Czym jest skarga pauliańska i komu przysługuje

Skarga pauliańska, czyli instytucja mająca na celu ochronę interesów wierzyciela. Sprawdź komu przysługuje i w jakich sytuacjach może zostać wniesiona.

Czym jest skarga pauliańska i komu przysługuje

Skarga pauliańska, czyli pewnego rodzaju narzędzie w rękach wierzyciela, stworzone w celu ochrony jego interesów. Ma zapobiegać tzw. „ucieczce” majątku dłużnika. Sprawdź, kto może z niej skorzystać i jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby została uwzględniona przez sąd.

Co to jest skarga pauliańska

Instytucja skargi pauliańskiej powstała w celu ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika. Jej istota sprowadza się do prawa żądania uznania czynności przepisania majątku, przez dłużnika na osobę trzecią, za bezskuteczną. Następuje to w sytuacji, w której na skutek przeprowadzonych czynności prawnych związanych z zadłużeniem względem wierzyciela, osoba trzecia uzyska korzyść majątkową. Wówczas każdy z wierzycieli ma prawo złożyć skargę pauliańską (czyli żądać uznania tej czynności za bezskuteczną).

Warunkiem zastosowania skargi pauliańskiej jest w pełni świadome działanie dłużnika – rozumiane jako dokonanie czynności z premedytacją, przy jednoczesnym założeniu, że osoba trzecia powiązana z czynnością wiedziała lub mogła się dowiedzieć o pokrzywdzeniu wierzycieli.

Skarga pauliańska – sposób dochodzenia praw przez wierzyciela

Skarga pauliańska to pewnego rodzaju powództwo, składane przez osobę zainteresowaną bezpośrednio w sądzie. Co oznacza, że skorzystanie z niej, będzie wiązało się z wytoczeniem sprawy sądowej.

Skarga pauliańska a skutki prawne uwzględnienia

Podstawowym skutkiem prawnym uznania skargi pauliańskiej przez sąd jest uznanie przeprowadzonej przez dłużnika czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela. Prościej mówiąc, w przypadku przepisania przez dłużnika majątku na osobę trzecią (czyli wyzbycia się przez niego majątku przy  jednoczesnym pozbawieniu wierzyciela możliwości odzyskania swoich należności), w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, uwzględnienie skargi pauliańskiej powoduje uznanie zawartej przez dłużnika umowy przepisania majątku na osobę trzecią za bezskuteczne.

Dla wierzyciela oznacza to, że komornik ma możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego z majątku, będącego przedmiotem umowy zawartej miedzy dłużnikiem a osobą trzecią.

Dowiedz się więcej: Ile może zabrać komornik? Kwota wolna od zajęcia >>

Zawarta pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią umowa przeniesienia praw majątkowych nie zostaje uznana za nieważną. Jest ona jednak bezskuteczna wobec wierzyciela.

Strona praktyczna skargi pauliańskiej

Instytucja skargi pauliańskiej przysługuje wierzycielowi pod trzema warunkami:

  • Poprzez zawartą czynność prawną pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią doszło do uzyskania, przez osobę trzecią, korzyści majątkowej możliwej do materialnego udowodnienia.
  • Dokonana pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią czynność prawna nosi znamiona czynności świadomej, dokonanej z premedytacją, w której dłużnik działał na szkodę wierzyciela.
  • Osobie trzeciej, zawierającej czynność prawną z dłużnikiem, udowodniono, że była świadoma, iż podejmowana czynność prawna działa na szkodę wierzyciela.

Termin na wniesienie skargi pauliańskiej wynosi 5 lat od daty zawarcia umowy, której skutkiem było wyprowadzenie majątku dłużnika. Samo wniesienie skargi przez wierzyciela nie wystarczy. W praktyce, obowiązek udowodnienia celowego „wyprowadzenia majątku” przez dłużnika spoczywa na wierzycielu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

  • O autorze
  • Ostatnie artykuły
Malwina Tomżyńska Malwina Tomżyńska [+ info]

Z wykształcenia ekonomista, od 2011 roku związana z bankowością. Pisze z zamiłowania. W wolnych chwilach spełnia się pedagogicznie przekazując swoją wiedzę przyszłym rachunkowcom. Prywatnie szczęśliwa mama, zgłębiająca tajniki budowy domu systemem gospodarczym i właścicielka rudego kota Władysława. Miłośniczka skandynawskich kryminałów, niemieckich samochodów, aktywnego wypoczynku i dobrego jedzenia.

Zobacz również