Anna Nowak
Anna Nowak
04 Paź, 2017 - 04:00
Czym jest biznesplan i jak go napisać

Czym jest biznesplan i jak go napisać

Anna Nowak

Jedni opracowują biznesplan, by uzyskać fundusze na rozwój firmy. Inni tworzą w ten sposób drogowskaz dla przedsiębiorstwa. Jak napisać biznesplan?

Bardzo skrótowo można powiedzieć, że biznesplan to opracowana strategia działania i rozwoju przedsiębiorstwa. Co więcej, plan biznesowy musi zostać napisany w sposób zwięzły i przekonujący. Podpowiadamy, jak to zrobić i co konkretnie powinien zawierać ten dokument.

Czym jest biznesplan?

Biznesplan to ujęta w jednym dokumencie i zamknięta w określonym horyzoncie czasowym strategia przedsiębiorstwa. To dokument zwykle wymagany przez banki, instytucje dystrybuujące fundusze europejskie, czy inne podmioty, jako podstawa do oceny ryzyka inwestycji. To także narzędzie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Opracowanie koncepcji rozwoju firmy w skondensowanej formie, która na dodatek zawiera bardzo dużą ilość informacji to spore wyzwanie dla przedsiębiorców, dlatego często sięgają oni do rozmaitych szablonów biznesplanu. To dobre rozwiązanie, ale często jest ono przyczyną braku refleksji nad celem tworzenia tego rodzaju dokumentu.

Należy pamiętać, że biznesplan ma stworzyć określone (pozytywne) wrażenie. Bez względu na to, czy z jego pomocą firma chce nakłonić inwestora do sfinansowania jej rozwoju, czy zarząd i pracownicy chcą zyskać swoistą mapę drogową, biznesplan musi być przekonujący. Musi dowieść, że wizja zawarta w nim ma sens i szanse powodzenia.

Biznesplan to nie worek, do którego należy upchać wszystkie istotne / powszechnie wymagane informacje. Ten dokument powinien mieć spójną, ale też przejrzystą formę. Pamiętajmy, że mogą go czytać urzędnicy i inne osoby niezorientowane w specyfice określonej działalności, zatem musi być pisany zrozumiałym dla laika językiem. Jeszcze lepiej, gdy zostanie urozmaicony wykresami, tabelami, czy fotografiami.

Dowiedz się więcej: Rodzaje przedsiębiorstw w Polsce >>

Jak napisać biznesplan krok po kroku?

Biznesplan zwykle składa się z kilku uniwersalnych części, tj.:

 • streszczenia przedsięwzięcia,
 • opisu produktu lub usługi,
 • charakterystyki kadry zarządzającej,
 • opisu rynku i konkurencji,
 • opisu strategii marketingowej,
 • planu finansowego.

Streszczenie przedsięwzięcia

Streszczenie najlepiej napisać na końcu. Jego istotą jest kondensacja tego wszystkiego, co zostało zawarte w kolejnych rozdziałach. Nie ma to być wstęp, lecz skrót opracowania oraz zachęta do wgłębienia się w szczegóły biznesplanu.

Pamiętajmy, że to część biznesplanu, od której inwestor rozpocznie lekturę, musi być więc na tyle interesująca, by zechciał on czytać dalej. Najlepiej, jeśli długość streszczenia nie przekroczy 4 stron A4.

Informacje, które warto zawrzeć w streszczeniu to:

 • nazwa przedsiębiorstwa i nazwiska właścicieli,
 • koncepcja rozwoju firmy,
 • przewidywane koszty i zyski,
 • plan wykorzystania środków inwestycyjnych.

Ze streszczenia powinniśmy się dowiedzieć:

 • Co oferuje przedsiębiorstwo?
 • Na jakim rynku operuje?
 • Jaka jest konkurencja firmy?
 • Co decyduje o sukcesie firmy?
 • Jakie są kierunki rozwoju firmy?
 • Ile wynoszą przewidywane zyski?

Dowiedz się więcej: Na czym polega kredyt inwestycyjny? >>

Opis produktu lub usługi

W tej części biznesplanu należy jak najdokładniej scharakteryzować produkt lub usługę, w tym określić:

 • rodzaju produktu lub usługi,
 • jego nazwę,
 • barwę, wielkość, wagę, funkcję oraz zasady jego działania,
 • cenę produktu,
 • koszty wytworzenia,
 • wady i zalety,
 • korzyści dla klienta,
 • cechy odróżniające produkt od podobnych produktów oferowanych na rynku.

Charakterystyka kadry zarządzającej

Opis osób, które zarządzają firmą również powinien znaleźć się w biznesplanie. Inwestorzy powinni wiedzieć komu powierzą swoje pieniądze. Ważne zatem będą dane na temat:

 • wykształcenia oraz kompetencji kadry zarządzającej,
 • struktury organizacyjnej firmy,
 • doradców firmy (np. księgowych, prawników, itp.),
 • liczby zatrudnionych osób,
 • formy i okresu zatrudnienia,
 • polityki płacowej w przedsiębiorstwie.

Dowiedz się więcej: Start-up a dofinansowanie – gdzie szukać pomocy finansowej >>

Rynek i konkurencja

Ta część dotyczy charakterystyki rynku, na którym działa firma. Należy przedstawić m.in.:

 • wielkość rynku,
 • liczbę potencjalnych klientów,
 • tendencje panujące na rynku,
 • inne właściwości rynku (np. sezonowość),
 • opis klientów,
 • opis konkurencji (udział w rynku, wysokość cen, kanały dystrybucji itp.).

Dla osób czytających biznesplan ciekawą lekturą może być też analiza SWOT, czyli zestawienie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń na opisanym wcześniej rynku.

Dowiedz się więcej: Działalność gospodarcza – to musisz wiedzieć >>

Czym jest biznesplan i jak go napisać - strategia firmy

Strategia marketingowa

Plan marketingowy powinien przybliżyć rodzaj narzędzi, które pomogą firmie w dotarciu do klientów. Oprócz sposobów promocji i reklamy, należy wykazać jakie koszty wiążą się ze zdobywaniem klientów. Strategia musi skupiać się wokół:

 • pozycjonowania firmy na rynku,
 • zdobywania i utrzymania klientów,
 • sposobie osiągania przychodów.

W tym miejscu warto zawrzeć informacje na temat:

 • metod i ogniw dystrybucji,
 • sposobów informowania dystrybutorów o produktach,
 • przyjętych sposób promocji i reklamy.

Plan finansowy

Dla inwestorów ta część będzie najbardziej interesującym tematem biznesplanu. Powinna ona zawierać informacje dotyczące:

 • źródeł finansowania firmy,
 • planowanych przychodów i kosztów firmy,
 • planowanych zysków.

Elementy planu finansowego w biznesplanie to:

 • plan sprzedaży produktu,
 • plan wydatków długo- i krótkoterminowych wraz z ich wysokością,
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • cash flow, czyli przepływy pieniężne w firmie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ