Zasiłki - wszystko o świadczeniach w Polsce

Jak wysokie są zasiłki w Polsce? Kto może się o nie ubiegać i jakie formalności musi spełnić? Sprawdź gdzie uzyskasz pomoc, gdy będziesz w potrzebie. Dowiedz się więcej m.in. o zasiłku dla bezrobotnych, przedemerytalnym, chorobowym, rodzinnym i innych. Przeczytaj co zrobić, aby je otrzymać.

Zasiłki - wszystko o świadczeniach w Polsce
Zasiłki w Polsce

Oto katalog najpopularniejszych świadczeń wypłacanych w trudnych sytuacjach życiowych. Kto może stać się ich beneficjentem i ile wynoszą dziś zasiłki?

PRZEJDŹ DO

——

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłki dla bezrobotnych pobierają osoby, które zostały zwolnione z pracy lub same zdecydowały się z niej odejść. Mogą go również uzyskać byli przedsiębiorcy, przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność oraz opiekunowie niepełnosprawnych krewnych. Aby uzyskać wsparcie państwa należy spełnić kilka warunków.

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

O zasiłek dla bezrobotnych może wnioskować osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna. Osoba ta musi wykazać, iż co najmniej przez 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywała pracę i były za nią odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

Jeśli o zasiłek dla bezrobotnych ubiega się żołnierz, musi on wykazać, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy pełnił służbę przez co najmniej 240 dni.

Przedsiębiorca musi wykazać, że prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 18 miesięcy i przez co najmniej 365 dni odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy naliczane od podstawy nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

W 2017 roku do grona uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych dołączyły osoby, które opiekowały się niepełnosprawnym członkiem rodziny i pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. O zasiłek można ubiegać się po śmierci niepełnosprawnego, pod warunkiem, że udowodni się korzystanie w ostatnich 18 miesiącach z pomocy finansowej przez co najmniej przez 365 dni.

Ważne: do niezbędnego okresu 365 dni lub, w przypadku przedsiębiorców, 18 miesięcy, oprócz okresów zatrudnienia lub prowadzenia działalności, wylicza się także okresy, w których m.in.:

 • pracownica przebywała na urlopie wychowawczym,
 • pobierana była renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • przyznane zostało odszkodowanie z tytułu rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę, w sposób niezgodny z przepisami,
 • praca wykonywana była w trakcie odbywania karty tymczasowego aresztowania,
 • pełniona była służba wojskowa lub służba na rzecz określonych jednostek np. Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Do zasiłku uprawnione są zarówno osoby, które zostały zwolnione przez pracodawcę, jak i osoby, które same zdecydowały się zrezygnować z pracy. Różnica tkwi w okresie oczekiwania na prawo do zasiłku. To kiedy otrzymamy zasiłek, zależy od tego w jaki sposób i z jakiego powodu nasza umowa o pracę została rozwiązana. Świadczenie przysługuje:

 • po upływie 7 dni od dnia rejestracji w PUP (powiatowym urzędzie pracy) w przypadku:
  wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę,
  rozwiązania umowy o pracę, bez wypowiedzenia, z winy pracodawcy (w trybie art. 55 kodeksu pracy),
  rozwiązania umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta, lub z dniem wykonania pracy, na czas wykonania której zawarto umowę,
 • po upływie 90 dni od dnia rejestracji w PUP (powiatowym urzędzie pracy) w przypadku:
  rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron (z wyjątkiem rozwiązania umowy z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy),
  rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika,
  zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej,
 • po upływie 180 dni od dnia rejestracji w PUP (powiatowym urzędzie pracy) w przypadku:
  rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika.

Dowiedz się więcej: Podstawowe prawa bezrobotnego >>

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2018 roku?

O wysokości zasiłku dla bezrobotnych decyduje staż pracy. Obecne ustalone stawki zasiłku obowiązują do 31 maja 2018 r.

 • Po przepracowaniu okresu krótszego niż 5 lat można liczyć na 80% świadczenia w podstawowej wysokości.
 • Staż dłuższy niż 5 lat i krótszy niż 20 lat uprawnia do pełnego zasiłku podstawowego.
 • Osoby, które pracowały dłużej niż 20 lat uzyskają 120% zasiłku podstawowego.

W okresie pierwszych 3 miesięcy prawa do zasiłku wynosi on:

 • 831,10 zł – zasiłek podstawowy,
 • 664,90 zł – zasiłek obniżony,
 • 997,40 zł – zasiłek podwyższony.

W kolejnych miesiącach prawa do zasiłku wynosi on:

 • 652,60 zł – zasiłek podstawowy
 • 522,10 zł – zasiłek obniżony
 • 783,20 zł – zasiłek podwyższony.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest co roku waloryzowana na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok. Wskaźnik ten ogłaszany jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ponieważ w minionym roku odnotowano spadek cen o 0,6%, zasiłek dla bezrobotnych pozostanie na niezmienionym poziomie.

Dowiedz się więcej: Czy pożyczka dla bezrobotnych jest możliwa? >>

Jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek ten można pobierać zwykle przez 6 miesięcy, wyjątek stanowią bezrobotni, którzy:

 • w okresie pobierania zasiłku zamieszkują na terenie powiatu, na którym w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
 • ukończyli 50 lat i jednocześnie mają co najmniej 20 – letni okres uprawniający do zasiłku,
 • utrzymują co najmniej 1 dziecko w wieku do 15 lat, przy czym małżonek jest również bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

Dowiedz się więcej: Składki ZUS a osoby bezrobotne >>

Zasiłki dla bezrobotnych – wymagane formalności

Osoba, która chce uzyskać zasiłek dla bezrobotnych musi zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na adres zameldowania, bądź zamieszkania. Można to zrobić osobiście lub przez Internet.

Dowiedz się więcej: Urząd pracy – w czym może pomóc bezrobotnemu? >>

Do rejestracji konieczne będą takie dane jak: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, PESEL, imiona rodziców, stan cywilny, informacja o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, liczba dzieci na utrzymaniu.

Ponadto należy udostępnić do wglądu dowód osobisty lub inny dowód tożsamości, świadectwa ukończenia szkół, dyplomy i inne dokumenty, na podstawie których można określić kwalifikacje bezrobotnego, wszystkie świadectwa pracy oraz dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych.

Osobie bezrobotnej zakładana jest karta rejestracyjna.
——wróć

Zasiłek chorobowy

Zasiłki chorobowe przysługują osobom, które podlegają dobrowolnym lub obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Dowiedz się więcej: Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS – to musisz wiedzieć >>

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Osoby, za które odprowadzane są składki z tytułu ubezpieczenia chorobowego mają prawo do korzystania z zasiłku chorobowego. Dla różnych grup ubezpieczonych przewidziany jest różny okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego.

W przypadku osób objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami (pracownicy z wyłączeniem prokuratorów, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osoby odbywające służbę zastępczą) ten okres wynosi 30 dni.

Osoby opłacające ubezpieczenie chorobowe dobrowolnie (wykonują pracę nakładczą, wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące, prowadzą pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące, wykonują pracę odpłatnie, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, będące duchownymi) okres wyczekiwania wynosi 90 dni.

Warto pamiętać, że do okresu ubezpieczenia wlicza się poprzednie okresy, jeśli przerwa między nimi nie była dłuższa niż 30 dni lub przerwa nastąpiła z powodu urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego, czy też z tytułu odbywania czynnej służby wojskowej. Na korzystanie z zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia może liczyć:

 • ubezpieczony, który utracił zdolność do pracy na skutek choroby zawodowej lub wypadku w pracy, czy też w drodze do pracy,
 • osoba, która podlega ubezpieczeniu obowiązkowemu od co najmniej 10 lat,
 • ubezpieczony, który wypełniał mandat posła lub senatora i został objęty ubezpieczeniem chorobowym nie później niż 90 dni po upływie kadencji,
 • ubezpieczony, który ukończył szkołę lub szkołę wyższą i został objęty ubezpieczeniem chorobowym nie później niż 90 dni po zakończeniu szkoły lub uzyskaniu dyplomu szkoły wyższej.

Zasiłek chorobowy przysługuje również osobom, które były niezdolne do pracy przez co najmniej 30 dni bez przerwy, a niezdolność powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego (np. rozwiązania umowy o pracę).

Prawo do zasiłku zachowują również ubezpieczeni, którzy utracili zdolność do pracy na skutek choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. Warunkiem jest utrata zdolności do pracy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego – w razie choroby zakaźnej.

Dowiedz się więcej: Czym się różnią ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i medyczne? >>

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy standardowo wynosi 80% podstawy wymiaru (w przypadku pracowników – przeciętne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy wraz z dodatkami wypłacanymi okresowo, w przypadku przedsiębiorców – średni deklarowany dochód z ostatnich 12 miesięcy).

Inaczej jest w przypadku pobytu w szpitalu. Za ten okres przysługuje zasiłek w wysokości 70% podstawy wymiaru.

100% podstawy wymiaru przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu:

 • wypadku przy pracy (lub w drodze z i do pracy),
 • choroby zawodowej,
 • ciąży,
 • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Osoby uprawnione do pełnego zasiłku otrzymują go również za czas pobytu w szpitalu.

Jak długo przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy można pobierać za okres nie dłuższy niż 182 dni, chyba, że niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada na okres ciąży – wówczas zasiłek przysługuje przez 270 dni.

Zasiłki chorobowe – jak się o nie ubiegać?

Podstawą naliczenia i wypłaty zasiłku jest zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy (druk ZUS ZLA). Druk ten należy przedłożyć pracodawcy lub dostarczyć do oddziału ZUS w terminie 7 dni od daty wystawienia. Jeśli wypłaty dokonuje ZUS, ubezpieczony musi dostarczyć również wypełniony druk ZUS Z-3a lub ZUS Z-3b (w przypadku przedsiębiorców).

Uwaga! Niedotrzymanie terminu skutkuje obniżeniem świadczenia o 25% za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia, w którym zaświadczenie zostało dostarczone (łącznie z tym dniem).

——wróć

Zasiłek opiekuńczy

O zasiłek opiekuńczy może starać się każda osoba, która objęta jest ubezpieczeniem chorobowym.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Podstawą starania się o zasiłek jest wystąpienie sytuacji, w której wnioskujący został zwolniony z wykonywania pracy, ze względu na konieczność sprawowania opieki nad:

1. chorym dzieckiem, które nie ukończyło 14 roku życia oraz innym chorym członkiem rodziny (m.in. małżonek, rodzic dziecka, dziadkowie, teściowie, rodzice, rodzeństwo, wnuki w wieku ponad 14 lat, z którymi przebywamy i prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe),

2. dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat jeżeli wystąpiła jedna z poniższych okoliczności:

 • nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego (z nieprzewidzianym zamknięciem mamy do czynienia, jeżeli rodzic lub prawny opiekun dowiadują się o zamknięciu placówki mnie niż 7 dni przed ich planowanym zamknięciem),
 • konieczność izolacji dziecka związanej z podejrzeniem wystąpienia choroby zakaźnej,
 • choroba niani (z którą rodzic lub opiekun prawny ma zawartą tzw. umowę uaktywniającą) lub dziennego opiekuna,
 • poród lub choroba małżonka, rodzica Twojego dziecka, jeżeli osoba ta stale opiekuje się dzieckiem, a choroba lub poród jej to uniemożliwia,
 • pobyt w szpitalu twojego małżonka lub rodzica twojego dziecka, jeżeli osoba ta na stałe opiekuje się dzieckiem.

Wysokość zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, która wylicza się jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym konieczne było przerwanie pracy w celu objęcia opieki nad dzieckiem lub inną osobą.

Zasiłki opiekuńcze – formalności

Osoby ubiegające się o specjalny zasiłek opiekuńczy powinny złożyć wniosek o jego przyznanie w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. W urzędzie należy przedłożyć m.in. kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się o zasiłek oraz dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa pomiędzy osobą sprawującą opiekę a osobą wymagającą opieki (akt urodzenia, dowód osobisty, akt małżeństwa).

——wróć

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłki pielęgnacyjne przysługują osobom niepełnosprawnym oraz osobom, które ukończyły 75 lat.

Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny?

Świadczenie to przysługuje:

 • niepełnosprawnym dzieciom,
 • osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do 16. roku życia,
 • osobom niepełnosprawnym powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
 • osobom po 75. roku życia.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Bez względu na dochód wnioskującego, zasiłek ten zawsze wynosi 153 zł miesięcznie.

Jak długo przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Świadczenie jest wypłacane:

 • w okresie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • przez czas nieokreślony, gdy orzeczenie wydane jest na stałe,
 • przez czas nieokreślony, gdy świadczenie przyznane jest osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłki pielęgnacyjne – jak uzyskać?

Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć:

 • kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu należy przedłożyć oryginał orzeczenia),
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku osób poniżej 16. roku życia odpis aktu urodzenia,
 • upoważnienie do złożenia wniosku, jeśli składa go inna osoba w imieniu pełnoletniego niepełnosprawnego.

Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego powinien być rozpatrzony w ciągu 30 dni.

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalone będzie począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Jeżeli zaś wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony po upływie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, prawo do tego świadczenia będzie ustalone począwszy od miesiąca, w którym złożony został wniosek.

——wróć

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłki pogrzebowe to finansowe wsparcie wypłacane w razie śmierci osobom ubezpieczonym w ZUS lub w razie śmierci członka rodziny takiej osoby.

Przy czym za członka rodziny uważani są: małżonek zmarłego, rodzice, macocha oraz ojczym, osoby przysposabiające, dzieci zmarłego, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, dzieci przyjęte na wychowanie oraz utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek ten przysługuje również w przypadku śmierci emeryta i rencisty lub osoby bez ustalonego prawa do emerytury (jeśli spełnia warunki do jej uzyskania) oraz członka jego rodziny.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy należy się osobie, która poniosła koszty pogrzebu. Najczęściej uzyskuje go ktoś z członków rodziny, ale bywa, że koszty pogrzebu pokrywa pracodawca, ośrodek pomocy społecznej, gmina, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego, czy partia. Wówczas to te podmioty mogą wystąpić o zasiłek.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

W przypadku, gdy zasiłek pobiera członek rodziny, świadczenie wynosi 4 tys. zł. Jeśli jest to inna osoba lub podmiot, wówczas zasiłek wypłacany jest na podstawie rachunków do wysokości 4 tys. zł.

Dokąd po zasiłki pogrzegowe?

Wniosek o zasiłek oraz stosowne dokumenty należy złożyć w oddziale ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Na ubieganie się o świadczenie przewidziane jest 12 miesięcy od dnia śmierci. Konieczne będzie okazanie odpisu skróconego aktu zgonu, oryginałów rachunków dokumentujących poniesione koszty pogrzebu lub ich kopii potwierdzonych przez bank, skróconych odpisów aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty.

——wróć

Zasiłek przedemerytalny

Zasiłki przedemerytalne wypłaca się osobom o bardzo długim stażu pracy, które zostały pracy pozbawione z winy pracodawcy lub z powodu likwidacji bądź niewypłacalności zakładu.

Kto może uzyskać zasiłek przedemerytalny?

Osoba, która ubiega się o zasiłek przedemerytalny mus spełnić określone warunki:

 • mieć ukończone do dnia rozwiązania stosunku pracy 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) i mieć 20 lat stażu pracy (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), a pracę stracić z powodu likwidacji zakładu lub jego niewypłacalności,
 • ukończyć 55/60 lat (kobiety/mężczyźni), wówczas okresy składkowe i nieskładkowe muszą wynosić 30/35 lat (kobiety/mężczyźni), a pracę trzeba stracić z winy pracodawcy,
 • mieć staż pracy wynoszący minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni) i stracić pracę z winy pracodawcy – zasiłek przysługuje wówczas niezależnie od wieku.

Od 2017 roku zasiłek przedemerytalny przysługuje również opiekunom, którzy utracili prawo do zasiłku opiekuńczego po śmierci osoby niepełnosprawnej. Okresy uprawniające do emerytury muszą w tym przypadku wynosić: 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn. Kobiety muszą mieć ukończone 55 lat, a mężczyźni 60 lat.

Dowiedz się więcej: Wiek emerytalny w Polsce >>

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?

Zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963) świadczenie to od 1 marca 2018 roku wynosi 1070,99 zł. Osoby, które uzyskują w czasie pobierania zasiłku dodatkowe przychody otrzymują go w odpowiednio obniżonej wysokości.

Dowiedz się więcej: Wcześniejsza emerytura – dla kogo i kiedy >>

Zasiłki przedemerytalne – formalności

Aby uzyskać zasiłek przedemerytalny należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna i spełnić kilka dodatkowych warunków:

 • przez okres co najmniej 180 dni pobierać zasiłek dla bezrobotnych,
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie wolno odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania i w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • złożyć wniosek w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, w ciągu 30 dni od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej, jeżeli w okresie pobierania zasiłku wykonywano inną pracę zarobkową lub miało miejsce zatrudnienie w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie 180-dniowego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Dowiedz się więcej: Co robić na emeryturze? >>

——wróć

Zasiłek rodzinny

Zasiłki rodzinne są przyznawane osobom, które mają na swym utrzymaniu dzieci i uzyskują bardzo niskie dochody.

Kto może uzyskać zasiłek rodzinny?

O zasiłek rodzinny mogą ubiegać się:

 • rodzice, jeden z rodziców albo opiekunowie prawni dziecka,
 • faktyczny opiekun dziecka,
 • osoba ucząca się

jeśli dziecko nie ukończyło 18. roku życia lub jeśli uczy się w szkole – nie ukończyło 21. roku życia lub jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – nie ukończyło 24 roku życia.

Osoby występujące o zasiłek rodzinny muszą spełniać kryterium dochodowe, tj. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnoprawności, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 764 zł.

Przy ustalaniu praw do zasiłku i jego wypłacie obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Polega ona na tym, że kwota zasiłku jest pomniejszana o o różnicę pomiędzy dochodem według progów, a nadwyżką dochodu uzyskiwanego przez rodzinę.

Dowiedz się więcej: Konto rodzinne – jak założyć i czy warto? >>

Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2018 roku?

Od 1 listopada 2017 do 31 października 2018 roku zasiłek rodzinny wynosi:

 • na dziecko w wieku 0-5 lat – 95 zł,
 • na dziecko w wieku 6-18 lat – 124 zł,
 • na dziecko w wieku 19-23 lata – 135 zł.

Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą korzystać również z wielu dodatków:

 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  do 5. roku życia – 90 zł
  powyżej 5. roku życia – 110 zł
 • z tytułu nauki i zamieszkania dziecka poza rodzinną miejscowością – 113 zł,
  z tytułu dojazdu – 69 zł,
 • dodatek wychowawczy w okresie urlopu wychowawczego – 400 zł,
 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł na jedno dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci.
  W przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 280 zł, nie więcej niż 560 zł na wszystkie dzieci z tym orzeczeniem,
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł (na trzecie i następne dziecko),
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 90 zł na dziecko do 5. roku życia oraz 110 zł na dziecko powyżej 5. roku życia,
 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł.

Dowiedz się więcej: Świadczenia rodzinne – wszystko co musisz wiedzieć >>

Jak przyznawane są zasiłki rodzinne?

Wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć do 30 września danego roku w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć sporą ilość dokumentów, m.in.:

 • dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie,
 • skrócony odpis akta urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka,
 • zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokości dochodu,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy, umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty strukturalnej, umowę zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

W zależności od sytuacji życiowej mogą być wymagane również inne dokumenty, np.:

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole lub na uczelni wyższej,
 • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty albo ugody sądowej lub zawartej przed mediatorem, a także przekazy lub przelewy pieniężne, zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów itp.

—— wróć
ZOBACZ RÓWNIEŻ

 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Anna Nowak Anna Nowak [+ info]

Na łamach portali internetowych relacjonuje zmiany na rynku pracy. Z uwagą przygląda się ofertom zatrudnienia, poszukując ich mocnych i słabych stron. Sprawdza, co spędza sen z powiek HR-owców. Dostarcza inspiracji niezdecydowanym i odkrywa sposoby osiągania celów zawodowych. Jako redaktor portalu KarieraKobiety.pl wspiera aktywność zawodową i emancypację finansową kobiet. Po godzinach – amatorka zdrowej kuchni, pasjonatka fotografii i sketchnotingu.

Zobacz również