Co może zabrać komornik - wyjaśniamy

Będziesz miał postępowanie komornicze za niespłacone zobowiązania finansowe? Dowiedz się, co Cię czeka, czyli co może zabrać komornik podczas prowadzonej przeciwko Tobie egzekucji. Wyjaśniamy, ile komornik zabierze Ci z konta bankowego, ile z wynagrodzenia, a także co może zająć z majątku ruchomego.

 
Co może zabrać komornik - wyjaśniamy
Co może zabrać komornik? Bardzo dużo, ale nie może zabrać Ci wszystkich pieniędzy! / źródło zdjęcia: Depositphotos / AllaSerebrina

Każdy, kto ma nieuregulowane zobowiązania finansowe, wcześniej czy później musi spodziewać się stanowczej reakcji wierzycieli, którzy będą chcieli odzyskać swoje pieniądze. Zwykle na początku prowadzona jest polubowna windykacja należności, a gdy nie przyniesie ona efektów, sprawa długu trafia do sądu i potem do komornika.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego dla dłużnika oznacza jedno: w każdej chwili do jego drzwi może zapukać komornik i w celu zaspokojenia roszczeń zająć rachunek bankowy, wynagrodzenie, ruchomości, a nawet mieszkanie. Poniżej wyjaśniamy dokładnie, co może zabrać komornik i co w praktyce podlega zwykle zajęciu.

Na jakiej podstawie działa komornik sądowy?

Do egzekucji komorniczej dochodzi wskutek wydania przez sąd nakazu zapłaty wraz z klauzulą wykonalności. W akcie tym wyszczególniona jest kwota należności głównej wraz z odsetkami, jaka należy się wierzycielowi od dłużnika, a także wysokość kosztów sądowych, które również musi pokryć dłużnik.

Komornik sądowy ma za zadanie odzyskać te wszystkie kwoty, a dodatkowo koszty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym na wniosek wierzyciela.

Warto pamiętać, że to wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji uruchamia całą machinę działań komornika. Dlatego otrzymawszy nakaz zapłaty, można jeszcze uniknąć egzekucji, po prostu spłacając dług bezpośrednio do wierzyciela i pokrywając koszty sądowe.

Dowiedz się więcej: Otrzymałem pismo od komornika. Co robić? >>

Co może zabrać komornik w świetle prawa?

Wniosek o wszczęcie egzekucji musi zawierać także sposób jej przeprowadzenia – to wierzyciel wskazuje, z jakich składników majątku dłużnika komornik ma odzyskać dług. W świetle przepisów do wyboru jest cała lista takich składników majątku, dlatego komornik może zająć m.in.:

 • rachunek bankowy,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • emeryturę lub rentę,
 • ruchomości,
 • nieruchomości,
 • wierzytelności i niektóre prawa majątkowe.

W praktyce komornik sądowy rozpoczyna zwykle egzekucję od zajęcia rachunku bankowego i wynagrodzenia. Dopiero w dalszych etapach dochodzi do zajęcia majątku ruchomego i nieruchomości, które w celu spieniężenia wymagają organizacji licytacji. Zdarza się jednak, że przypadku dużych kwot działania komornika od razu rozpoczynają się od zajęcia nieruchomości.

Dowiedz się więcej: Zajęcie komornicze krok po kroku >>

Co może zabrać komornik ? Środki z rachunku bankowego, ale nie wszystkie

Wierzyciel może złożyć wniosek do komornika o zajęcie konkretnego rachunku bankowego dłużnika (którego numer jest mu znany), albo ogólnie wnioskować o zajęcie wszystkich kont będących w posiadaniu dłużnika.

W tym drugim przypadku komornik dość szybko może je wszystkie znaleźć, korzystając ze specjalnego systemu OGNIVO, czyli centralnej bazy rachunków w bankach. Znając konta bankowe dłużnika, komornik sądowy może je natychmiast zająć, wysyłając drogą elektroniczną zawiadomienie o zajęciu do właściwego banku.

Dowiedz się więcej: Konto w SKOK-u a komornik. Czy to ratunek dla dłużnika? >>

Bank musi takie zawiadomienie bezwzględnie respektować, czyli przelać wnioskowaną kwotę z konta dłużnika na konto komornika lub ją najpierw zablokować. Zajęciu podlegają wszystkie środki zgromadzone na rachunku niezbędne do pokrycia należności z wyjątkiem tych pochodzących z tytułu świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, programu Rodzina 500+ itp. (bank powinien je automatycznie wyłączyć spod egzekucji).

Istnieje też kwota wolna od zajęcia komorniczego – komornik powinien pozostawić na rachunku 75% oficjalnej stawki wynagrodzenia minimalnego za pracę.

Dowiedz się więcej: Czego nie może zająć komornik – wyjaśniamy >>

Czy komornik może zająć lokaty bankowe?

Zajęciu komorniczemu podlegają wszystkie aktywa dłużnika znajdujące się w banku, a więc:

 • rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe (ROR),
 • rachunki oszczędnościowe,
 • konta walutowe,
 • jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
 • inne aktywa.

Uwaga!

 • Komornik ma prawo zająć środki także na rachunkach, których dłużnik jest jedynie współwłaścicielem. Wówczas jednak zajęciu podlegają środki tylko w wysokości proporcjonalnej do wysokości udziałów dłużnika w rachunku.

Dowiedz się więcej: Czy komornik może zająć konto żony za długi męża? >>

 • Komornik nie ma prawa zająć rachunków zagranicznych dłużnika, chyba że dysponuje Europejskim Nakazem Zapłaty i Europejskim Tytułem Egzekucyjnym.

Dowiedz się więcej: Czy komornik może zająć konto oszczędnościowe? >>

Co może zabrać komornik? Wynagrodzenie za pracę, emeryturę i rentę

Zajęcie pensji jest często wskazywane przez wierzycieli we wniosku do komornika jako sposób odzyskania długu od dłużnika. Wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia następuje z chwilą złożenia zawiadomienia komornika o jego zajęciu u pracodawcy dłużnika.

Pracodawcę wskazuje wierzyciel, o ile go zna, albo zostaje on znaleziony przez komornika na wniosek wierzyciela (informacji w tym zakresie udziela komornikowi np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Urząd Skarbowy).

Dowiedz się więcej: Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? >>

Pracodawca otrzymawszy zawiadomienie od komornika o zajęciu wynagrodzenia pracownika, jest zobowiązany do:

 • natychmiastowego rozpoczęcia dokonywania potrąceń z pensji pracownika i przekazywania potrąconych kwot komornikowi,
 • dostarczenia komornikowi informacji na temat wysokości wynagrodzenia pracownika za ostatnie 3 miesiące i wskazania ewentualnych innych potrąceń z tytułu np. innych postępowań egzekucyjnych,
 • wskazania komornikowi ewentualnych przeszkód w dokonaniu potrąceń.

Zajęcie wynagrodzenia nigdy nie jest całkowite – komornika obowiązują kwoty wolne od zajęcia oraz ograniczenia. Ogólnie komornik nie może zająć równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pozostałe ograniczenia zależą od rodzaju umowy za pracę i wysokości otrzymywanej pensji.

Komornik może zająć także emeryturę i rentę, ale i w tym wypadku obowiązują go ograniczenia.

Uwaga! Za niedokonanie potrąceń z pensji pracownika z tytułu egzekucji pracodawcy grozi kara grzywny. Dłużnik nie ucieknie także przed zajęciem wynagrodzenia poprzez zmianę pracodawcy, ponieważ informacja o zajęciu musi być uwzględniona w świadectwie pracy.

Co może zabrać komornik z majątku ruchomego?

Do egzekucji z ruchomości dochodzi zazwyczaj w sytuacji, gdy nie da się odzyskać długu z konta bankowego dłużnika lub jego wynagrodzenia za pracę. Zajęcie ruchomości odbywa się podczas czynności terenowych komornika, czyli wiąże się z jego wizytą w miejscu zamieszkania dłużnika.

Dowiedz się więcej: Czynności terenowe komornika od A do Z >>

Ważne! Egzekucja z ruchomości może zostać wykonana nie tylko w mieszkaniu będącym własnością dłużnika, ale również w mieszkaniu przez niego wynajmowanym.

Komornik sądowy ma prawo zająć wszystkie rzeczy przedstawiające jakąś wartość, czyli mogące być spieniężone w celu pokrycia roszczeń wierzyciela. Nie może jednak zająć niektórych przedmiotów niezbędnych do życia dłużnika – lista takich przedmiotów wyłączonych spod egzekucji znajduje się w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Dowiedz się więcej: Czego nie może zająć komornik – wyjaśniamy >>

W praktyce komornik może zająć następujące elementy majątku ruchomego dłużnika:

 • samochód,
 • rower,
 • skuter,
 • sprzęt audio-video,
 • telefon komórkowy,
 • sprzęt komputerowy (o ile nie służy on do pracy zarobkowej dłużnika),
 • sprzęt AGD (za wyjątkiem urządzeń niezbędnych do zaspokajania podstawowych potrzeb czyli np. kuchenki do przyrządzania posiłków lub lodówki niezbędnej do przechowywania żywności),
 • meble (oprócz mebli podstawowych np. łóżka, krzeseł czy stołu),
 • dzieła sztuki i antyki,
 • biżuterię (ale nie odznaczenia i ordery),
 • instrumenty muzyczne,
 • srebrne sztućce (ale nie te używane na co dzień).

Uwaga! W przypadku zajęcia rzeczy niezbędnej do zaspokajania podstawowych potrzeb, dłużnik może złożyć skargę na czynności komornika.

Dowiedz się więcej: Skarga na czynności komornika- jak i kiedy wnieść >>

Zajęte ruchomości są przez komornika najpierw opieczętowane, a potem zlicytowane podczas aukcji komorniczej. Do dnia licytacji dłużnik zazwyczaj ma możliwość korzystania z zajętych przedmiotów, czyli np. może jeździć zajętym autem i używać telewizora.

Co może zabrać komornik – nieruchomości i… zwrot podatku

Najbardziej dotkliwym dla dłużnika elementem egzekucji komorniczej jest bez wątpienia zajęcie nieruchomości. Dochodzi do niej zazwyczaj w dwóch przypadkach:

 • w przypadku bardzo dużej kwoty długu i braku innych możliwości jej odzyskania,
 • w wyniku zaprzestania spłaty kredytu hipotecznego przez dłużnika i wypowiedzenia przez bank umowy kredytowej.

O zajęcie nieruchomości musi zawnioskować wierzyciel i może to zrobić, nawet jeśli dług jest niewysoki. Ogólnie zajęcie nieruchomości może dotyczyć: mieszkania, domu, działki itp., jeśli są one własnością dłużnika. Egzekucji podlega również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowanie wieczyste, a także nieruchomość będącą własnością wspólną małżonków.

Zajęcie nieruchomości w praktyce trwa dość długo, ponieważ najpierw dłużnik otrzymuje dwutygodniowy termin na spłatę należności, a dopiero potem dochodzi do opisu i oszacowania nieruchomości i w końcu do wystawienia jej do licytacji. Aukcje komornicze nie mogą się odbyć wcześniej niż 2 tygodnie od dnia uprawomocnienia się oszacowania.

Dowiedz się więcej: Licytacja komornicza – jak kupić mieszkanie na licytacji i na co uważać >>

Dla niektórych osób będzie dużym zaskoczeniem to, że komornik może również zająć zwrot podatku.

Co może zabrać komornik? Także psa lub kota

Zajęcie zwierzęcia domowego w ramach egzekucji komorniczej może wydawać się dziwne, jednak jest zgodne z prawem i rzeczywiście bywa praktykowane przez komorników. Zezwala na to art. 844 kodeksu postępowania cywilnego, którego brzmienie jest następujące:

Przepisy dotyczące egzekucji z ruchomości stosuje się odpowiednio do egzekucji ze zwierząt, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt.

Oznacza to, że podczas postępowania komorniczego zwierzę domowe jest traktowane jak każdy inny element majątku ruchomego będącego w posiadaniu dłużnika.

Warto jednak pamiętać, że aby doszło do zajęcia psa, kota lub innego pupila, musi ono przedstawiać jakąś wartość umożliwiającą uzyskanie określonej sumy pieniędzy w wyniku licytacji.

W praktyce więc komornicy interesują się zwierzętami rasowymi, których wartość niekiedy wynosi nawet kilka tysięcy złotych i rzeczywiście może pomóc w pokryciu długu. Właściciele poczciwych kundelków lub dachowców raczej nie muszą się obawiać o to, że ich ulubieniec trafi na licytację.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 
 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Hintigo Hintigo [+ info]

HINTIGO to źródło najlepszych rozwiązań, porad i inspiracji, pozwalających szybko i skutecznie rozwiązać problemy życia codziennego. Wierzymy, że podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze kiedy dysponujemy kompletnymi i rzetelnymi informacjami. Pragniemy, aby każdy użytkownik odwiedzający nasz portal znalazł dokładnie to, czego w danym momencie poszukuje - odpowiedzi na pytanie, porady, instrukcji, przewodnika.

Zobacz również