Jak umorzyć kredyt studencki

Kredyt studencki oprócz niskiego oprocentowania i karencji w spłacie, posiada dodatkową zaletę. W określonych sytuacjach istnieje realna możliwość umorzenia zobowiązania. Podpowiadamy, w jaki sposób umorzyć kredyt studencki krok po kroku i na co szczególnie należy zwrócić uwagę.

 
Jak umorzyć kredyt studencki
Umorzenie kredytu studenckiego

Kredyt studencki to jeden ze sposobów sfinansowania swojej edukacji. Niestety, trudna sytuacja życiowa może spowodować, że spłata tego zobowiązania będzie niemożliwa do wykonania. Co zrobić w takiej sytuacji? Na szczęście student może złożyć wniosek o umorzenie lub zawieszenie swojego kredytu. Podpowiadamy jak to zrobić.

Kredyt studencki – charakterystyka

Kredyt studencki to forma kredytu gotówkowego na preferencyjnych warunkach, udzielanego przez banki komercyjne studentom publicznych i niepublicznych uczelni wyższych [dokładne zasady jego funkcjonowania reguluje ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 1998 r. Nr 108 poz. 685)].

Ten rodzaj kredytu charakteryzuje się:

 • niskim oprocentowaniem (częściowo finansowanym z budżetu państwa),
 • wypłatą realizowaną w transzach (świadczenie przekazywane jest studentowi cyklicznie, przez maksymalnie 6 lat),
 • opóźnioną spłatą kredytu (spłata pierwszej raty kredytu następuje po upływie 2 lat od ukończenia studiów).

Możliwość umorzenia lub zawieszenia kredytu

Co jednak w przypadku, gdy po zakończeniu ochrony (dwuletniego okresu karencji) student nie będzie w stanie spłacać zaciągniętego zadłużenia?

Na wypadek takiej sytuacji, ustawodawca przewidział możliwość zawieszenia lub umorzenia (anulowania) kredytu studenckiego w całości lub pewnej jego części.

Dowiedz się więcej: Jak wziąć kredyt w sposób mądry i bezpieczny >>

Kredyt studencki – zawieszenie spłaty

Na wniosek kredytobiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej (spowodowanej np. chorobą lub utratą pracy), bank może zawiesić spłatę kredytu wraz z odsetkami – na maksymalnie 12 miesięcy w całym okresie trwania spłaty zadłużenia.

Umorzenie kredytu studenckiego – kiedy jest możliwe

Na umorzenie 20% kwoty kredytu pozostałego do spłaty, mogą liczyć osoby znajdujące się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni w danym roku akademickim. Trzeba jednak pamiętać, że bank nie wyjdzie do nas z taką propozycją – kredytobiorca, który uważa, że ta opcja go dotyczy, musi więc zgłosić się do banku z wnioskiem oraz niezbędnym zaświadczeniem z uczelni.

Umorzenie kredytu w całości

O umorzenie całości zadłużenia mogą ubiegać się osoby znajdujące się w  trudnej sytuacji materialnej, której następstwem jest trwała utrata zdolności do spłaty zaciągniętego zobowiązania (kredytobiorca musi udokumentować zarówno trudną sytuację materialną oraz trwałą niezdolność do pracy). Kredyt studencki anulowany jest w całości także w przypadku śmierci kredytobiorcy lub w przypadku braku prawnych możliwości dochodzenia roszczenia.

Umorzenie części zobowiązania

Częściowe umorzenie kredytu studenckiego może nastąpić na wniosek kredytobiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej. Rozumie się przez nią udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej, sytuację kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1, z późn. zm.).

Dowiedz się więcej: Kiedy umorzenie kredytu w banku jest możliwe? >>

Anulacja kredytu studenckiego – najważniejsze informacje

Warto wiedzieć, że o umorzenie kredytu studenckiego można się starać przez cały okres trwania spłaty kredytu.

W przypadku osób, które dopiero rozpoczynają spłatę zobowiązania, wniosek o umorzenie może zostać złożony, ale nie wcześniej niż miesiąc przed planowanym rozpoczęciem spłaty ustalonej zgodnie z harmonogramem.

Kredytobiorca składa wniosek o umorzenie kredytu studenckiego (dostępny tutaj) wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • uzasadnienie wniosku zawierające opis sytuacji życiowej,
 • kopia umowy kredytu studenckiego,
 • zaświadczenie z banku potwierdzające wysokość zadłużenia z tytułu kredytu studenckiego (na dzień złożenia wniosku lub kopię harmonogramu spłaty kredytu),
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • dokumenty potwierdzające sytuację materialną kredytobiorcy i osób, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, w szczególności: zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy; zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej; kopie aktualnych decyzji o przyznanej pomocy z MOPS, informacje o innych dochodach (renty, alimenty, zasiłki, stypendia itp.); zaświadczenie z MOPS o spełnieniu kryteriów uzasadniających korzystanie z określonych świadczeń,
 • kopia orzeczenia o niezdolności do pracy i/lub o stopniu niepełnosprawności, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w orzeczeniach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dowiedz się więcej: Podanie o umorzenie długu – jak napisać? >>

Wniosek wraz z kompletem dokumentów kredytobiorca przesyła na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Budżetu i Finansów
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

Szczegółowe zasady postępowania w przypadkach umorzenia lub zawieszenia kredytu studenckiego określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (DZ. U. z 2016r. poz. 1, z późn. zm.).

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Malwina Tomżyńska Malwina Tomżyńska [+ info]

Z wykształcenia ekonomista, od 2011 roku związana z bankowością. Pisze z zamiłowania. W wolnych chwilach spełnia się pedagogicznie przekazując swoją wiedzę przyszłym rachunkowcom. Prywatnie szczęśliwa mama, zgłębiająca tajniki budowy domu systemem gospodarczym i właścicielka rudego kota Władysława. Miłośniczka skandynawskich kryminałów, niemieckich samochodów, aktywnego wypoczynku i dobrego jedzenia.

Zobacz również