Anna Nowak
Anna Nowak
18 Paź, 2017 - 02:00

Analiza SWOT – na czym polega i jak ją przeprowadzić

Anna Nowak

Analiza SWOT może być elementem strategii marketingowej firmy, gminy, stowarzyszenia, a nawet freelancera. Jej zaletą jest prostota i użyteczność.

Analiza SWOT jest uniwersalnym instrumentem służącym do opracowywania strategii marketingowej. Można ją wykorzystywać w podmiotach o rozmaitych strukturach i różnych celach działalności. Narzędzie to może być stosowane na każdym etapie projektu.

Analiza SWOT pomaga projektom biznesowym, ale nie tylko. Małe i duże firmy, organizacje, stowarzyszenia społeczne, instytucje publiczne, urzędy czy gminy opracowują tę analizę na potrzeby wewnętrzne zarządu oraz (a może przede wszystkim) na życzenie inwestorów. Korzystają z niej również freelancerzy budujący własną markę.

Dlaczego warto przeprowadzać analizę SWOT?

Narzędzie to pomaga dość precyzyjnie określić zagrożenia oraz szanse decydujące o losie przedsięwzięcia. W efekcie – łatwiej jest ograniczyć ryzyko porażki, np. zabezpieczając dodatkowe fundusze, kadry czy innego rodzaju zasoby. Jednocześnie, wnioski z analizy mogą pomóc otworzyć się na obecne oraz przyszłe szanse – dostosować sposób funkcjonowania lub infrastrukturę tak, by w pełni wykorzystać sprzyjające warunki.

Analiza SWOT daje też okazję do realistycznej oceny zalet i wad projektu. Świadomość istnienia słabych stron pozwala szybciej je eliminować, podobnie jak znajomość mocnych stron może pomóc w ich rozwijaniu i umiejętnym eksploatowaniu.

Czym jest analiza SWOT?

Analiza SWOT opiera się na zestawieniu mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń projektu (działalności gospodarczej lub innego, niekoniecznie biznesowego przedsięwzięcia).

Dowiedz się więcej: Działalność gospodarcza – to musisz wiedzieć >>

SWOT to akronim słów z języka angielskiego:

 • STRENGHTS – mocne strony,
 • WEAKNESSES – słabe strony,
 • OPPORTUNITIES – szanse,
 • TREATS – zagrożenia.

Warto dodać, że w klasycznej wersji analizy SWOT, mocne i słabe strony odnoszą się do cech własnych (wewnętrznych) projektu, natomiast szanse i zagrożenia dotyczą otoczenia, które ma istotny wpływ na projekt.

Dowiedz się więcej: Czym jest biznesplan i jak go napisać >>

Analiza SWOT - na czym polega i jak ją przeprowadzić - schemat

Jak przeprowadzić analizę SWOT?

Pierwszym etapem działania jest zebranie możliwie najbardziej obiektywnych informacji na temat czterech elementów istotnych dla analizy.

Następnie należy zestawić dane i przypisać im odpowiednie wagi, np. wysoko punktowane mocne strony to takie, które wyróżniają przedsiębiorstwo spośród innych, są unikalne, a jednocześnie pozwalają możliwie najpełniej zaspokoić potrzeby nabywców. Ułamki punktów przypisywane elementom wymienionym w analizie powinny w sumie dać 1, np.: 0,4; 0,4 oraz 0,2.

Mocne strony

W tej pozycji należy wymienić wszelkie cechy przedsiębiorstwa (podmiotu), które mogą przyczynić się do sukcesu projektu, np.:

 • doskonale wykwalifikowane kadry,
 • nowoczesne technologie,
 • skuteczna logistyka.

Słabe strony

Określenie słabych stron czasem wymaga sporego obiektywizmu. Są jednak takie wady projektu, które łatwo przewidzieć i wskazać, np.

 • brak rozpoznawalności marki, gdy ta dopiero wchodzi na rynek,
 • nieznajomość zasad prowadzenia działalności gospodarczej u osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z biznesem,
 • brak środków finansowych.

Szanse

Szanse to warunki zewnętrzne (w otoczeniu), które sprzyjają lub mogą sprzyjać w przyszłości rozwojowi przedsięwzięcia. Typowe szanse to np.:

 • brak konkurencji na rynku lub niska konkurencyjność innych podmiotów,
 • wejście na nowy rynek,
 • moda na oferowane produkty.

Zagrożenia

Prawdopodobnie największym wyzwaniem będzie określenie zagrożeń płynących z zewnątrz. Do takich można zaliczyć m.in.:

 • zmianę otoczenia prawnego,
 • istotne zmiany w systemie podatkowym,
 • zmiany spowodowane niszczycielskim działaniem żywiołów itp.

Analiza SWOT a strategia firmy

W zależności od wyników analizy SWOT, przedsiębiorstwo może obrać odpowiednią strategię:

 • w przypadku, gdy przeważają słabe strony i zagrożenia będzie to strategia defensywna,
 • gdy w większości występują słabe strony oraz szanse, wówczas można stosować strategię konkurencyjną,
 • w przypadku licznych mocnych stron oraz zagrożeń – odpowiednia jest strategia konserwatywna,
 • gdy analiza wykaże przewagę mocnych stron oraz szans, możliwa jest strategia ofensywna.
Analiza SWOT - na czym polega i jak ją przeprowadzić - pracownicy

Analiza SWOT przykład

Aby uzmysłowić sobie, jak uniwersalnym narzędziem jest analiza SWOT, warto poznać analizy będące częścią strategii miast. Doskonałym przykładem może być tu obszerny dokument opracowany przez gminę Ciechocinek: Strategia rozwoju miasta Ciechocinka (sprawdź tutaj).

W pracach brały udział 4 zespoły: ds. rozwoju gospodarczego, ds. rozwoju społecznego, ds. infrastruktury technicznej oraz ds. strategii rozwoju. Na podstawie przeprowadzonych przez te zespoły analiz SWOT, wytyczono bardzo konkretne cele strategiczne dla miasta:

 • uzbrojenie terenów inwestycyjnych,
 • oś spacerowa Park Sosnowy – Tężnie (bez ruchu samochodowego),
 • pozyskanie inwestora dla Tężni,
 • wdrożenie systemu badania satysfakcji kuracjuszy,
 • budowa Centralnego Placu,
 • budowa hali widowiskowo – sportowej,
 • budowa hali sportowo – widowiskowej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ