Malwina Tomżyńska
Malwina Tomżyńska
16 Cze, 2018 - 01:00

Antywindykacja sposobem na wyjście z problemów finansowych?

Malwina Tomżyńska

Czy antywindykacja to dobry sposób na rozwiązanie problemów dłużnika? Sprawdź, na czym polega i w jaki sposób może pomóc dłużnikowi w spłacie zobowiązania.

W starciu z niesolidnym dłużnikiem, wierzyciel zawsze może liczyć na pomoc firm windykacyjnych i komornika. Porada prawna, zakres działań, wspólne planowanie to tylko niektóre kwestie jakie wierzyciel może przedyskutować z przychylnymi mu instytucjami. A co w przypadku dłużnika, który wpadł w spiralę zadłużenia? Nawet jeżeli bardzo chce uporać się z jego spłatą, problemy finansowe w jakich się znajduje uniemożliwiają mu to, a natrętne działania firmy windykacyjnej i widmo zajęcia komorniczego konta bankowego lub zlicytowania nieruchomości na pewno nie pomagają mu w wyjściu na prostą.

Odpowiedzią na potrzeby i problemy dłużnika może okazać się antywindykacja. Poniżej wyjaśniamy czym jest antywindykacja, jakimi środkami dysponuje dłużnik i dla kogo będzie to dobre rozwiązanie.

Antywindykacja – co to takiego?

Najprościej mówiąc antywindykacja to zespół działań mających na celu ochronę interesów dłużnika. Jej głównym celem jest poprawa sytuacji osoby zadłużonej. Podmioty zajmujące się antywindykacją podejmują różnorodne działania, zgodne z prawem, w celu polepszenia sytuacji dłużnika względem wierzyciela. Następuje to w trakcie prowadzonej windykacji jego długu lub egzekucji komorniczej jego majątku.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich środków (narzędzi) odpowiednio dopasowanych do osoby zadłużonej, antywindykacja ma pomóc dłużnikowi wyjść na prostą i spłacić swoje zobowiązanie.

Kto zajmuje się antywindykacją?

Antywindykacja oferowana jest przede wszystkim przez kancelarie prawne, które dysponują odpowiednią wiedzą, przygotowaniem oraz narzędziami, mogącymi pomóc dłużnikowi w prowadzonej przeciwko niemu sprawie o odzyskanie długu.

Jakie działania mogą zostać podjęte w ramach antywindykacji?

Oto najczęstsze działania podejmowane w trakcie antywindykacji:

 • rozłożenie długu na dogodne do spłaty raty,
 • weryfikacja działań podejmowanych przez komornika (ich zasadność, fakt czy egzekucja komornicza prowadzona jest zgodnie z prawem, czy komornik nie przekracza swoich uprawnień, czy ma prawo prowadzić egzekucję względem konkretnego majątku),
 • weryfikacja działań podejmowanych przez firmy windykacyjne oraz inne kancelarie prawne, występujące przeciwko dłużnikowi i dochodzące praw wierzyciela,
 • pomoc w wystąpieniu z powództwem przeciw egzekucyjnym do sądu – o ile wystąpią ku temu przesłanki,
 • w przypadku ujawnienia określonych nieprawidłowości, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.

Antywindykacja – podstawa prawna

Podstawowym przepisem, który wyznacza możliwość działania antywindykacji jest art. 5 kodeksu cywilnego, który stanowi, że wszyscy wierzyciele, firmy windykacyjne oraz inne podmioty dochodzące roszczeń w imieniu wierzyciela, są zobowiązane do działania w granicach prawa, dobrych obyczajów, ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

Ponadto podmioty te nie mogą wykorzystywać przyznanych im środków i narzędzi w sposób niezgodny z przeznaczeniem tego prawa.

Prawa dłużnika a antywindykacja

Każdy dłużnik, mimo niespłacanej wierzytelności, ma swoje prawa.  Jeżeli zostaną naruszone przez firmę windykacyjną, działającego w jej imieniu windykatora, kancelarię komorniczą lub działającego w jej imieniu komornika, mogą pociągnąć za sobą poważne i bardzo negatywne konsekwencje, zarówno dla jednego jak i dla drugiego podmiotu.

Komornik w przypadku rażącego naruszenia swoich uprawnień może zostać wydalony ze służby. Należy także pamiętać, że odpowiada on za działania swoich pracowników jak za swoje.

Dowiedz się więcej: Czego nie może zająć komornik – wyjaśniamy >>

Jeżeli chodzi o windykatora, każdy dłużnik powinien wiedzieć, że nie ma on prawa nachodzić dłużnika w jego domu, zastraszać i prześladować, co niestety bardzo często się zdarza.

Ponadto każdy dłużnik musi znać swoje podstawowe prawa, do których należą:

 • kwota wolna od zajęcia komorniczego – komornikowi nie wolno zająć określonej, minimalnej kwoty z pensji lub emerytury dłużnika,
 • każdemu dłużnikowi przysługuje tzw. skarga na czynności komornika, która może zostać złożona w przypadku np.:
  niezawiadomienia o wszczęciu egzekucji,
  zajęciu rzeczy niezbędnej do codziennego życia lub wykonywania pracy zarobkowej dłużnika,
  nieprawidłowego naliczenia kosztów egzekucyjnych,
  uniemożliwieniu dłużnikowi dobrowolnej spłaty naliczonych kosztów.

Warto wiedzieć: Dłużnik ma prawo wnieść skargę na czynności komornika w terminie siedmiu dni, od dnia w którym nastąpiło naruszenie przepisów.

 • sprzeciw od nakazu zapłaty – dłużnik ma prawo wnieść do sądu sprzeciw od nakazu zapłaty w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania nakazu zapłaty.

Postępowanie w przypadku wezwania do zapłaty

Jeżeli firma windykacyjna (prowadząca sprawę odzyskiwania należności w imieniu wierzyciela) prześle do dłużnika wezwanie do zapłaty, powinien od przede wszystkim:

 1. Dokładnie zapoznać się z otrzymanym pismem – pamiętajmy, że nawet nieodebrane, dwukrotnie awizowane pismo uznaje się za doręczone – czasami jednak warto wiedzieć, z jakim problemem mamy do czynienia.
 2. Odczytać z jakiego tytułu wynika żądanie zapłaty, np. roszczenie z tytułu nieopłaconej w terminie faktury za abonament telefoniczny).
 3. Przeanalizować, czy przedstawiona w piśmie zaległość dotyczy dłużnika – czy współpracował z określoną w piśmie firmą, czy podpisywał daną umowę, zaciągał zobowiązanie, kupował dany produkt itp.
 4. Jeżeli wymagane w piśmie roszczenie zostało uregulowane wcześniej, dłużnik powinien pisemnie zawiadomić o tym firmę windykacyjną (pismo powinno być wysłane za potwierdzeniem odbioru).
 5. Jeżeli dłużnik nie jest pewny co do zasadności otrzymanego pisma, powinien w liście poleconym zażądać od firmy windykacyjnej (prowadzącej dane postępowanie) dokumentów potwierdzających wystąpienie danego zdarzenia.
 6. jeżeli dana wierzytelność faktycznie dotyczy dłużnika, powinien on przeanalizować, czy nie należy ona do wierzytelności przedawnionych.

Dowiedz się więcej: Otrzymałem pismo od komornika. Co robić? >>

Dlaczego warto skorzystać z fachowej pomocy?

Kancelarie prawne zajmujące się antywindykacją dysponują odpowiednimi środkami, doświadczonym i wykwalifikowanym personelem, wiedzą prawniczą oraz mediatorami, czyli szeregiem narządzi, które mogą pomoc dłużnikowi  w jego kłopotach finansowych.

Zalety antywindykacji:

 • pomoc dłużnikowi w wyjściu z kłopotów finansowych (np. doprowadzenie do odrzucenia roszczeń poprzez wykazanie wad prawnych danej wierzytelności),
 • prowadzenie negocjacji w wierzycielem, o ile jego roszczenia są zasadne,
 • możliwość doprowadzenia do umorzenia części zobowiązania,
 • możliwość ustalenia dogodnego dla dłużnika sposobu spłaty zadłużenia (odpowiednia wysokość rat i harmonogram spłat),
 • ochrona praw osoby trzeciej do danego składnika majątku (często zdarza się, że egzekucja prowadzona jest względem majątku małżonka dłużnika, co jest niezgodne z prawem),
 • możliwość doprowadzenia do zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Co oprócz antyegzekucji?

Alternatywą dla wyjścia z trudnej sytuacji życiowej dłużnika może być:

 • restrukturyzacja zadłużenia – pewnego rodzaju forma konsolidacji, która ma na celu doprowadzić do zebrania wszystkich długów dłużnika i rozłożeniu ich spłaty w czasie, dopasowując tym samym wysokość rat i częstotliwość spłat do możliwości dłużnika,
 • cesja – kupno wierzytelności dłużnika przez osobę trzecią (inny podmiot). Dla dłużnika oznacza to zmianę wierzyciela, a często także niższa kwotę do spłaty (cesja może oznaczać dla dłużnika niższą kwotę do spłaty, niż pierwotna kwota zadłużenia),
 • mediacje – prowadzenie rozmów i negocjacji z wierzycielem lub podmiotami go reprezentującymi, w celu osiągnięcia jak najlepszych warunków spłaty długu, które będą osiągalne dla dłużnika.

Dowiedz się więcej: Na czym polega restrukturyzacja kredytu >>

Jeżeli pomimo działań antywindykacyjnych, prowadzonych przez kancelarię prawną, wierzyciel wystąpi przeciwko dłużnikowi  na drogę sadową, ta wciąż może służyć pomocą prawną, reprezentować dłużnika podczas procesu sądowego, prowadzić działania w celu jak najkorzystniejszego rozwiązania problemu długu, z punktu widzenia dłużnika.

Antywindykacja prowadzona jest nie tylko w przypadku działań firmy windykacyjnej lub egzekucji komorniczej, ale także w przypadku wszelkiego rodzaju działań podejmowanych przez wierzyciela (np. bank) w celu odzyskania należności od dłużnika.

ZOBACZ RÓWNIEŻ