Opodatkowanie przez ryczałt - dla kogo jest opłacalne

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to ciekawa propozycja dla podatników dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą.

 
Opodatkowanie przez ryczałt - dla kogo jest opłacalne

Decydując się na formę opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek zapłacimy od przychodów wynikających z działalności gospodarczej, czyli naszych wpływów ze sprzedaży towarów lub usług, niepomniejszonych o koszty uzyskania przychodu. Wysokość stawki po­datku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności.

Na czym polega ryczałt

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Został on szczegółowo uregulowany w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (sprawdź tutaj).

Cechą charakterystyczną tej formy opodatkowania jest to, że przedsiębiorcy płacą podatek od przychodu, a nie od dochodu. Tym  samym nie mają możliwości pomniejszania dochodu o koszty jego uzyskania.

Dla kogo ta forma opodatkowania

Z ryczałtu mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej jak i spółki osobowej.

Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskali:

 • przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 250 000 EUR;
 • przychody uzyskiwane wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 EUR.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym (i którzy nie korzystają z karty podatkowej), mogą opodatkować działalność ryczałtem nie zważając na limit osiąganych przychodów. Oznacza to, że jeśli taki przedsiębiorca przekroczy limit 250 tys. euro w pierwszym roku prowadzenia działalności, zachowuje wówczas prawo do rozliczania za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego w następnym roku. Dopiero w roku następnym będzie go obowiązywał limit obrotów.

Kto nie może skorzystać z ryczałtu

Nie każdy jednak może rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Ustawodawca wyłączył z możliwości opodatkowania w tej formie następujące rodzaje działalności:

 • prowadzenie aptek,
 • działalność w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (czyli prowadzenie lombardów),
 • działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów (z wyjątkiem zawodu lekarza, tech­nika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłuma­cza oraz nauczyciela w zakre­sie świadczenia usług edu­kacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny),
 • świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (chodzi tu m.in. o usługi reklamowe, pośred­nictwa finansowego, detek­tywistyczne i ochroniarskie, wykonywania fotografii reklamowych itp),
 • działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Poza wymienionymi wyżej ograniczeniami, w tej formie nie mogą rozliczać się również podatnicy (lub wspólnicy spółki cywilnej), którzy przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym bądź w roku poprzedzającym ten rok, wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Ryczałtu nie może opłacać również osoba, która była (lub nadal jest) zatrudniona na umowę o pracę, a zamierza prowadzić własną działal­ność i wykonywać w jej ramach – na rzecz byłego lub obecnego pra­codawcy – takie same czynności, jakie w ostatnich dwóch latach podatkowych wykonywa­ła w ramach stosunku pracy.

Jak przejść na ryczałt

Opodatkowanie w formie ryczałtu można wybrać od początku istnienia firmy lub przejść na ryczałt w trakcie prowadzenia działalności.

Przy rozpoczynaniu działalności wybór tej formy opodatkowania najlepiej  zgłosić już we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1 (sprawdź tutaj). Jeśli nie zrobimy tego we wniosku, możemy zgłosić pisemne oświadczenie o wybo­rze tej formy opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego, właściwe­go według miejsca zamieszkania. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia poprzedzające­go dzień rozpoczęcia działalności, jednak nie później niż w dniu uzy­skania pierwszego przychodu.

Jeśli przejście na ryczałt ewidencjonowany ma nastąpić w trakcie prowadzenia działalności, zgłoszenie tego faktu należy złożyć najpóźniej do 20 stycznia danego roku podatkowego do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli działalność jest  prowadzona w formie spółki cywilnej, takie oświadczenie składają wszyscy wspólnicy – każdy w swoim urzędzie skarbowym.

Jakie są stawki ryczałtu

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są rożne w zależności od rodzaju wykonywanej działalności. Aktualnie wynoszą one: 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Możliwe jest opłacanie ryczałtu według jednej z powyższych stawek albo według kilku – gdy wykonujemy kilka rodzajów działalności.

Rozliczając się ryczałtem, podatnik od sumy przychodu ma prawo odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne. Następnie wyliczony podatek pomniejsza się – podobnie jak ma to miejsce przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych – o część opłaconej składki ubezpieczenia zdrowotnego (o 7,75% wymiaru składki).

Dowiedz się więcej: Podatek od umowy o dzieło – kto płaci i jak go rozliczyć? >>

Dla kogo ryczałt jest korzystny

Opodatkowanie w formie ryczałtu jest chętnie wybierane przez wielu podatników. Wynika to głównie z nieskomplikowanej formy rozliczeń – nie ma konieczności prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a jedynie ewidencję przychodów, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ale często jest także bardzo korzystne pod względem fiskalnym.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest opłacalne przede wszystkim w sytuacji, kiedy przedsiębiorca ponosi niskie koszty związane z prowadzoną działalnością, gdyż ta forma opodatkowania nie pozawala na odliczenie kosztów uzyskania przychodów.

Jednak ryczałt nie zawsze jest korzystny. Dzieje się tak w przypadku, gdy przedsiębiorca ponosi duże wydatki na zakup towarów albo też ponosi spore wydatki na inwestycje związane na przykład z rozpoczęciem działalności. Ryczałt nie jest też korzystny dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników, gdyż nie mają oni możliwości uwzględnienia w kosztach wydatków związanych z ich wynagrodzeniami.

Warto tez pamiętać o tym, że przedsiębiorca, który decyduje się na ryczałt, nie może rozliczać się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko ani wspólnie z małżonkiem. Nie ma także prawa do skorzystania z ulgi na dzieci.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Mateusz Baj Mateusz Baj [+ info]

Prawnik z wykształcenia, dziennikarz z zawodu, pasji i zamiłowania. Przez szereg lat związany z lokalnymi mediami i lokalną rzeczywistością. Pisze o sprawach bliskich ludziom, doradza, jak w prosty sposób rozwiązać skomplikowane, urzędowe problemy. Prywatnie jest zapalonym kolarzem, który ściga się w amatorskich wyścigach na rowerach górskich. Jego pasją jest także tenis, wedrówki górskie oraz lokalna polityka i samorząd.

Zobacz również