli, którzy będą chcieli odzyskać swoje pieniądze. Zwykle na początku prowadzona jest polubowna windykacja należności, a gdy nie przyniesie ona efektów, sprawa długu trafia do sądu i potem do komornika.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego dla dłużnika oznacza jedno: w każdej chwili do jego drzwi może zapukać komornik i w celu zaspokojenia roszczeń zająć rachunek bankowy, wynagrodzenie, ruchomości, a nawet mieszkanie. Poniżej wyjaśniamy dokładnie, co może zabrać komornik i co w praktyce podlega zwykle zajęciu.

Na jakiej podstawie działa komornik sądowy?

Do egzekucji komorniczej dochodzi wskutek wydania przez sąd nakazu zapłaty wraz z klauzulą wykonalności. W akcie tym wyszczególniona jest kwota należności głównej wraz z odsetkami, jaka należy się wierzycielowi od dłużnika, a także wysokość kosztów sądowych, które również musi pokryć dłużnik.

Komornik sądowy ma za zadanie odzyskać te wszystkie kwoty, a dodatkowo koszty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym na wniosek wierzyciela.

Warto pamiętać, że to wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji uruchamia całą machinę działań komornika. Dlatego otrzymawszy nakaz zapłaty, można jeszcze uniknąć egzekucji, po prostu spłacając dług bezpośrednio do wierzyciela i pokrywając koszty sądowe.

Dowiedz się więcej: Otrzymałem pismo od komornika. Co robić? >>

Co może zabrać komornik w świetle prawa?

Wniosek o wszczęcie egzekucji musi zawierać także sposób jej przeprowadzenia – to wierzyciel wskazuje, z jakich składników majątku dłużnika komornik ma odzyskać dług. W świetle przepisów do wyboru jest cała lista takich składników majątku, dlatego komornik może zająć m.in.:

 • rachunek bankowy,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • emeryturę lub rentę,
 • ruchomości,
 • nieruchomości,
 • wierzytelności i niektóre prawa majątkowe.

W praktyce komornik sądowy rozpoczyna zwykle egzekucję od zajęcia rachunku bankowego i wynagrodzenia. Dopiero w dalszych etapach dochodzi do zajęcia majątku ruchomego i nieruchomości, które w celu spieniężenia wymagają organizacji licytacji. Zdarza się jednak, że przypadku dużych kwot działania komornika od razu rozpoczynają się od zajęcia nieruchomości.

Dowiedz się więcej: Zajęcie komornicze krok po kroku >>

Co może zabrać komornik ? Środki z rachunku bankowego, ale nie wszystkie

Wierzyciel może złożyć wniosek do komornika o zajęcie konkretnego rachunku bankowego dłużnika (którego numer jest mu znany), albo ogólnie wnioskować o zajęcie wszystkich kont będących w posiadaniu dłużnika.

W tym drugim przypadku komornik dość szybko może je wszystkie znaleźć, korzystając ze specjalnego systemu OGNIVO, czyli centralnej bazy rachunków w bankach. Znając konta bankowe dłużnika, komornik sądowy może je natychmiast zająć, wysyłając drogą elektroniczną zawiadomienie o zajęciu do właściwego banku.

Dowiedz się więcej: Konto w SKOK-u a komornik. Czy to ratunek dla dłużnika? >>

Bank musi takie zawiadomienie bezwzględnie respektować, czyli przelać wnioskowaną kwotę z konta dłużnika na konto komornika lub ją najpierw zablokować. Zajęciu podlegają wszystkie środki zgromadzone na rachunku niezbędne do pokrycia należności z wyjątkiem tych pochodzących z tytułu świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, programu Rodzina 500+ itp. (bank powinien je automatycznie wyłączyć spod egzekucji).

Istnieje też kwota wolna od zajęcia komorniczego – komornik powinien pozostawić na rachunku 75% oficjalnej stawki wynagrodzenia minimalnego za pracę.

Dowiedz się więcej: Czego nie może zająć komornik – wyjaśniamy >>

Czy komornik może zająć lokaty bankowe?

Zajęciu komorniczemu podlegają wszystkie aktywa dłużnika znajdujące się w banku, a więc:

 • rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe (ROR),
 • rachunki oszczędnościowe,
 • konta walutowe,
 • jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
 • inne aktywa.

Uwaga!

 • Komornik ma prawo zająć środki także na rachunkach, których dłużnik jest jedynie współwłaścicielem. Wówczas jednak zajęciu podlegają środki tylko w wysokości proporcjonalnej do wysokości udziałów dłużnika w rachunku.

Dowiedz się więcej: Czy komornik może zająć konto żony za długi męża? >>

 • Komornik nie ma prawa zająć rachunków zagranicznych dłużnika, chyba że dysponuje Europejskim Nakazem Zapłaty i Europejskim Tytułem Egzekucyjnym.

Dowiedz się więcej: Czy komornik może zająć konto oszczędnościowe? >>

Co może zabrać komornik? Wynagrodzenie za pracę, emeryturę i rentę

Zajęcie pensji jest często wskazywane przez wierzycieli we wniosku do komornika jako sposób odzyskania długu od dłużnika. Wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia następuje z chwilą złożenia zawiadomienia komornika o jego zajęciu u pracodawcy dłużnika.

Pracodawcę wskazuje wierzyciel, o ile go zna, albo zostaje on znaleziony przez komornika na wniosek wierzyciela (informacji w tym zakresie udziela komornikowi np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Urząd Skarbowy).

Dowiedz się więcej: Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? >>

Pracodawca otrzymawszy zawiadomienie od komornika o zajęciu wynagrodzenia pracownika, jest zobowiązany do:

 • natychmiastowego rozpoczęcia dokonywania potrąceń z pensji pracownika i przekazywania potrąconych kwot komornikowi,
 • dostarczenia komornikowi informacji na temat wysokości wynagrodzenia pracownika za ostatnie 3 miesiące i wskazania ewentualnych innych potrąceń z tytułu np. innych postępowań egzekucyjnych,
 • wskazania komornikowi ewentualnych przeszkód w dokonaniu potrąceń.

Zajęcie wynagrodzenia nigdy nie jest całkowite – komornika obowiązują kwoty wolne od zajęcia oraz ograniczenia. Ogólnie komornik nie może zająć równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pozostałe ograniczenia zależą od rodzaju umowy za pracę i wysokości otrzymywanej pensji.

Komornik może zająć także emeryturę i rentę, ale i w tym wypadku obowiązują go ograniczenia.

Uwaga! Za niedokonanie potrąceń z pensji pracownika z tytułu egzekucji pracodawcy grozi kara grzywny. Dłużnik nie ucieknie także przed zajęciem wynagrodzenia poprzez zmianę pracodawcy, ponieważ informacja o zajęciu musi być uwzględniona w świadectwie pracy.

Co może zabrać komornik z majątku ruchomego?

Do egzekucji z ruchomości dochodzi zazwyczaj w sytuacji, gdy nie da się odzyskać długu z konta bankowego dłużnika lub jego wynagrodzenia za pracę. Zajęcie ruchomości odbywa się podczas czynności terenowych komornika, czyli wiąże się z jego wizytą w miejscu zamieszkania dłużnika.

Dowiedz się więcej: Czynności terenowe komornika od A do Z >>

Ważne! Egzekucja z ruchomości może zostać wykonana nie tylko w mieszkaniu będącym własnością dłużnika, ale również w mieszkaniu przez niego wynajmowanym.

Komornik sądowy ma prawo zająć wszystkie rzeczy przedstawiające jakąś wartość, czyli mogące być spieniężone w celu pokrycia roszczeń wierzyciela. Nie może jednak zająć niektórych przedmiotów niezbędnych do życia dłużnika – lista takich przedmiotów wyłączonych spod egzekucji znajduje się w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Dowiedz się więcej: Czego nie może zająć komornik – wyjaśniamy >>

W praktyce komornik może zająć następujące elementy majątku ruchomego dłużnika:

 • samochód,
 • rower,
 • skuter,
 • sprzęt audio-video,
 • telefon komórkowy,
 • sprzęt komputerowy (o ile nie służy on do pracy zarobkowej dłużnika),
 • sprzęt AGD (za wyjątkiem urządzeń niezbędnych do zaspokajania podstawowych potrzeb czyli np. kuchenki do przyrządzania posiłków lub lodówki niezbędnej do przechowywania żywności),
 • meble (oprócz mebli podstawowych np. łóżka, krzeseł czy stołu),
 • dzieła sztuki i antyki,
 • biżuterię (ale nie odznaczenia i ordery),
 • instrumenty muzyczne,
 • srebrne sztućce (ale nie te używane na co dzień).

Uwaga! W przypadku zajęcia rzeczy niezbędnej do zaspokajania podstawowych potrzeb, dłużnik może złożyć skargę na czynności komornika.

Dowiedz się więcej: Skarga na czynności komornika- jak i kiedy wnieść >>

Zajęte ruchomości są przez komornika najpierw opieczętowane, a potem zlicytowane podczas aukcji komorniczej. Do dnia licytacji dłużnik zazwyczaj ma możliwość korzystania z zajętych przedmiotów, czyli np. może jeździć zajętym autem i używać telewizora.

Co może zabrać komornik – nieruchomości i… zwrot podatku

Najbardziej dotkliwym dla dłużnika elementem egzekucji komorniczej jest bez wątpienia zajęcie nieruchomości. Dochodzi do niej zazwyczaj w dwóch przypadkach:

 • w przypadku bardzo dużej kwoty długu i braku innych możliwości jej odzyskania,
 • w wyniku zaprzestania spłaty kredytu hipotecznego przez dłużnika i wypowiedzenia przez bank umowy kredytowej.

O zajęcie nieruchomości musi zawnioskować wierzyciel i może to zrobić, nawet jeśli dług jest niewysoki. Ogólnie zajęcie nieruchomości może dotyczyć: mieszkania, domu, działki itp., jeśli są one własnością dłużnika. Egzekucji podlega również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowanie wieczyste, a także nieruchomość będącą własnością wspólną małżonków.

Zajęcie nieruchomości w praktyce trwa dość długo, ponieważ najpierw dłużnik otrzymuje dwutygodniowy termin na spłatę należności, a dopiero potem dochodzi do opisu i oszacowania nieruchomości i w końcu do wystawienia jej do licytacji. Aukcje komornicze nie mogą się odbyć wcześniej niż 2 tygodnie od dnia uprawomocnienia się oszacowania.

Dowiedz się więcej: Licytacja komornicza – jak kupić mieszkanie na licytacji i na co uważać >>

Dla niektórych osób będzie dużym zaskoczeniem to, że komornik może również zająć zwrot podatku.

Co może zabrać komornik? Także psa lub kota

Zajęcie zwierzęcia domowego w ramach egzekucji komorniczej może wydawać się dziwne, jednak jest zgodne z prawem i rzeczywiście bywa praktykowane przez komorników. Zezwala na to art. 844 kodeksu postępowania cywilnego, którego brzmienie jest następujące:

Przepisy dotyczące egzekucji z ruchomości stosuje się odpowiednio do egzekucji ze zwierząt, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt.

Oznacza to, że podczas postępowania komorniczego zwierzę domowe jest traktowane jak każdy inny element majątku ruchomego będącego w posiadaniu dłużnika.

Warto jednak pamiętać, że aby doszło do zajęcia psa, kota lub innego pupila, musi ono przedstawiać jakąś wartość umożliwiającą uzyskanie określonej sumy pieniędzy w wyniku licytacji.

W praktyce więc komornicy interesują się zwierzętami rasowymi, których wartość niekiedy wynosi nawet kilka tysięcy złotych i rzeczywiście może pomóc w pokryciu długu. Właściciele poczciwych kundelków lub dachowców raczej nie muszą się obawiać o to, że ich ulubieniec trafi na licytację.

ZOBACZ RÓWNIEŻ