Krok po kroku: Zameldowanie dla cudzoziemca spoza obszaru UE w Polsce

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy to obowiązek każdego cudzoziemca, który zamierza przebywać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 14 dni.

 
Krok po kroku: Zameldowanie dla cudzoziemca spoza obszaru UE w Polsce

Jak wygląda zameldowanie na pobyt czasowy lub stały cudzoziemca spoza Unii Europejskiej? To prawo obowiązuje każdego obcokrajowca, który przybywa do Polski spoza UE, a który planuje zostać w naszym kraju dłużej niż 2 tygodnie lub chce zamieszkać tu na stałe.

Jeśli nie jesteśmy obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ani obywatelem Szwajcarii, powinniśmy zameldować się najpóźniej w czwartym dniu pobytu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu w Polsce.

Oznacza to, że jeśli do miejsca swojego pobytu dotarliśmy na przykład w poniedziałek, powinniśmy dokonać formalności meldunkowych najpóźniej w czwartek.

Krok 1: Decyzja odnośnie długości pobytu w Polsce

Zanim odwiedzimy urząd gminy, w której zamierzamy się zameldować, trzeba wcześniej podjąć decyzję o rodzaju zameldowania – czy interesuje nas pobyt stały w Polsce czy tylko pobyt czasowy.

 • Meldunek na pobyt stały wybieramy, gdy zamierzamy mieszkać w Polsce na stałe.
 • Meldunek czasowy wybieramy, gdy planujemy zamieszkać w Polsce dłużej niż 14 dni, lecz zamierzamy powrócić do kraju, w którym mieszkamy na stałe.

Warto wiedzieć! Formalności meldunkowych nie musimy dokonywać osobiście. Jeśli nie chcemy lub nie możemy pojawić się w urzędzie, zameldowania możemy dokonać przez pełnomocnika. W imieniu dzieci meldunku dokonują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni.

Krok 2: Skompletuj dokumenty

Przed wizytą w urzędzie warto przygotować niezbędne dokumenty  podstawowy zestaw jest bardzo podobny do dokumentów, jakie potrzebne są do przygotowania w przypadku zameldowania dla obcokrajowca z UE).

Potrzebne dokumenty to:

 • dostępny do pobrania w internecie i wypelnienia w domu: formularz zgłoszenia pobytu czasowego (dostępny tutaj) lub formularz zgłoszenia pobytu stałego (dostępny tutaj) – w zależności od potrzeby. Dokumenty te otrzymamy również w urzędzie gminy, w której zamierzamy się zameldować,
 • dokument potwierdzający prawo do lokalu, w którym zamierzamy się zameldować. Takim dokumentem jest, przykładowo, wypis z księgi wieczystej (gdy jesteśmy właścicielem lokalu) lub decyzja administracyjna albo orzeczenie sądu przyznające nam prawo do lokalu. W przypadku wynajmowania lokalu niezbędna będzie umowa najmu lub inna umowa cywilnoprawna,
 • jeśli nie jesteśmy właścicielem i nie mamy innego tytułu prawnego do lokalu, w którym zamierzamy się zameldować – nasz pobyt w Polsce musi potwierdzić osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu (koniecznie musi przedstawić taki dokument w urzędzie). Osoba ta musi również podpisać się na formularzu zgłoszenia pobytu.

Dowiedz się więcej: Wynajem mieszkania – co powinniśmy sprawdzić przed podpisaniem umowy? >>

Dodatkowo, obywatele państw spoza EU (niebędący obywatelami któregoś z państw EFTA albo obywatelami Szwajcarii) zostaną w urzędzie poproszeni o okazanie ważnego paszportu oraz wizy.

Jeśli nie posiadamy wizy, możemy zamiast niej okazać:

 • dokument podróży,
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
 • kartę pobytu,
 • dokument „zgoda na pobyt tolerowany”
  albo
 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  lub
 • decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych
  albo
 • decyzję zgody na pobyt tolerowany.

Krok trzeci: złożenie dokumentów w urzędzie gminy

Zameldowania obcokrajowca spoza UE najlepiej dokonać osobiście w urzędzie gminy. Jeśli zebraliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, urzędnik pownień zameldować nas w danym momencie. Paiętajmy, że za dokonanie zameldowania nie są pobierane żadne opłaty.

W przypadku chęci otrzymania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt słały lub czasowy, będziemy musieli liczyć się jednak z opłatą 17 zł (po uprzednim złożeniu takiego wniosku).

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Mateusz Baj Mateusz Baj [+ info]

Prawnik z wykształcenia, dziennikarz z zawodu, pasji i zamiłowania. Przez szereg lat związany z lokalnymi mediami i lokalną rzeczywistością. Pisze o sprawach bliskich ludziom, doradza, jak w prosty sposób rozwiązać skomplikowane, urzędowe problemy. Prywatnie jest zapalonym kolarzem, który ściga się w amatorskich wyścigach na rowerach górskich. Jego pasją jest także tenis, wedrówki górskie oraz lokalna polityka i samorząd.

Zobacz również